Archive for the ‘Oecumenische vieringen’ Category

Het Karmelklooster van het kostbaar Bloed en van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel Schuttersstraat 5 te Brugge 1626-2018

juni 30, 2018
Advertenties

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij en orthodoxe vesperdienst

september 4, 2017

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij
en Orthodoxe Vesperdienst

Als deelnemer aan het Oaseweekend over ‘beeld en woord’ keek ik uit naar de lezingen en de aangekondigde iconenwijding in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Die zaterdag 26 augustus werden we in het onderwerp ingeleid door de lezing van pater Benoît Standaert over iconen.

DSC_1024

Hij voerde de deelnemers mee in de manier waarop een aantal voorgestelde iconen tot ons spreken. Eén van de iconen die aan bod kwam was de icoon van de Transfiguratie. Pater Benoît gebruikte in de uiteenzetting de prachtige icoon van Novgorod (uit 1500) : de apostelen neergeslagen door de lichtende aanwezigheid van Christus, vergezeld van Mozes en Elias. (Matth.17,1-9)

DSC_1025De icoon van de transfiguratie is één van de moeilijkste voor een iconograaf. Pater Marc Du Four had voor de vereniging Oase deze icoon geschilderd. Wat paste dan beter dan een orthodoxe inzegening. Vader Bernard werd aangesproken en de wijding kon doorgaan, samen met de Vespers in de kerk van de  Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Het werd een mooie, plechtige viering. Vader Bernard gaf vooraf een korte inleiding om de aanwezigen, die meestal niet vertrouwd waren met de orthodoxe vespers, duidelijk te maken wat er gebeurde.

Het koor van de HH. Konstantijn en Helena parochie uit Brugge verzorgde op prachtige wijze de Vespers en de eraan gekoppelde wijding. De wierook vulde samen met de gezongen gebeden en liederen het kerkgebouw.

DSC_1034

Tijdens de wijding stond pater Marc Du Four samen met vader Bernard voor de icoon om ze te zegenen. Het was een sterk moment. Na de vespers dankte vader Bernard de abt voor de gelegenheid die werd geschonken om deze vespers te houden in deze prachtige kerk en gaf nog een klein woordje uitleg over het belang van iconen voor orthodoxen. Deze vensters op de eeuwigheid maken het mysterie als het ware tastbaar.

De paters van de abdij, de deelnemers aan het weekend, vader Bernard en het koor hadden nadien nog even de tijd om elkaar te ontmoeten. Het was een heerlijke ontmoeting gezegend met prachtig weer.

 Jean-Pierre

DSC_1096

Oecumenische Pinkstergebedswandeling in Brugge

juni 2, 2017

Oecumenische
Pinkstergebedswandeling in Brugge

pentecost-fr-sskliris.jpg

Op woensdag 31 mei 2017 had voor de vijfde maal in Brugge een Interkerkelijke Gebedstocht plaats.  Het initiatief is van de Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.

De gebedstocht begon om 19.30u met gebed en zang in de Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het het Heilig bloed, voorgegaan door Eeerwaarde Heer Henk Laridon (Rooms-Katholiek) en ook voorzitter van de studie-en werkgroep van West-Vlaanderen.

DSC_0117.JPG

Tijdens deze dienst was er ook een kort gebed en zegening uitgesproken door Dom. Nick Vande Putte van de Pinkstergemeenschap. Vervolgens ging men te voet naar ‘Keerske waar eerst Dom. Frans Van der Sar  van de (Proterstantse Kerk) voorging in een gebedsdienst en er sprak over Pinksteren. De voorbeden werden er afwisselend gelezen door Dom. Frans van der Sar en E.H. Prof. Adelbert Denaux (de voorzitter van de Vzw Oecumene Brugge)

DSC_0129.JPG

Nadien was het de beurt aan Reverend Father Augustine Nwaekwe  (van de Anglikaanse-Kerk) die er het woord nam en voorging in deze dienst. Deze dienst werd voornamelijk gehouden in het Engels en werd afgewisseld met enkele Engelse liederen en enkele bezinnende teksten over Pinksteren.

Van het ‘Keerske trok men nadien naar de orthodoxe kerk waar wij een Gebedsdienst bijwoonden voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe Kerk). Deze gebedsviering werd verzorgd door mooie gezangen welke gezongen werden door het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys. De mooie gezangen stonden allen in het teken van Pinksteren. Tijdens deze gebedsdienst gaf Vader Bart D’Huyvetter ook een homilie over het feest van Pinksteren en gaf er ook enige uitleg over de betekenis van de Pinkstericoon.

DSC_0156.JPG

Graag vermelden wij ook nog de aanwezigheid van mevr. Inge Cordemans, bisschoppelijk gedelegeerde van mgr. Lode Aerts, de nieuwe Bisschop van Brugge alsook Vader Andreas D’Hoe, bedienaar in de Orthodoxe Parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende.

  De Pinkstergebedstocht werd afgerond waarbij iedereen een glaasje werd aangeboden in de parochiezaal van de Orthodoxe parochie, boven de Oecumenische kapel. Zo werd het terug een mooie oecumenische avond, met goede variatie. Verder was het een mooie getuigenis en samenwerking onder de christelijke kerken en gemeenschappen.

Mogen wij allen verder de gezamelijke boodschappers zijn van de Heilige Geest in deze mooie stad Brugge en omliggende streek, waar Hij te vaak en bij zovelen de Grote Onbekende is gebleven.

Tenslotte hopen wij met dit initiatief verder te gaan met hopelijk nog meer deelnemers aan dit heel zinvol initiatief.

Pinksterwandeling

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

januari 23, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk
op maandag 23 januari 2017 te Oostende

dsc_0380

E.H. Antoon Wullepit Deken van Oostende

In het kader van de Bidweek voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 16 tot 23 januari 2017, vierden we een Oecumenische Gebedsviering op maandagavond 23 januari 2017 om 19u30 in de Katholieke dekenale kerk Sint-Petrus-en-Paulus te Oostende. Een dienst met als thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5,14-20).

Tijdens de dienst werden allen uitgenodigd tot het belijden van schuld. We gaan immers steeds verder met het oprichten van muren die ons scheiden, muren die gemeenschap en eenheid verhinderen.

Symbolisch werden steeds telkenmale twee stenen vooraan de altaar ruimte geplaatst, gevolgd door enkele voorgelezen woorden waarmee we vergeving vragen en om genade smeken. Dank aan Marie-Ethel, Frieda en Claude voor hun bijdrage hieraan.

dsc_0378

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

Na de Eerste lezing en gevolgd door de Antwoordpsalm nam Vader Bernard het woord en deed het gebed ter inleiding van de Evangelielezing.

De Evangelielezing werd verzorgd in het Engels door RevAugustine Nwaekwe. Vader Andreas las een gebed net voor de aanhef van het Onze Vader. Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit alle concelebranten uit om gezamenlijk de gelovigen te zegenen.

dsc_0375

De zang werd verzorgd door Diaken Jan Steel

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

dsc_0373

Een mooie menigte van gelovigen kwamen meevieren in deze Oecumenische viering te Oostende

Nadien volgde een receptie in de nabij gelegen polyvalente zaal El Mar, gelegen in de Pastoor Pypestraat, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen .

Met onze oprechte dank voor de talrijke aanwezigen. Ook speciaal voor onze reeds genoemde parochianen die bijdroegen tot het welslagen van deze avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Verslag Vader Andreas

dsc_0385

De voorgangers tijdens de Oecumenische gebedsviering

De rijkdom der verscheidenheid

Dit is een uittreksel uit een artikel van “Kerk en Leven” 11 januari 2017, geschreven door E.H. Deken Antoon van de Petrus en Pauluskerk te Oostende, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid der Kerken.

Oecumene begint met respect: de een voor de ander, elk in zijn traditie…/… Die vele jaren van naast elkaar bestaan, zelfs in rivaliteit en verdachtmaking, heeft aan de kerkgemeenschappen de kans gegeven tot ontwikkeling van datgene wat als waarheid werd gezien in de verscheidenheid…/… Deze ontwikkeling onthalen wij met vreugde. Zo hebben de protestante Kerkgemeenschappen immers een krachtige getuigenis van de waarheid van de Heilige Schrift ontwikkeld en tevens de diepste zin van ons gered worden door het geloof…/… De orthodoxe Kerk heeft gestalte gegeven aan de vele vormen van de viering van de goddelijke diensten. En de katholieke Kerk heeft vorm gegeven aan een rijkdom van diakonia.

 

 

 

Onze orthodoxe vesperdienst in het teken van de bidweek met de deelname van Mgr Lode Aerts – Bisschop van Brugge

januari 21, 2017

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia
in het teken van de bidweek voor de eenheid der Christenen

Op zaterdag 21 januari 2017 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

Dit jaar werd deze vesperdienst bekroond met het bezoek van de nieuwe bisschop van Brugge Mgr Lode Aerts die voor de eerste maal onze kerk bezocht.

2017-01-oecumenische-vespers-6

Mgr Lode Aerts bij het lezen van het avondgebed

Deze vesperdienst werd er verder bijgewoond door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie en voorzitter van de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen), E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux, E.H. Philippe Hallein (professor en president aan het Grootseminarie te Brugge), E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en Diaken Guy Heirbaut allen van de Katholieke Kerk, alsook door E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, door Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe uit Oostende van de Orthodoxe kerk.

We waren ook blij dat er vanuit enkele kloostergemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig was waaronder twee zusters van de Karmelitessen en een zuster van de Zwartzusters.

2017-01-oecumenische-vespers-4

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor, en het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys, verzorgde er heel mooi deze vesperdienst. Op het einde van de vesperdienst was er ook de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven.

2017-01-oecumenische-vespers-20

Bij de zegening van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn.

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard een korte toespraak en verwelkomde allen heel hartelijk. In zijn verwelkomingswoordje zei hij er onder meer: “Monseigneur Lode, ik houd eraan u als – de nieuwe Bisschop van Brugge – te verwelkomen en te danken omdat u op onze uitnodiging zijt ingegaan, om met ons samen te bidden tijdens deze bidweek voor de eenheid van de christenen. Monseigneur, het is de eerste maal dat u onze parochie bezoekt. Maar we weten evenwel dat de Orthodoxe Kerk u niet onbekend is, daar u in Gent regelmatig de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas hebt bezocht. We weten dat u heel open staat en een medewerker bent van de Oecumene.”

DSC_0246.JPG

Mgr Lode Aerts – de nieuwe Bisschop van Brugge met Vader Bernard Peckstadt

Nadien was er ook nog een toespraak door Mgr Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge. Hij zei onder meer hoezeer hij getroffen was door de schoonheid van onze kleine orthodoxe Kerk en vooral door de mooie dienst en de liturgische gezangen.

Dit is voor hem een getuigenis van het sterke geloof dat de orthodoxe Kerk in de loop der tijden heeft bewaard en doorgegeven tot op deze dag; een geloof in Gods grootheid en zijn barmhartigheid. Terwijl de Katholieke Kerk zich ontwikkeld heeft in de liefde voor de evenmens, in zovele vormen van naastenliefde en sociaal engagement, zo heeft de Orthodoxe Kerk de liefdevolle aanbidding tot God ontwikkeld in haar mooie liturgische diensten, gezangen, iconen en fresco’s, en ook doorheen het voortdurend gebed der gelovigen.

Er was een grote menigte van ongeveer 60 gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig, die er gekomen waren om samen te bidden in deze bidweek voor de Eenheid van alle christenen.

dsc_0289

Mgr. Lode Aerts – Bisschop van Brugge, E.H. Henk Laridon en Vader Bernard Peckstadt

Nadien volgde er nog een feestelijke receptie in de parochiezaal om er de nieuwe bisschop Monseigneur Lode van Brugge te verwelkomen samen met de vele aanwezigen.

Een woordje van dank voor de mensen van de orthodoxe parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Zeewijding in Oostende met een Oecumenische gebedsdienst

juni 1, 2016

 Oecumenische gebedsdienst met zeewijding te Oostende

“Oostende voor Anker” – 28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei 2016 had in Oostende traditioneel de zee zegening plaats (vroeger zeewijding genoemd). Sinds 2016 is deze viering toegevoegd aan het programma van het maritieme evenement ‘Oostende voor Anker’, die in het teken staat van de visserij met haar tradities en folklore.Voor de eerste keer werd deze zee zegening vooraf gegaan door een Oecumenische gebedsdienst waarin de vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken in Oostende voorgingen.

DSC03939.JPG

Tijdens de Oecumenische gebedsdienst op het bevoorradingsschip van de Marine de “Godetia”

 Deze viering welke in het teken stond van “De wind in de zeilen” werd voorgegaan door E.H. Antoon Wullepit (deken van de stad Oostende), E.H. Dirk Demaeght, (almoezenier van de Zeemacht en visserij), Revd. Father Augustine Nwaekwe (rector van de Anglicaanse kerk te Oostende) en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de Orthodoxe parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende).

21_KWEB_ZEEZEGENING_ML2 3872x2592.JPG

 E.H. deken Antoon Wullepit die de dienst voorging deed er het openingsgebed en hield er de homilie, E.H. almoezenier Dirk Demaeght sprak er het verwelkomingswoord uit in 4 talen, E.H. Augustine sprak er het zegeningsgebed uit over het water en Vader Bernard zong er het evangelie volgens de evangelist Marcus (4,35-41). De dienst werd verder samengesteld met enkele mooie poëzieteksten welke werden voorgelezen terwijl het Oostendse koor ‘Gaudium Canticorum’ o.l.v. Filip Devisch er zorgde voor de muzikale opluistering.

DSC_0875.JPG

De Heer gouverneur Carl Decaluwé met zijn echtgenote

De gebedsdienst werd tevens bijgewoond door de Heer Carl Decaluwé (gouverneur van de provincie West-Vlaanderen) samen met zijn echtgenote, door de Heer Johan Vande Lanotte, burgemeester van de stad Oostende en nog tal van schepenen en prominenten van de stad Oostende.

13323996_251362235220700_1848017229_o kopie.jpg

Bij de zegening met het Bloemenkruis

Op het einde van de gebedsdienst sprak de deken een zegening uit met het bloemenkruis, zegende hiermee de zee en werd deze tenslotte in zee geworpen.

13320520_10209597250946782_3359132589618146342_o.jpg

Bij het zegenen van de schepen

Nadien gingen de vier voorgangers aan de zijkant van de boot staan en zegenden er afwisselend een twintigtal schepen en kleinere bootjes welke paradeerden naast het grote militaire schip.

Het was een heel mooie en ingetogen viering waarbij we speciaal onze Katholieke confraters willen danken om deze mooie viering met ons te willen delen. Tenslotte was er nog een feestelijke receptie welke aangeboden werd door de stad Oostende.

DSC03993.JPG

Vader Bernard zegent een zeilschip

De wereld van de zee is een aparte wereld,
met eigen bewoners, vissen en schaaldieren,
met eigen bezoekers, vissers en matrozen
en mensen die luieren in het zand.

Met eigen voertuigen, reuzen en notendopjes,
met eigen contouren, de haven en de kade,
met eigen geheimen, in de golven geborgen,
met eigen verhalen, gevaren en namen.

En er is geen wereld die zo sterk tot de verbeelding
van de mensen spreekt als de wereld van de zee.

De zee, stilte en storm, vrede en dronken geweld,
blauwe mantel die vrouwe aarde siert,
ze heeft altijd mensen bekoord:
dichters en durvers,
schilders en vertellers,
handelaars en wandelaars.

De zee, werkterrein van marine, kust- en zeevaarders,
schippers en vissers,
het zilte nat brengt hun brood op de plank.

Vissers, die hopen op Gods zegen over hun werk,
die voedsel binnenbrengen voor de mens aan land.

         mgr Eugene Laridon-hulpbisschop van Brugge

IMG_6115[1].JPG

Oecumenische gebedswake te Antwerpen

januari 26, 2016

26.01.2016 Antwerpen Ongeveer 500 mensen hebben deelgenomen aan de Oecumenische Wake van de Antwerpse Raad van Kerken, die plaats had in de mooie neo-Byzantijnse Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen. Dit jaar was de Grieks-orthodoxe Kerk verantwoordelijk voor de organisatie van de Wake.

Daardoor werden er de orthodoxe Vespers gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, omringd door de priesters Angelos Kamalidis (Oecumenisch Patriarchaat), George Valcu, Gheorghe Macovei, Gabriel Bogdan (Patriarchaat van Roemenië), en Kliment Samovarov (Patriarchaat van Moskou), en de diakens Barnabas Genbrugge (Oecumenisch Patriarchaat) en Oleg Aheyenka (Patriarchaat van Moskou). Hunne Excellenties Johan Bonny (rooms-katholieke bisschop van Antwerpen) en Paul Van den Berghe (rooms-katholiek bisschop-emeritus van Antwerpen), evenals protestantse pastores, en rooms-katholieke en anglicaanse priesters en diakens.

Tijdens de Oecumenische gebedswake in Antwerpen

De gezangen werden verzorgd door een gemengd Byzantijns koor (dat in het Grieks, Roemeens en Nederlands zong) en een Russisch koor (dat in het Slavisch zong).

Z.E. Metropoliet Athenagoras samen met Z.E. Bisschop Johan Bonny

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verklaarde hoezeer de zichtbare eenheid van de christenen verlangd wordt, en dat de orthodoxen steeds bidden dat God die mogelijk maakt. Nochtans reiken de scheidsmuren tussen de kerken zelfs vandaag niet tot in de hemel.

Zijne Excellentie Bisschop Johan Bonny hield een mooie homilie over de nood aan eenheid onder de christenen.

Vader Angelos Kamalidis en Diaken Barnabas Genbrugge, hebben, net als Protopsaltis Antonios Tarlizos en Emma Van der Kaden, een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het welslagen van deze viering.

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België en Z.E. Bisschop Johan Bonny

Archbishop Gennadios and Archbishop David Moxon were invited by Pope Francis to share in the giving of the Pontifical Blessing.

januari 26, 2016

Archbishop Gennadios (Orthodox Church) and Archbishop David Moxon (Anglican Church) were invited by Pope Francis to share in the giving of the Pontifical Blessing.

This took place in front of the 3000-strong congregation at the Papal Basilica of St Paul’s outside the Walls, the venue for the final day of the Week of Prayer for Christian Unity in Rome. We were called to the side of the Papal Throne and he said “let’s share this together”. He received his papal pastoral staff, began the prayer and raised his hand. Archbishop Gennadios (the representative of the Ecumenical Patriarch) and I raised our hands also. It was incredibly moving to be part of what (I think) was an unprecedented invitation, which said far more even than the words which were actually recited.

761876.jpg

Archbishop Gennadios (Orthodox Church) and H.B. Pope Francis I and Archbishop David Moxon (Anglican Church) giving the Pontifical Blessing

This invitation suggested that the blessing of God and the grace of God flow through our diversity in this moment of unity. It would be wrong to read too much into what happened, but in the minutes that followed the conclusion of the service, it was the talk of the evening. To me it seems a very poignant, unforgettable, and evocative sign of our essential unity in baptism and of our desire to share the blessings of God whenever there is opportunity; to bless and be blessed because we belong to the Church of the Triune God, which is One, Holy, Catholic, and Apostolic.

The power of this action was preceded by a straight-from-the-heart homily, in which Pope Francis said,

“As Bishop of Rome and pastor of the Catholic Church, I want to ask for mercy and forgiveness for the behavior of Catholics towards Christians of other Churches which has not reflected Gospel values. At the same time, I invite all Catholic brothers and sisters to forgive if they, today or in the past, have been offended by other Christians. We cannot cancel out what has happened, but we do not want to let the weight of past faults continue to contaminate our relationships. God’s mercy will renew our relationships.”

718920.jpg

This immediately challenges Christians who aren’t Roman Catholic to respond in the same way, asking for forgiveness for the wrongs we have done and the wounds we have inflicted on the body of Christ. This mutual confession automatically brings forth a sense of forgiveness, grace, and hope and we can be closer than we were before because of this. Such a movement of grace is indeed a blessing we can all share.

Archbishop David Moxon

Director’s Blog – The  Anglican centre in Rome

Oecumenische gebedsdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 24, 2016

DSC_0305.JPGOp zondag 24 januari 2016 werd reeds voor de tiende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch gebedsdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Anglicaanse Kerk om deze oecumenische dienst te vieren.

Zo gingen er voor: Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kurt Priem (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en rector van de Oecumenische kapel van Brugge van de Rooms-Katholieke. E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkster gemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende van de Orthodoxe Kerk.

DSC_0668.JPG

De voorgangers tijdens de Oecumenische viering in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield dit jaar de homilie welke nadien vertaald werd naar het nederlands door E.H. Henk Laridon. Vader Bernard Peckstadt las er het evangelie volgens de Heilige evangelist Mattheus (5, 1-16). Gebeden om de Heilige Geest te vragen werden er gelezen door Father Augustine samen met enkele kinderen van de Anlicaanse kerk. Enkele gebeden van hoop werden voorgelezen door de verschillende voorgangers.

DSC_0314.JPG

Gemengd zangkoor Cantate o.l.v. Adriaan Debaut

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het prachtige ‘Gemengd Zangkoor Cantate’ o.l.v. Adriaan Debbaut en begeleid door Ignace Michiels op het orgel.

Dit jaar was er terug een grote opkomst en het werd een heel deugd-doende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig. Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Predikatie door Rev. Augustine Nwaekwe (anglicaans priester)
in de Gebedsdienst in de Bidweek voor de eenheid van de christenen

Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
zondag 24 januari 2016

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het thema voor de bidweek van de eenheid luidt dit jaar:’Jullie zijn geroepen om de grote daden van de Heer te verkondigen’ (1 Petrus 2,9). De inspiratie voor deze tekst is gebaseerd op Gods heilsdaden in de heilsgeschiedenis, toen God zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte met grote wonderen, en ook door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Petrus schrijft nu aan christenen van zijn tijd temidden van vervolgingen, om hen eraan te herinneren welke hun identiteit is als christenen. Gelovigen in Christus zijn hierdoor een nieuw volk geworden. Daarom wijst de auteur erop dat zij en ook wij geroepen zijn de grote daden van de Heer te verkondigen. Het is een oproep voor alle gedoopte christenen, bewust van onze traditie.

DSC_0312 (2).JPG

Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse kerk

Als St Petrus zijn brief schreef tussen 70 en 80 n. C., richtte hij zich niet tot Rooms-katholieken of Anglicanen, of Orthodoxen, of Protestanten of mensen van de Pinkstergemeente. Hij schreef deze brief aan alle gelovigen in Christus, hen wijzend op hun nieuwe identiteit en hun roeping. Deze komen voort uit ons doopsel. Ons ene doopsel komt voort uit ons geloof en onze hoop in Jezus Christus onze Heer. Dat is het enige fundament van de kerk. We horen het straks in het slotlied.

De liturgische uitdrukking in de Roomse en Oosterse tradities bevat een krachtig gebed dat ons inspireert en vraagt dat de Heer ons ‘eenheid en vrede mag geven’ en dat is Zijn wil. Dat gebed is geïnspireerd door het gebed van Jezus bij zijn afscheid (in Joh 17):’Mogen zij allen een zijn, zodat ze weten dat jullie mijn leerlingen zijn’.

In het Anglicaanse Book of common prayer bidden wij:’Inspireer voortdurend de universele kerk met de Geest van waarheid, eenheid en eendracht’. De Heer Jezus is de Heer van de kerk en hij verhoort onze gebeden als we samen bidden en samenkomen.

In één van zijn geschriften schreef kardinaal Mercier, voormalig aartsbisschop van Mechelen-Brussel:’Willen we met elkaar tot eenheid komen, dan moeten we elkaar liefhebben; willen we elkaar liefhebben, dan moeten we elkaar kennen; willen we elkaar kennen, dan moeten we naar elkaar toegaan en elkaar ontmoeten’.

 Als christenen van verschillende overtuigingen vinden we diepe inspiratie in het verlangen naar eenheid op bas van ons ene doopsel. Aldus worden we geroepen de grote daden van de Heer te verkondigen, te vechten tegen onrecht en ongelovigen te brengen tot de gemeenschap met Christus. Jezus heeft ons in het evangelie gezegd dat we ‘het licht der wereld en het zout der aarde zijn’. ‘Laat uw licht schijnen zodat allen uw goede werken zien en de God van de hemel verheerlijken’.

Als gelovigen zijn we niet geroepen om Jezus Christus voor ons alleen te houden, maar we zijn gedoopt opdat we anderen over Jezus Christus kunnen spreken; Hem kunnen verkondigen zo dat zij die nog niet in hem geloven tot geloof kunnen komen in Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, de hoop van alle volken.

 Rev. Augustine Nwaekwe

(vertaling: Henk Laridon)

Voor meer foto’s: KLIK HIER

DSC_0323.JPG

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

januari 23, 2016

Op zaterdag 23 januari 2016 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

DSC_0617.JPG

Vader Bart en Vader Bernard tijdens de vesperdienst

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor samen met Vader Bart D’Huyvetter. Er was een menigte van gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig die er gekomen waren om samen te bidden als afsluiting van deze bidweek voor de Eenheid van alle Christenen.

De Katholieke kerk werd er vertegenwoordigd door E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en en Diaken Guy Heirbaut. We waren ook blij dat er vanuit enkele klooster gemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig waren waaronder twee zusters van de Karmelitessen. Het koor stond onder leiding van Stefaan Coudenys.

DSC_0625.JPG

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard er een homilie en verwelkomde hen allen heel hartelijk. Nadien was er ook nog een toespraak door Vader Bart D’Huyvetter die er sprak over het ontstaan en het belang van de Oecumene. Nadien volgde er nog een receptie in de parochiezaal voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders.

Toespraak na de vespersdienst en artoklasia
door Vader Bernard Peckstadt de rector van de parochie

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

Van Harte welkom in onze orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena hier in Brugge. Dank voor het komen meebidden met ons speciaal in deze gebedsweek voor de eenheid der christenen. Voor velen is het hier zelfs reeds een thuiskomen want zoals u weet proberen wij steeds een open parochie te zijn waar het gebed, het spiritueel leven en de vereniging met God hier heel centraal staan. Vergeten wij het niet : onze voornaam kan verschillend zijn (Rooms-Katholiek, Orthodox, Anglikaan, Protestant), maar onze familienaam blijft echter dezelfde. Maar wij zijn allen in werkelijkheid “Christenen”.

Dit jaar heeft men als thema gekozen : “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Wij allen, christenen, zijn geroepen om de liefde van God en de vrede in de wereld uit te dragen, en deze enige ware liefde en vrede is slechts mogelijk in Christus. Concreet betekent dit dat wij deze vrede enkel en alleen kunnen vinden in de intieme en innige vereniging met God.

DSC_0630.JPGDeze intieme vereniging met God kunnen wij slechts bereiken door ons voortdurend gebed : in ons persoonlijk gebedsleven, maar vooral in het liturgisch gebed waarbij wij Christus, – hem op intieme wijze – in de Goddelijke Liturgie “eucharistisch” kunnen ontmoeten.

Zo spreken wij in onze Orthodoxe kerk nog heel dikwijls over het belang van het universeel priesterschap welke gebaseerd is op bepaalde passages uit de schriften. Wij verwijzen nogmaals naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk II vers 9: “Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.”

 Dit was ook de zending reeds bij de eerste apostelen. Maar ook bij de eerste christenen beleefden zij op een heel bewuste wijze hun volle deelname aan Christus: het feit dus dat zij echt “ledematen” waren van de Kerk. In de wereld krijgt het “universele priester­schap” waarmee iedere gelovige bekleed is werkelijk zin. De christenen moeten door de wereld “niet verleid” worden, maar zij moeten op hartstoch­­­te­lijke wijze “het Heil van de wereld betrachten”.

Dierbare broeders en zusters,

Iedere christen heeft een “missionaire” roeping in de wereld. Onze missie vandaag in deze actuele wereld, zal niet zozeer meer bestaan in het houden van vurige “missiepredicaties”, maar vooral in het eenvoudig beleven van een christelijke levenswijze. Het christelijk geloof is vooral een levenswijze, het is het wezen van onze godsdienst, het is de liefde voor God en de mens, de zachtmoedigheid, de nederigheid, de vrede, de vergeving en de verdraagzaamheid. Nooit mag de wereld, de “andere”, de “broeder of zuster” hem onver­schillig blijven, om ‘t even wie… ook al is die “andere” niet-gelovig.

Als christenen vergenoeg zamen wij ons niet met het eenvoudig vervullen van onze plichten tegenover onze Kerken door slechts bepaalde uitwendige vormen. Er wordt van ons veel meer gevraagd : vooral de navolging van Christus in ons leven.

Bidden wij samen, alle dagen, maar heel speciaal vandaag voor de “vrede” in de wereld, en danken wij God voor deze grote genade die wij van Hem steeds mogen ontvangen, om zijn grote Menslievendheid en “vrede” hier zelfs samen terug te vinden in deze gemeenschappelijke getuigenis die wij hier hebben mogen beleven.

Aan ons om Zijn medewerkers te zijn en dit ideaal – de zichtbare eenheid van de christenen – na te streven!

Wij hebben hier zojuist 5 broden gezegend, tarwe, olie en wijn, als een – in een geest van onnoemlijke erkentelijkheid voor God – teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en ons nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods’ natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven. Vanavond nodigen wij U uit dit brood broederlijk te delen in een geest van eenheid en samenhorigheid, maar ook als prefiguratie van onze zo zeer verlangde eucharistische communio of gemeenschapsband, die ooit hersteld zal worden op een ogenblik dat God zelf zal bepalen.

DSC_0622.JPG

Tijdens de artoklasia het zegenen van de vijf broden de olie en de wijn.

Vergeten wij in deze Bidweek voor de Eenheid van de Christenen immers niet dat wat ooit een Russisch theoloog heeft gezegd, nl. «dat de muren van de scheiding van de Kerken niet tot in de hemel reiken…». We mogen er ons van overtuigen, ook in de wereld van heiligen is er geen scheiding tussen Oost en West.

Alvorens u hier een stukje brood in ontvangst kan nemen gaan we nu nog even luisteren naar een heel mooie Byzantijnse hymne gezongen in het Grieks. “Agni Partene Despina”. Welke gecomposeerd is door de Heilige Nectarios van Aegina op het eiland Lesbos in de 19e eeuw. De Heilige Nectarios hield eraan om een hymne te schrijven om zijn groot respect en eer te willen betuigen aan de Moeder Gods en dit in zijn persoonlijk gebed en relatie tot Haar.