Archive for the ‘Oecumenisch nieuws’ Category

Verslag van de vergadering van dinsdag 9 juli 2019 – Oecumenische Kapel Brugge

juli 12, 2019

Agenda

1. Werkvergadering:


 Deel 1 : Kennismaking met de nieuwe deken van Brugge.

We maakten kennis met de nieuwe deken van Brugge Kan. Lieven Soetaert (°1960). In zijn seminarietijd was hij reeds met enkele seminaristen in het Anglicaanse Lincoln geweest.

Hij was 10 jaar leraar aan het Sint-Vincentiuscollege en Instituut Immaculata te Ieper. Daar maakte hij kennis met de goede oecumenische werking in Ieper. Hij was vijf jaar inspecteur godsdienst lager onderwijs, met woonst in Diksmuide.

Daarna werd hij pastoor in Knokke. Hij heeft goede herinneringen aan de oecumenische samenwerking daar, vooral n.a.v. de jaarlijkse viering in de oecumenische bidweek (met orthodoxe, protestantse en anglicaanse christenen).
Daarna werd hij pastoor-deken in Blankenberge. Sedert februari 2019 is hij deken te Brugge en pastoor van de Pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. Hij woont in de Jeruzalemstraat 25 te Brugge (op Sint-Anna). E-mail: lieven.soetaert@kerkinbrugge.be

Hij was blij te kunnen kennismaken met de oecumenische kapel en de orthodoxe kerk en beloofde zich goed in te zetten voor de verdere oecumenische werking. We zijn de nieuwe deken dankbaar voor zijn bezoek en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe functie.

Deel 2 :  Voorstelling twinning tussen de parochie H. Kruisverheffing Sint-Kruis Brugge en de anglicaanse parochie St.Denys Sleaford.

Sedert 1979 onderhoudt het bisdom Brugge een oecumenische link met het anglicaanse bisdom Lincoln in Engeland.
In dit kader hebben bepaalde parochies een verbroedering, genoemd een ‘twinning’.
In de parochie van Sint-Kruis Brugge ontstond het 15 jaar geleden onder impuls van pastoor Jan Rossey.
Er werden contacten gestart en in 2006 werd een comité opgericht. Sindsdien bezoeken delegaties van deze parochies elkaar jaarlijks.


Priester Jan Rossey was en is een echte anglofiel. Hij trok regelmatig op reis en op retraite naar Groot-Britannië. Hij verliet de parochie om in te treden in de trappistenabdij op Caldey island in Wales.
Intussen was het twinningcomité in Sint-Kruis goed gevormd en stabiel. Ook de opvolgers van pastoor Jan (met name: Jef Quaghebeur en Hugo Pieters) waren en zijn de twinning genegen. Zowel in de kerk van Sint-Kruis als in de kerk van Sleaford is er een hoekje aan de andere parochie en de twinning gewijd.
Diaken Wilfried Desrumaux schetste het ontstaan en het functioneren van de twinning. Mevrouw Vera Kindt is trekker van het comité. Zij gaf ons met bezieling een getuigenis van de twinning en stelde het programma van een komende trip voor.

Van 25 tot 28 juli komt een groep uit Sleaford op bezoek. Pastoor Philip en nieuwgewijde priester Alan Jenkins behoren tot de groep.

Ze logeren in gastgezinnen. Bij aankomst is er een gemeenschappelijk onthaal.

Op vrijdag 26 juli wordt een bezoek gebracht aan Oudenburg en het Ensormuseum in Oostende.

Op zaterdag 27 juli is er in het Couvent een Oecumenische avond met een hapje. Er is ook mooie muzikale animatie.

Opzondag 28 juli 2019om 10.30 u. is er een anglicaans-katholieke viering in de kerk van St.-Kruis met o.a. diaken Wilfried en Father Philip.  

Men ervaart de contacten als zeer vriendschappelijk en verrijkend. Het is een mooi voorbeeld hoe oecumenische contacten mensen en parochies bij elkaar brengen.

2. Gebedsmoment in de oecumenische kapel

Gebedsmoment voorgegaan door Eerwaarde Heer Henk Laridon – Deken van Waregem en voorzitter van de Oecumenische gebed en studiegroep West-Vlaanderen

3. Broodmaaltijd

4. Varia

1) Op 1 juli op de Studie- en bezinningssessie in het Grootseminarie te Brugge heeft ds. Jannica de Prenter gesproken over ‘Tussen heiligheid en ontwijding: van wet naar profetie in het Eerste Testament’.

2) Van 25 tot 28 juli komt een delegatie van de anglicaanse parochie Sleaford op bezoek in Sint-Kruis Brugge. Op zaterdagavond 27 juli is er een oecumenische ontmoetingsavond in het Couvent in de Brieversweg. Alle info is te krijgen bij diaken Wilfried Desrumaux.

3) Van 22 tot 28 juli houdt IEF een congres in het Poolse Krakow, met als thema ‘De liefde van Christus dwingt ons’

4)In het Engelse Lincoln (gelinkt met het bisdom Brugge) vindt er op 30-31 augustus en 1 september een internationaal milieucongres plaats: Moana – water of life. Navigating climate change for planting health.Het is een organisatie van de universiteit en het bisdom Lincoln.

5) Er wordt een Bijbelstudie over het boek Prediker georganiseerd in het Keerske (VPKB) te Brugge. In vijf beurten op donderdag (in namiddag of avond), tussen 3 oktober en 28 november gaat, onder leiding van ds. Jannica de Prenter een soort Bijbelleerhuis door. Alle oecumenische vrienden zijn welkom. Alle info bij Jannica de Prenter.

6) In 2019 viert de Orthodoxe kerk (oecumenisch patriarchaat van Constantinopel)  50 jaar aartsbisdom in België. Bij die gelegenheid komt in november de patriarch Bartholomeos op bezoek van 9 tot 11 november. Op 11 november bezoekt hij Brugge.

7) De jaarlijkse nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene vindt plaats op zaterdag 30 november 2019 in het kasteel Mariagaarde te Hoepertingen (Limburg). Thema: ‘ De synodaliteit in het leven en de zending van de kerken’.

8) Het thema voor de bidweek 2020 is ‘Buitengewoon’ (Handelingen 28,2). De teksten komen uit Malta. Op dinsdag 22 januari 2020 zal Mgr. Athenagoras Peckstadt in de Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken ene lezing geven over ‘Eenheid onder de christenen’.

9) Het kathedraalkoor van de Anglicaanse kathedraal van Lincoln (o.l.v. Aric Prentice) komt van 9 tot 13 juli 2020 op bezoek in West-Vlaanderen. Ze treden op: vrijdag 10 juli in Brugge; zaterdag 11 juli in Waregem; zondag 12 juli in Ieper.

10) In 2021 zal men herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Mechelse gesprekken (tussen Rooms-katholieken en Anglicanen) werden gehouden. Men plant een herdenking en een expo in Parcum te Leuven.

11) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

12)Volgende vergadering: 

Dinsdag 24 september: te gast bij de VPKB-gemeente in ‘t Keerske te Brugge over de figuur van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en zijn teksten over de kerk.

 (verslag: H. Laridon)

Advertenties

Verslag van de vergadering van 21 mei 2019 in de Orthodoxe kerk en Oecumenische kapel te Brugge

mei 23, 2019

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van  de vergadering van donderdag 21 mei 2019
in de Orthodoxe kerk en Oecumenische kapel  te Brugge


Gebedsmoment: Orthodoxe vesperdienst. Viering van de patroonheiligen van de parochie, de HH. Konstantijn en Helena voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt.

Vesperdienst voor het Feest van de HH Konstantijn en Helena te Brugge

Broodmaaltijd

Werkvergadering:

Orthodoxe aartspriester Vader Dominique Verbeke (uit Gent) sprak ons over: Oecumene in een orthodoxe context: een brug tussen Oosters en Westers christendom.


Oecumene is een proces van samen op weg zijn. Het is een synodale zoektocht. ‘Syn’ betekent in het Grieks ‘samen’; en ‘hodos’ betekent ‘weg’. De spreker situeert deze zoektocht: tussen utopie en realiteit, tussen God en (klein)menselijkheid, tussen integrisme en relativisme, tussen essentialisme en historiciteit, tussen een historisch en een ascetisch christendom. We mogen beseffen dat de menselijke tussenschotten tussen de kerken niet reiken tot in de hemel
(L. Gillet).
Voor ons allen heeft het christelijk geloof een universeel karakter. Daartegenover heeft geen enkele kerk een universeel karakter.

V. Dominique pleit voor een existentiële participatietheologie. Een model is te vinden in de nederigheid van Christus in de voetwassing (Joh 13). In Mt 16,3 drukt Jezus de leerlingen op het hart de tekenen van deze tijd te verstaan. We kunnen best te rade gaan bij de Vaders.
De H. Gregorius van Nyssa beklemtoont de eigenheid van iedere generatie.

Altijd is het een voorzichtig zoeken naar evenwicht tussen traditie en anachronisme, tussen traditie en moderniteit, tussen oppositie en inculturatie.
Het is goed over te kunnen gaan van een creatieve spanning naar een productieve dynamiek.

Aartspriester Dominique Verbeke

V. Dominique noemt twee jaartallen die in de geschiedenis van de christelijke kerken mijlpalen zijn: het jaar 1453 en het jaar 1989.
Voor het Westen betekende 1453 het einde van de middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd. Deze laatste kreeg een keerpunt met de Franse Revolutie.
Voor het Oosten betekende 1453 het einde van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk en het begin van de Ottomaanse bezetting.
In beide delen speelde Wereldoorlog I uiteraard een fatale rol. Het Oosten werd verder in de 20ste eeuw gekenmerkt door de communistische dictatuur. Daar kwam een einde aan in 1989 (einde communisme en val Berlijnse muur). Na 1989 vond een globalisering plaats.
In de 20ste eeuw is heel veel gebeurd. Vrijheidsfilosofen als Jean-Paul Sartre en Simonne De Beauvoir waren populair en toonaangevend voor het klimaat.

Mogelijke roeping voor de orthodoxe kerk voor de oecumene op vandaag.

V. Dominique probeert een lijstje op te sommen waarin zijn eigen orthodoxe kerk het voortouw kan nemen. Hij noemt:
– Boodschapper zijn en bruggen bouwen tussen de twee christelijke werelden.
– Bruggen slaan in de beide richtingen (Oost en West), zowel uitwendig als inwendig.
– Tot verzoening komen met de ‘westerse’ samenleving en cultuur.
– Tegelijk trouw blijven aan de wortels van het orthodoxe christendom.
– Beleven van de volheid van de Drieëne God. Dit noemt hij het ‘paradigma van de orthodoxe ontologie’, gebaseerd op de relatie met de levende God en met Jezus Christus.
Die ontologie (of zijnsleer van het christendom) veroorzaakt een ethiek of moraal.

Christus openbaart God en mens als mysterie.

We kijken steeds op naar Christus, maar het gelaat toont en versluiert tegelijk. Als gelovige moeten we ons gedragen weten door de gans Andere en de anderen. De waarheid is dialogisch en multivocaal. Een Algerijnse bisschop zei ooit mooi: ‘Wij hebben de waarheid van de andere nodig’.
De ecclesiologie (of kerkleer) is hierbij een valkuil. Elke kerk neemt zijn kerkopvatting als primauteit. Een voorbeeld uit de 5de eeuw: Op het concilie van Chalcedon (451) stond in canon 28: ‘Bisschoppen in niet-Romeinse provincies worden gewijd door de bisschop van Constantinopel.’
Kerk is nooit af, maar steeds in wording. ‘Church in the making’, zei N. Loudovikos. Er is zeker nood aan een participatie-ecclesiologie. Heel vaak moeten we vaststellen dat de participatie-dialoog niet gelukt is. Instituut en hiërarchie hebben in de geschiedenis al te vaak gedomineerd.

Voor ons, christenen, moet de Drieëenheid ons sociaal programma uitmaken (G. Fedotov). Weten we waar de kerk is? ‘Gelukkig weten we niet waar de kerk niet is’, zei L. Gillet. Steeds moet er, volgens Vader Dominique, een eenheid zijn tussen geloof, catechese en liturgie.

Bibliografie: De spreker citeerde boeken van volgende auteurs: E. Behr-Sigel, M.-F. Baslez, G. Florovsky, G. Cuchet, Chr.Yannaros. Hij putte ook ideeën uit de film ‘Nostalgie’ van Andreï Tarkovsky.

Voor meer fototo’s: KLIK HIER

Variapunten:

1) Op zondag 7 april werd mevr. Jannica de Prenter bevestigd als predikant in de VPKB en werd ze verbonden aan VPKB Brugge.. Onze hartelijke gelukwensen en gebed voor ons trouw medelid Jannica.
Vanaf de start van het komende werkjaar zal Jannica in het voorjaar en najaar een Bijbelstudie geven in ’t Keerske. Nieuw is dat deze Bijbelstudie wat breder opengetrokken wordt, en opgesteld wordt voor oecumenische vrienden.

Ieder die verlangt om de Bijbel beter te leren kennen is welkom.

Het zal een soort Bijbelleerhuis worden met een reeks middagen of avonden rond een Bijbelboek, Bijbels figuur of thema.

2) In de Krant van West-Vlaanderen verscheen een mooi artikel over en interview met Jima Kasbarsoum en de Syrische christenen in Waregem. Op 28 maart was ze onze gastspreekster.

3) Op zaterdag 25 mei is er in de orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge het parochiefeest. 9.00 u.: Metten.  10.00 u.: Goddelijke liturgie in de kerk in de Ezelstraat.

4) Op donderdag 30 mei is er in Brugge de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie, die start om 14.30 u. Voorgangers uit alle christelijke kerken zijn uitgenodigd mee op te stappen.

5) Van 25 tot 28 juli komt een delegatie van de anglicaanse parochie Sleaford op bezoek in Sint-Kruis Brugge. Op zaterdagavond 27 juli is er een oecumenische ontmoetingsavond. In een volgende vergadering besteden we daar aandacht aan. Inlichtingen bij diaken Wilfried Desrumaux.

6) Eind juli houdt IEF een congres in het Poolse Krakow, met als thema ‘De liefde van Christus dwingt ons’.

7) In 2021 zal men herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Mechelse gesprekken (tussen Rooms-katholieken en Anglicanen) werden gehouden. Men plant een herdenking en een expo in Parcum te Leuven.

8) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/ 

9) Volgende vergadering:

Dinsdag 9 Juli om 15.00 u.:  Ontmoeting met de nieuwe deken van Brugge Lieven Soetaert.

In september (dag nog te bepalen): bij de VPKB-gemeente in ‘t Keerske te Brugge over Dietrich Bonhoeffer

(Verslag: H. Laridon)

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

maart 23, 2019

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 nam de oecumenische werkgroep van Ieper het initiatief om een bezoek te brengen aan Brugge. Aanleiding was het feit dat pater kapucijn Boni Van Looveren, tot vorig jaar september pastoor van de parochie OLV-Middelares te Ieper en stichtend lid van de oecumenische werkgroep aldaar, nu bij zijn medebroeders kapucijnen te Brugge woont.

Met een delegatie van de evangelische, protestantse, orthodoxe en katholieke kerkgemeenschappen van Ieper trokken we naar Brugge en bezochten er pater Boni in zijn nieuwe stek. Vanuit de anglicaanse kerkgemeenschap was niemand aanwezig daar er op dit ogenblik geen kapelaan is te Ieper.  Weldra komt een nieuwe anglicaanse priester ons in Ieper vervoegen. Na de koffie met gebak brachten we een geleid bezoek aan de Sint-Salvatorskathedraal.

Daarna wandelden we richting Ezelstraat waar we in de oecumenische kapel opgewacht werden door vader Bernard Peckstadt. Onze gids in de kathedraal, conservator Dirk Desmet en goeie vriend van Ghislain,  wist ons zo danig hard te boeien dat we de tijd wat over het hoofd hadden gezien en eigenlijk rijkelijk te laat aankwamen volgens de afspraak bij vader Bernard. Geen nood, we werden er hartelijk verwelkomd.

Vader Bernard gaf ons eerst een historische schets van hoe de oecumenische kapel ontstaan is en over de voorgeschiedenis van het gebouw. Voor de overste van de kapucijnen te Brugge, pater Reuse, is de stichting van de oecumenische kapel een lang verwachte droom die dank zij zijn inspanningen in 1973 een werkelijkheid werd. De eerste oecumenische stek te Brugge was dus bij de paters kapucijnen.

DSC_0222.JPG

In 1992 kreeg de kapel een nieuw onderkomen in de kapel van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat, een gebouw dat het Brugse stadsbestuur ter beschikking stelde. E.H. Johan Bonny, toen nog professor van het grootseminarie te Brugge werd er de rector. Later werd hij in eerste instantie opgevold door Pieter De Roeck, oud-pastoor an Kruiskerke en dan door E.H. Kurt Priem.

De kapel werd in de loop van 2006 grondig gerestaureerd door het OCMW, waarbij ook de gevel langs de Ezelstraat opnieuw werd beschilderd. We waren eveneens getuige van een prachtig nieuw interieur aangepast aan de orthodoxe traditie.

Na de inwijding van de orthodoxe parochiekerk werd de oecumenische kapel ondergebracht in het vroegere passantenhuis, welke tot dan diende als orthodoxe bidplaats.

Uiteraard brachten we een bezoek aan de orthodoxe kerk dat met een zeer fraai interieur voorzien van zeer mooie iconen en kroonluchters in byzantijnse stijl een bijzondere bijdrage levert telkens er een liturgische viering plaats heeft. Vader Bernard wist trots te vertellen dat er heel wat kerkgangers zijn op zondag en zeker tijdens de paaswake, een hoogtepunt in het liturgisch jaar.

We sloten het bezoek af met een heerlijk kopje koffie die door mevrouw Lucienne, een dame van de binnenkoer en Violetta, een Bulgaarse dame voor ons hadden klaargezet. Oprecht jammer dat we niet langer konden blijven, maar toch dankbaar voor de mooie uiteenzetting van vader Bernard, verlieten we de oecumenische kapel.

Maar… niet zonder een cadeautje, want we kregen elk nog een prachtig boek mee met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk Brugge”

We eindigden de dag met een gezamenlijk etentje in een knus restaurantje te Brugge en namen later op de avond afscheid van pater Boni maar niet zonder eerst nog goeiendag te zeggen aan een zekere Broos.

Dankbaar om zoveel moois dat we samen in de oecumene met elkaar mochten delen reden we weer huiswaarts.

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van Brugge

februari 21, 2019

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van BruggeIMG_6481.jpeg

Op zondag 3 februari 2019 werd Priester Lieven Soetaert aangesteld als nieuwe pastoor-deken van de pastorale eenheid Sint-Donatius Brugge. De Sint Salavatorskathedraal van de liep op deze zondagnamiddag vol voor de officiële aanstelling van Priester Lieven Soetaert tot nieuw pastoor-deken van Brugge. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering en de dienst werd heel mooi verzorgd door het kathedraal koor o.l.v. Ignace Thevelein.

Lieven Soetaert was tot nu toe deken van het decanaat Blankenberge-Oostkust en pastoor van de pastorale eenheid Maria, Ster-der-Zee Blankenberge-Zuienkerke, en werd met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot deken van het decanaat Brugge en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Onze Orthodoxe kerk werd vertegenwoordigd door Aartspriester Bernard Peckstadt, de Protetstantse Kerk werd vertegenwoordigd door Jannica de Prenter.

IMG_6486.jpeg

De nieuwe deken Lieven Soetaert met Vader Bernard Peckstadt

De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Daarna volgde een receptie in zaal Tabigha, in het Sint-Jozefinstituutte Brugge. Wij willen Deken Lieven Soetaert van harte feliciteren en wensen hem veel moed in zijn nieuw dienstwerk.

Overlijden van Archimandriet Vader Thomas, Higoumen van het klooster Moeder Gods Troosteres der bedroefden.

januari 20, 2019
Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep,

581.jpg Met droefheid meld ik u het overlijden van de orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs) uit Pervijze, jaren lid van onze groep. Hij was 68 jaar.

De uitvaartdienst zal op zaterdag 19 januari plaatsvinden.

Graag uw gebed voor hem en de gemeenschap.

 

Stichter orthodox mannenklooster in Pervijze

op 68-jarige leeftijd overleden

 Op zaterdag nam de orthodoxe gemeenschap afscheid van archimandriet Thomas (Geert Jacobs). Hij overleed aan de gevolgen van een ziekte. Thomas stichtte in Pervijze het enige orthodoxe mannenklooster van België. De abt is 68 jaar geworden.

6212e92d-eaa7-4353-acff-22be0629b982.jpg

Kanunnik Henk Laridon onze voorzitter aangesteld als de nieuwe deken in Waregem

december 3, 2018

Kanunnik Henk Laridon nieuwe deken in Waregem

IMG_0698.JPGOp zondag 28 oktober werd kanunnik Henk Laridon (voorzitter Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen) als nieuwe deken aangesteld in de dekenale kerk Sint-Amandus en Sint-Blasius te Waregem. De Brugse bisschop, mgr. Lode Aerts, ging voor in de aanstellingsviering. Vijf koren verleenden hun medewerking en zongen o.l.v. Michiel De Jaeger. De kerk was tot de nok gevuld.

Een enthousiaste kerkgemeenschap, biddend zingend, begeleid door orgel en trompet, bracht een warm welkom aan de nieuwe deken.

Er was een mooie oecumenische delegatie aanwezig: Vader Bernard Peckstadt en Vader Andreas D’hoe van de Orthodoxe kerk, mevr. Jannica de Prenter en de heer Albert Eversen van de Verenigde Protestantse kerk, en Rev. Dan Eze van de Anglicaanse kerk. Archimandriet Hildebrand Vandermaelen van de Grieks-Melkitisch katholieke kerk was één van de concelebranten.

IMG_4512.jpegNaar goede gewoonte werd de benoemingsbrief voorgelezen en werden de sleutels van de kerken overhandigd door leden van de kerkfabrieken. Symbolisch werden attributen van de zeven sacramenten (doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving en biecht) aangebracht. Slotwoorden werden gebracht door Xavier Verhaeghe (voorzitter kerkfabriek Sint-Amandus), burgemeester Kurt Vanryckeghem en mevrouw Carine Viaene namens de pastorale eenheden. De nieuwe deken dankte op zijn beurt en het geheel werd afsloten met een aangename receptie in het O.L. Vrouw Hemelvaartinstituut. Het was een mooi en onvergetelijk gemeenschapsgebeuren als kerk in een heerlijke sfeer. Deo gratias!

Henk Laridon aangesteld tot pastoor-deken in Waregem

29/10/18 

De dekenale kerk H. Amandus en Blasius liep zondagnamiddag tot in de kleinste hoekjes vol voor de officiële aanstelling van kanunnik Henk Laridon (54) tot nieuwe pastoor-deken van Waregem. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering.

Nieuwe deken Henk Laridon op het einde van de plechtigheid met links van hem medepastoor Stefaan Casteleyn en uiterst links bisschop Lode Aerts.

4792853.jpg

De nieuwe Deken en Kanunnik Henk Laridon met Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge

Henk Laridon was tot nu toe directeur en professor aan het Grootseminarie in Brugge en lector aan de lerarenopleiding Vives in Torhout. Vorig jaar kreeg hij de titel van kanunnik. Hij is een geboren en getogen Diksmuideling en komt uit een bekende familie. Vader Hendrik Laridon is oud-burgemeester en zijn zus Lies is de huidige burgemeester. Zijn oom was wijlen Mgr. Eugeen Laridon, destijds hulpbisschop van Brugge.

De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Doordat hij ook voorzitter is van de Diocesane Commissie Oecumene, was er ook een opvallende delegatie van onder meer de evangelische, orthodoxe en de Engelse anglicaanse Kerk aanwezig. Vijf koren uit Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Beveren-Leie en Oostrozebeke zorgden onder leiding van Michiel De Jaegher voor de muzikale omlijsting, samen met organist Brecht Crabeels en trompettist Willem-Jan Hendrickx.

IMG_4515.jpeg

De nieuwe Deken Henk Laridon met Vader Bernard Peckstadt

Op het eind van de viering waren er nog toespraken van Xavier Verhaeghe (voorzitter van de kerkfabriek H. Amandus en Blasius), Carine Viaene (van de pastorale eenheid Sint-Anna) en door burgemeester Kurt Vanryckeghem. De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Hij houdt van humor en zei dat hij wil proberen een ‘donsdeken’ te zijndie de mensen warmte kan geven.

Daarna volgde een receptie in O.L.Vrouw-Hemelvaartinstituut, waar vele plaatselijke parochiemedewerkers meteen met hun nieuwe deken kennis konden maken.

Het dekenaat Waregem behelst vier pastorale eenheden: Sint-Paulus Waregem, Sint-Anna Waregem (deelgemeenten), Sint-Franciscus Oostrozebeke-Wielsbeke en De Wijngaard Deerlijk, goed voor 14 parochies.

Benoeming van onze voorzitter Kan. Henk Laridon tot deken van Waregem

augustus 21, 2018

BELANGRIJKE MEDEDELING

Benoeming van onze voorzitter
Kan. Henk Laridon tot deken van Waregem

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

Wij zijn heel blij u mededelen dat onze voorzitter Kan. Henk Laridon door Z. E. bisschop Lode Aerts benoemd is tot deken van Waregem met ingang van 15 oktober.

Graag willen wij in naam van onze Oecumenische Studie en gebedsgroep West-Vlaanderen E. H. Henk Laridon feliciteren met deze benoeming en wensen hem veel zegen in deze nieuwe taak.

Naast zijn nieuwe taak als deken zal hij ook veder werken als voorzitter voor onze Oecumenische groep.

IMG_0698

Kan. Henk Laridon

We wensen hem veel kracht en moed toe in deze nieuwe uitdaging.

Iedereen is ook welkom op de aanstelling van Eerwaarde Heer Henk Laridon als nieuwe deken van Waregem in de dekenale kerk St Amandus op zondag 28 oktober om 15.00 u.

 

 

Het Karmelklooster van het kostbaar Bloed en van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel Schuttersstraat 5 te Brugge 1626-2018

juni 30, 2018

Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge ontving de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen in het Bisschopshuis te Brugge

april 30, 2018

DSC_0216Op donderdag 26 april 2018 werd de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen ontvangen door Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge in het Bisschopshuis te Brugge. Eerst was er een gezamelijke gebedsviering in de kapel van het bisschopshuis. Nadien werd de groep ontvangen in de ontvangstzaal voor een broodmaaltijd met een glaasje wijn.

Vervolgens stelde Mgr Lode Aerts zijn beleidsbrief voor aan de Oecumenische groep. Na zijn bisschopswijding op 4 december 2016 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge stelde Mgr Lode Aerts een nieuwe beleidsploeg samen. Vanuit deze ploeg werd op een driedaagse in de abdij van Orval een ontwerptekst gebrainstormd en opgemaakt met een beleid voor de komende jaren voor het Bisdom Brugge. Van daaruit werd dan een definitieve tekst opgemaakt, de beleidsbrief en deze kreeg dan de bewuste titel “Verdiepen & verbinden.

Na de voorstelling van deze brief werden er nog enkele vragen gesteld die aanleiding gaven tot een gesprek. Hieruit kwamen vooral de betrokkenheid en verbondenheid van christenen aanbod waarbij niemand mag vergeten worden. Ook in sectoren als caritas (instellingen, ziekenhuizen) en onderwijs is het belangrijk dat christenen kunnen getuigen en zich goed voelen. Het zou goed zijn dat er meer initiatieven zijn, waarbij mensen elkaar echt leren kennen en beminnen. We kunnen van de andere kerken soms iets leren en dat zou de onderlinge zorg en verbondenheid ten goede kunnen komen.

De avond werd besloten met een woord van dank door onze voorzitter E.H. Henk Laridon en door het traditioneel samen bidden van het Oecumenische “Onze Vader”. Dank aan Mgr Lode Aerts en zijn ploeg voor de goede en aangename ontvangst in zijn bisschopshuis.

DSC_0207 copy

Voor meer foto’s klik: HIER

Te Deum en Nationale Feestdag – 21 juli 2017 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

juli 27, 2017

Te deum en nationale feestdag in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge

IMG_3526Brugge – Op 21 juli 2017 vierde ons land haar Nationale Feestdag. Het Te Deum werd er voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge samen met E.H. Jan Tilleman, deken van Brugge, en E.H. Koen Vanhoutte (Vicaris) die hem assisteerden.

 

Naast de gouverneur van West-Vlaanderen de Heer Carl Decaluwé namen ook vertegenwoordigers van de burgerlijke, gerechtelijke en militaire overheden deel aan deze plechtigheid.

De christelijke godsdiensten werden er vertegenwoordigd door  Rev. Augustine Nwaekwe, (anglicaans priester voor de parochies Brugge, Oostende en Knokke), Ds Frans van de Sar, (dominee van de Verenigde Protestantse kerk te Brugge), Ds Nick Vande Putte (van de Pinkstergemeenschap te Brugge) en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodox priester van de orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena te Brugge) alsook waren er vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap uit Oostende en van de Moslim gemeenschap in West-Vlaanderen.

IMG_3520

Het zingen van het Te Deum op 21 juli dateert reeds van het jaar 1866, toen de katholieke Leopold II koning geworden was in het toen overwegend katholieke België.

Het Te Deum is een eeuwenoude liturgische hymne of een lofzang voor God. Het werd al in de zesde eeuw in het kerkelijke getijdengebed opgenomen en dateert wellicht al uit de vierde of vijfde eeuw. De onderliggende bedoeling reikt evenwel nog veel verder en gaat terug tot aan de oorsprong van het christendom zelf. Het is een concretisering van de oproep die de apostel Paulus doet in zijn eerste brief aan Timoteüs: “Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden” (1 Tim 2,1).

IMG_3529

Nadien werden allen uitgenodigd op de officiële receptie die aangeboden werd op het Stadhuis. Daar hief men er het glas voor de Koning en ons land. Het was een warme en aangename ontmoeting.