Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

januari 23, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk
op maandag 23 januari 2017 te Oostende

dsc_0380

E.H. Antoon Wullepit Deken van Oostende

In het kader van de Bidweek voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 16 tot 23 januari 2017, vierden we een Oecumenische Gebedsviering op maandagavond 23 januari 2017 om 19u30 in de Katholieke dekenale kerk Sint-Petrus-en-Paulus te Oostende. Een dienst met als thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5,14-20).

Tijdens de dienst werden allen uitgenodigd tot het belijden van schuld. We gaan immers steeds verder met het oprichten van muren die ons scheiden, muren die gemeenschap en eenheid verhinderen.

Symbolisch werden steeds telkenmale twee stenen vooraan de altaar ruimte geplaatst, gevolgd door enkele voorgelezen woorden waarmee we vergeving vragen en om genade smeken. Dank aan Marie-Ethel, Frieda en Claude voor hun bijdrage hieraan.

dsc_0378

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

Na de Eerste lezing en gevolgd door de Antwoordpsalm nam Vader Bernard het woord en deed het gebed ter inleiding van de Evangelielezing.

De Evangelielezing werd verzorgd in het Engels door RevAugustine Nwaekwe. Vader Andreas las een gebed net voor de aanhef van het Onze Vader. Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit alle concelebranten uit om gezamenlijk de gelovigen te zegenen.

dsc_0375

De zang werd verzorgd door Diaken Jan Steel

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

dsc_0373

Een mooie menigte van gelovigen kwamen meevieren in deze Oecumenische viering te Oostende

Nadien volgde een receptie in de nabij gelegen polyvalente zaal El Mar, gelegen in de Pastoor Pypestraat, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen .

Met onze oprechte dank voor de talrijke aanwezigen. Ook speciaal voor onze reeds genoemde parochianen die bijdroegen tot het welslagen van deze avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Verslag Vader Andreas

dsc_0385

De voorgangers tijdens de Oecumenische gebedsviering

De rijkdom der verscheidenheid

Dit is een uittreksel uit een artikel van “Kerk en Leven” 11 januari 2017, geschreven door E.H. Deken Antoon van de Petrus en Pauluskerk te Oostende, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid der Kerken.

Oecumene begint met respect: de een voor de ander, elk in zijn traditie…/… Die vele jaren van naast elkaar bestaan, zelfs in rivaliteit en verdachtmaking, heeft aan de kerkgemeenschappen de kans gegeven tot ontwikkeling van datgene wat als waarheid werd gezien in de verscheidenheid…/… Deze ontwikkeling onthalen wij met vreugde. Zo hebben de protestante Kerkgemeenschappen immers een krachtige getuigenis van de waarheid van de Heilige Schrift ontwikkeld en tevens de diepste zin van ons gered worden door het geloof…/… De orthodoxe Kerk heeft gestalte gegeven aan de vele vormen van de viering van de goddelijke diensten. En de katholieke Kerk heeft vorm gegeven aan een rijkdom van diakonia.

 

 

 

Advertenties

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 22, 2017

Oecumenische Vesperdienst
– In het teken van de bidweek voor alle christenen –
in de Sint Salvatorskathedraal
te Brugge

zondag 22 januari 2017 

Op zondag 22 januari 2017 werd reeds voor de elfde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenische vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5, 14-20)

dsc_0314

Oecumenische vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, leden van de Pinkstergemeenschap en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische gebedsdienst te vieren. Daarom had men er voor gekozen de Vesperdienst te vieren volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk.

dsc_0320

De voorgangers

Zo gingen er voor:, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux van de Rooms-Katholieke Kerk. Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge), Oikonomos Bart D’Huyvetter, (priester op rust) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

dsc_0350

Vader Bernard die voorging in deze vesperdienst

Aartspriester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk te Brugge die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield er dit jaar de homilie. Ds. Frans Van der Sar las er de Apostellezing van de Heilige Apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20) en E.H. Henk Laridon las er uit het evangelie volgens de Heilige evangelist Johannes (1 Joh. 3, 16-21). Het avondgebed van de vesperdienst werd er gelezen door E.H. Jan Tilleman, en Father Augustine las er het gebed van de Heilige Symeon.

Deze vesperdienst werd gezongen en verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochie van Brugge o.l.v. Stefaan Coudenys.

dsc_0324

het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudendenys

Dit jaar was er terug een heel grote opkomst van ongeveer 180-tal mensen. Het werd een heel deugddoende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig. Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen.

dsc_0302

De voorgangers bij de Oecumenische viering

Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvators kathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Onze orthodoxe vesperdienst in het teken van de bidweek met de deelname van Mgr Lode Aerts – Bisschop van Brugge

januari 21, 2017

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia
in het teken van de bidweek voor de eenheid der Christenen

Op zaterdag 21 januari 2017 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

Dit jaar werd deze vesperdienst bekroond met het bezoek van de nieuwe bisschop van Brugge Mgr Lode Aerts die voor de eerste maal onze kerk bezocht.

2017-01-oecumenische-vespers-6

Mgr Lode Aerts bij het lezen van het avondgebed

Deze vesperdienst werd er verder bijgewoond door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie en voorzitter van de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen), E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux, E.H. Philippe Hallein (professor en president aan het Grootseminarie te Brugge), E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en Diaken Guy Heirbaut allen van de Katholieke Kerk, alsook door E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, door Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe uit Oostende van de Orthodoxe kerk.

We waren ook blij dat er vanuit enkele kloostergemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig was waaronder twee zusters van de Karmelitessen en een zuster van de Zwartzusters.

2017-01-oecumenische-vespers-4

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor, en het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys, verzorgde er heel mooi deze vesperdienst. Op het einde van de vesperdienst was er ook de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven.

2017-01-oecumenische-vespers-20

Bij de zegening van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn.

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard een korte toespraak en verwelkomde allen heel hartelijk. In zijn verwelkomingswoordje zei hij er onder meer: “Monseigneur Lode, ik houd eraan u als – de nieuwe Bisschop van Brugge – te verwelkomen en te danken omdat u op onze uitnodiging zijt ingegaan, om met ons samen te bidden tijdens deze bidweek voor de eenheid van de christenen. Monseigneur, het is de eerste maal dat u onze parochie bezoekt. Maar we weten evenwel dat de Orthodoxe Kerk u niet onbekend is, daar u in Gent regelmatig de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas hebt bezocht. We weten dat u heel open staat en een medewerker bent van de Oecumene.”

DSC_0246.JPG

Mgr Lode Aerts – de nieuwe Bisschop van Brugge met Vader Bernard Peckstadt

Nadien was er ook nog een toespraak door Mgr Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge. Hij zei onder meer hoezeer hij getroffen was door de schoonheid van onze kleine orthodoxe Kerk en vooral door de mooie dienst en de liturgische gezangen.

Dit is voor hem een getuigenis van het sterke geloof dat de orthodoxe Kerk in de loop der tijden heeft bewaard en doorgegeven tot op deze dag; een geloof in Gods grootheid en zijn barmhartigheid. Terwijl de Katholieke Kerk zich ontwikkeld heeft in de liefde voor de evenmens, in zovele vormen van naastenliefde en sociaal engagement, zo heeft de Orthodoxe Kerk de liefdevolle aanbidding tot God ontwikkeld in haar mooie liturgische diensten, gezangen, iconen en fresco’s, en ook doorheen het voortdurend gebed der gelovigen.

Er was een grote menigte van ongeveer 60 gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig, die er gekomen waren om samen te bidden in deze bidweek voor de Eenheid van alle christenen.

dsc_0289

Mgr. Lode Aerts – Bisschop van Brugge, E.H. Henk Laridon en Vader Bernard Peckstadt

Nadien volgde er nog een feestelijke receptie in de parochiezaal om er de nieuwe bisschop Monseigneur Lode van Brugge te verwelkomen samen met de vele aanwezigen.

Een woordje van dank voor de mensen van de orthodoxe parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Oecumenische Gebedsviering in de St George – de anglicaanse kerk te Knokke-Heist

januari 20, 2017

Voor meer foto’s

Oecumenische Gebedsviering in de St George
– de anglicaanse kerk te Knokke-Heist –

Op vrijdag 22 januari 2017 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de St George Church de anglicaanse kerk te Knokke-Heist.

img_0959

Oecumenische gebedsviering in de St Georgekerk te Knokke-Heist

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar waren we te gast in de anglicaanse kerk en was het de Anglicaanse Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Duitsland. Dit jaar heeft men als thema gekozen: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5, 14-20) Het thema werd uitvoerig besproken in het engels door Rev. Augustine Nwaekwe tijdens zijn homilie. E.H. Henk Laridon gaf nadien een heel mooie vertaling van deze homilie in het nederlends.

img_0992

Rev. Augustine Nwaekwe

Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk)

Voorgangers in de dienst waren Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk), Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (beide van de Federatie Knokke-Heist), (kathoimg_1023lieke priesters),  en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk). In gebed was ook aanwezig Z.E. Metropoliet Athenagoras van België.

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Reverend Augustine Nwaekwe. De evangelielezing werd gezongen door Vader Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door verschillende lectoren voorgelezen.

Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door de organist Adriaan Debbaut van de Anglicaanse en Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

img_09371

De voorgangers in de Oecumenische gebedsviering te Knokke-Heist

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

Voor meer foto’s: KLIK HIER met dank aan Geneviève Matthys voor de foto’s

Programma: Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2017)

januari 2, 2017

Bidweek voor de eenheid van de christenen
(18 – 25 januari 2017)


Thema: ‘Ons verzoenen:
de liefde van Christus drijft ons’ (2 Kor 5,14-20)

images-1

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 20 januari 2017 om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 21 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden).  Met de aanwezigheid van Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge.
Nadien receptie. Meer info: KLIK HIER

Op zondag 22 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 24 januari om 16.00 u 

OECUMENISCHE VESPERDIENST

in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

unknown-3

opgeluisterd door het koor van de Orthodoxe parochie van Brugge
o.l.v. Stefaan Coudenys

Te Ieper
Op zondag 22 januari om 18.00 u. in de Anglicaanse kerk (St George Memorial Church, Elverdingestraat): oecumenische gebedsdienst, geleid door de Orthodoxe kerk, met medewerking van de christelijke kerken in Ieper en opgeluisterd door het orthodox koor uit Kortrijk.

Te Knokke

Op vrijdag 20 januari om 19.00 u. in de Anglicaanse kerk St George, Zoutelaan 77: interkerkelijke viering.

Te Kortrijk
Op woensdag 18 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische wake rond het doopsel van de Heer, met protestanten, orthodoxen en katholieken. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis bij een drankje en een hapje.

Te Oostende
Op maandag 23 januari om 19.30 u. in de Sint-Petrus en Pauluskerk: Oecumenische gebedsviering.

Te Roeselare
Op dinsdag 24 januari om 19.30 u. in de Protestantse kerk (Geuzentempel, Jan Mahieustraat 21): oecumenische bijeenkomst onder de titel: ’Aan tafel met de dominee, mevrouw Elizabeth Bouman’.

Te Torhout

Op donderdag 19 januari om 19.00 u. in het Missiehuis van Scheut (Bruggestraat 9): oecumenische gebedswake en broodmaaltijd. Om 20.00 u.: Conferentie door de Anglicaanse priester (Brugge-Oostende-Knokke) Rev. Augustine Nwaekwe.

Te Waregem

Op zaterdag 21 januari om 19.00 u. in De Ark (Zuiderlaan 45): oecumenische gebeds- en ontmoetingsavond.

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging volgende werkvergadering met als thema: Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven? 15-11-2016

oktober 21, 2016

UITNODIGING VOLGENDE WERKVERGADERING
15 november 2016

Met als thema:
Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Graag dank ik degenen die aanwezig waren op de Memorial Service
voor Elizabeth Loze-Fraser in Oostende.

In de maand oktober zullen we geen vergadering houden.

Onze volgende vergadering zal op dinsdagavond 15 november zijn in de Oecumenische kapel te Brugge. We zullen het hebben over het afgelopen Panorthodox concilie in Kreta (juni 2016).

dsc_0491

Hiervoor hebben we een uitzonderlijke spreker:
Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.
Momenteel is hij secretaris-generaal van de KEK (Conferentie van Europese Kerken).

Titel: Le concile de Crète, restera-t-il dan l’histoire?

Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Programma
18.30 u. Vesperdienst in de Orthodoxe kerk
19.00 u. Broodmaaltijd
19.30 u. Werkvergadering met spreker.

We rekenen op een talrijke aanwezigheid.

Vriendelijke groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Uitnodiging 1e Werkvergadering: Kan. Adelbert Denaux spreekt over ‘ARCIC III’.

september 15, 2016

Uitnodiging
1e Werkvergadering van het nieuwe werkjaar 2016-2017

Kan. Adelbert Denaux spreekt over ‘ARCIC III’.

Aan de leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,

We starten het nieuwe werkjaar op donderdag 22 september in de Oecumenische kapel (Ezelstraat 83) te Brugge.

18.30 u.: gebed
18.50 u.: Broodmaaltijd

19.30 u.: Werkvergadering: Kan. Adelbert Denaux spreekt ons over ‘ARCIC III’:  Een stand van zaken in de dialoog tussen de Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk na de bijeenkomst in Toronto in mei 2016.

Varia.

Nieuwe leden zijn zeker welkom.

P.S.:  De verzoeningsdienst te Ieper, die gepland was voor 21 augustus, in het kader van 450 jaar beeldenstorm, is wegens omstandigheden naar een latere datum verplaatst.

Beste groeten,

Henk Laridon
voorzitter

DSC_0164 2.JPG

De Oecumenische Studie en Werkgroep van West-Vlaanderen

 

Overlijdensbericht van Mevr. Elizabeth Loze-Fraser.

september 10, 2016

_oecumenische viering

Overlijdensbericht van mevr. Elizabeth Loze-Fraser

 Aan de leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen.

 Beste leden,

Met droefheid vernemen wij het overlijden van mevr. Elizabeth Loze-Fraser . Elizabeth was de weduwe van Jean Loze en is overleden op 26 augustus 2016 en was 93 jaar.

DSC_1000 kopie.JPG

Links Elizabeth Loze-Fraser samen met vader Bernard Peckstadt en Z.E. Antoon Wullepit (Deken van Oostende) – Oecumenische viering 23-01-2012

Elizabeth had een groot hart en een grote inzet voor de oecumene. Zij en haar man waren jarenlang trouw lid van onze Oecumenische studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.

Er is een ‘memorial service’ in de Kapucijnenkerk (Kapucijnenstraat) te Oostende op zaterdag 1 oktober om 15.00 u.

We zullen haar ook gedenken tijdens ons gebed op de bijeenkomst van donderdag 22 september in de Oecumenische kapel.

Wil haar in uw gebeden indachtig zijn.

Vriendelijke groeten,

Henk Laridon

voorzitter

DSC_1647.JPG

Links vooraan Elizabeth – Oecumenische viering Anglicaanse kerk 22-01-2015

 

Communiqué from the meeting of ARCIC III in St John’s Convent, Toronto

augustus 25, 2016

Communiqué from the meeting of ARCIC III in St John’s Convent, Toronto

18 May 2015

The Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC) is the official body appointed by the Roman Catholic Church and the Anglican Communion to engage in theological dialogue in order that they may come into visible unity and full ecclesial communion. It held the sixth meeting of its current phase (ARCIC III) in an atmosphere of shared prayer and friendship at the St John’s Convent, Toronto, hosted by the Anglican order of the Sisters of St John the Divine, 11 –19 May 2016. Members of the Commission are grateful to the Sisters of St John the Divine for their prayerful support throughout the meeting, and to the guest house team for the warm welcome extended to them.

Toronto.jpg

The mandate for this third phase of ARCIC is both to promote the reception of the previous work of the Commission by presenting this as a corpus and to explore “The Church as Communion, local and universal, and how in communion the local and universal Church come to discern right ethical teaching”. As the work presenting the ARCIC II documents has now been completed and the text is awaiting publication, the Commission focused the ecclesiological part of its mandate. A full draft document was circulated to members of the Commission prior to the meeting. This had been prepared by a drafting group which had met as guests of St Albert’s Dominican Priory, Oakland, California, 14-18 December 2015. Consideration of this text occupied the greater part of the Commission’s discussions in Toronto, which considered the proposed text and identified areas of clarification and further reflection. The Commission also mandated two other working groups: one to work on scriptural reflections for the ecclesiology document, and the other to start to draft sections of a text on the theme of an ethical discernment based on a schema that has been developed in previous meetings.

Members of the Commission also agreed to accept a proposal which will see ARCIC change it pattern of work. The co-chairs and co-secretaries put to the Commission that from 2018 ARCIC should work in five year terms and should have shorter meetings of a week’s duration. This brings ARCIC into line with other dialogue commissions sponsored by the Pontifical Council for Promoting Christian Unity and the Anglican Communion Office. The changes also reflect the concerns of younger members of the Commission who have professional and family commitments.

On Wednesday 11 May members of ARCIC attended a public event with members of the Anglican-Roman Catholic Dialogue of Canada (ARC-Canada). The evening began with an Ecumenical Prayer Service at the Cardinal Flahiff Basilian Centre Chapel. The liturgy celebrated areas of doctrinal agreement achieved in almost fifty years of dialogue. There followed a presentation at St Michael’s College, the University of Toronto, during which the co-chairs of ARCIC III and Bishop Linda Nicholls and Bishop Bolen, the co-chairs of ARC-Canada, gave short addresses and answered questions. The Commission members were encouraged by the engagement and enthusiasm of those who attended the event, and are grateful to ARC-Canada and to Mr Kyle Ferguson, Advisor for Ecclesial and Interfaith Relations for the Canadian Conference of Catholic Bishops, in particular for making all the necessary preparations.

On Thursday 12 May, the Commission met with the members of ARC-Canada again, though this time in private discussion. The Commission had shared with ARC-Canada the draft ecclesiology text to be discussed in their meeting. ARC-Canada welcomed the fresh style and approach taken by the draft document, the way in which important concerns of Church life were addressed, and expressed their gratitude for the opportunity to contribute to the process. ARC-Canada also shared their recent work and their plans for future work which includes a study text on the forthcoming publication of ARCIC II documents.

The Commission was invited to evensong at St James’ Anglican Cathedral sung by the Cathedral choir on the Sunday of Pentecost,15 May. Archbishop Colin Johnson, the Anglican Archbishop of Toronto, presided at the liturgy and Bishop John A. Boissonneau attended on behalf of Cardinal Thomas Collins, the Catholic Archbishop of Toronto. Archbishop Bernard Longley, the Catholic co-chair of ARCIC preached. The Commission was then hosted, courtesy of the two archbishops, to dinner at the Albany Club. The Commission is grateful for the gracious hospitality and generosity of the Anglican and Catholic archdioceses, and to Canon Philip Hobson, Ecumenical Officer of the Anglican Diocese of Toronto, and Fr Damian MacPherson SA, Director of the Office of Ecumenical & Interfaith Affairs for the Catholic Archdiocese of Toronto, for taking the initiative in organising the event.

On Monday 16 May the Commission visited the Mohawk Centre in Brantford, Ontario, where they met Bishop Mark MacDonald, the first National Indigenous bishop of the Anglican Church of Canada, and the Rev Norman Casey. The Commission heard the story of the evangelisation of the Indigenous peoples, and also of the many sufferings the communities has experienced in the government instituted Residential Schools operated by Canadian churches.

The next meeting of ARCIC will take place in Erfurt, Germany, 14-20 May 2017, when the Commission will again take up a reworked draft of an ecclesiological statement comparing the instruments of communion of each tradition.

Appendix: Members of ARCIC III present at the meeting

Co-Chairs

The Most Revd Bernard Longley, Archbishop of Birmingham, England

The Most Revd Sir David Moxon, Archbishop of Canterbury’s Representative to the Holy See

Roman Catholics

The Revd Robert Christian OP                                  St Albert Priory, Oakland, California, USA

The Revd Canon Adelbert Denaux, Professor Em.    Brugge, Belgium

Most Revd Arthur Kennedy                                      Auxiliary Bishop of Boston, USA

Professor Sister Teresa Okure SHCJ                          Catholic Institute of West Africa, Nigeria

Professor Janet E. Smith                                             Sacred Heart Major Seminary, Detroit, Michigan, USA

The Revd Professor Vimal Tirimanna CSsR             Alphonsianum University, Rome, Italy

The Very Revd Dom Henry Wansbrough OSB         Ampleforth Abbey, England

Attending through video link:

Professor Paul D. Murray                                          Durham University, England

Anglicans

Dr Paula Gooder                                                         The Church of England

The Rt Revd Dr Christopher Hill                               The Church of England

The Rt Revd Nkosinathi Ndwandwe                         The Anglican Church of Southern Africa

The Revd Canon Dr Nicholas Sagovsky                    The Church of England

The Revd Canon Dr Peter Sedgwick                          The Church in Wales

The Right Reverend Linda Nicholls                            The Anglican Church of Canada

The Reverend Michael Poon                                      The Anglican Province of South East Asia

Consultant

The Revd Dr Charles Sherlock                                   The Anglican Church of Australia

Staff

The work of the Commission is supported by the two co-secretaries
The Revd Canon Dr John Gibaut                   (Anglican Communion Office)
The Revd Anthony Currer                             (Pontifical Council for Promoting Christian Unity)

and
The Revd Neil Vigers                         (Anglican Communion Office)

The Revd Canon Jonathan Gough, minute-taker

Verslag van de vergadering van donderdag 9 juni 2016 in Oudenburg

juni 10, 2016

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 9 juni 2016
in Oudenburg.

Aanwezig: Martine Buyle, Lucas Croene, Francine Degrave, Wilfried Desrumaux, Jacqueline Feys, Henk Laridon, Francine Missuwe, Kurt Priem, V. Thomas, V. Joan, Zr. Josine Van Caneghem, Hildebrand Vandermaelen, , Lutt Vandorpe, pastoor Noë Clarysse (en enkele medewerkers), Stephan Rodenbach en echtgenote.

Verontschuldigd: Zr. Lucas Debusschere, Elizabeth Loze-Fraser, Cyriel Moeyaert, Michel Nuttens, V. Bernard Peckstadt, Zr. Laurentia Segers, Guido Van der Meersch, Christa Van Hollebeke, Dr en mevr. Van Houtte, Ward Vanoverbeke, Achille Venmans, José Vercaemst.

02011-8460-oudenburg-onze-lieve-vrouw-kerk-07.jpg

Onze Lieve Vrouwekerk – Oudenburg

Agenda

    1. Gebed in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ontvangst door pastoor Noë Clarysse.
Het gebed werd bijgewoond door enkele parochianen, priesters en zusters uit de omgeving.

  1. Broodmaaltijd in het klooster van de zusters van de H. Familie
  1. Werkvergadering

De heer Stephan Rodenbach toonde ons twee filmmontages:

  • De Wereldjongerendagen in het verleden (Rome, Czestochowa, Parijs, Keulen, Sidney, Madrid, Rio de Janeiro).
  • Paus Franciscus en de aankondiging van de Wereldjongerendagen in juli in Krakau.
  1. Varia

1) Op 7 mei is in Eeklo ons medelid Vader Ignace Peckstadt (°1926), aartspriester van de Orthodoxe kerk, overleden. Hij was de stichter van de orthodoxe parochie H. Apostel Andreas te Gent. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange oecumenische inzet ook in West-Vlaanderen. De begrafenisdienst vond plaats te Gent op 14 mei. Onze dank, ons gebed en steun aan de familie.

2) Van 11 tot 19 mei vond in Toronto (Canada) een volgende bijeenkomst plaats van ARCIC III (overleg tussen Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk). Kan. Adelbert Denaux was er aanwezig. ARCIC publiceert in het najaar een nieuw, gemeenschappelijk document ‘Towards a Church fully reconciled’. De publicatie valt samen met de vijftigste verjaardag van de katholiek-anglicaanse dialoog, die na het Tweede Vaticaans Concilie onder impuls van paus Paulus VI en de anglicaanse aartsbisschop Michael Ramsey werd opgestart. Achttien theologen en bisschoppen hielden in Toronto overleg, waarin de definitieve versie werd besproken van het document dat beide Kerken oproept om van elkaar te leren. Tegelijk werd benadrukt dat het pad naar volledige eenheid van de christenen nog bijzonder lang is. Katholieken en anglicanen moeten beter samenwerken en vaker gemeenschappelijke ethische standpunten innemen.

3) Op zaterdag 28 mei vond in Oostende voor het eerst een oecumenische zee-zegening plaats.

4) In Kreta vindt het Panorthodox ‘Heilig en Groot oecumenisch concilie’ plaats van 17 tot 27 juni.

5) Op 25 juni is er in het Bijbelhuis Zevenkerken een ‘Bijbelevent’, met talrijke activiteiten rond de Bijbel.

6) In Ieper herdenkt men 450 jaar Beeldenstorm. Er is van 11 juni tot 11 september een tentoonstelling in de Sint-Maartenskathedraal. Er is een geleide wandeling op zondag 12 juni (om 14.30 u. en 16.30 u.) alsook op zondag 11 september. De wandeling start aan de Toeristische dienst, Grote Markt 34 ( € 3,5 ). Op 21 augustus is er een verzoeningsdienst op het Sint-Maartensplein. Zie website: http://www.beeldenstorm450.eu.

7) In Tallinn (Estland) is er van 5 tot 10 juli het oecumenische E.I.I.R.-congres voor religieuzen. Het thema is:’Heureux les miséricordieux’.

8) Op 13 juli viert ons medelid E.H. José Vercaemst zijn gouden priesterjubileum. Hartelijk proficiat om 50 jaar priester-zijn.

9) De nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene zal plaatsvinden in Brussel in de Guimardstraat op zaterdag 26 november 2016.
Het is de 50ste editie, dus een jubileum.

10) In 2017 zal men 500 jaar Reformatie vieren. De voorbereidingen zijn (vooral in Duitsland) reeds aan de gang.

11) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/