Archive for januari, 2018

Oecumenische Gebedsviering in de Sint Joseph Kapel te Knokke-Heist

januari 26, 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 kwamen zo’n 60 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Sint Joseph Kapel in de Van Rysselberghestraat 10 te Knokke-Heist.

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar was het de Protestantse Kerk met Dominee Alexander Eberson die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit de Cariben. Dit jaar heeft men als thema gekozen: Recht door zee” (Ex 15, 1 – 15) Het thema  werd uitvoerig besproken door Dominee Alexander Eberson tijdens zijn homilie.

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Willy Snauwaert, E.H. Philippe van den Driessche, (beide van de Pastorale eenheid Tiberias van Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk). In gebed was ook aanwezig E.H. Kan. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen.

IMG-20180126-WA0016.jpg

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Dominee Alexander. De bijbel lezing werd gezongen door Vader Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door verschillende voorgangers voorgelezen. Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door een pianist en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één. Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden.

Advertenties

Orthodoxe vesperdienst in onze kerk te Oostende in het teken van de gebedsweek voor de éénheid van de Christenen.

januari 23, 2018

Dinsdag 23 januari 2018 ging in het kader van de bidweek voor de eenheid van de Christenen een oecumenische viering door in de Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. Voor de Orthodoxe gemeenschap van Oostende was het een bijzondere viering want voor de  tweede maal konden zij  voor de andere geloofsgemeenschappen gastheer zijn in hun zopas gerenoveerde kerk

DSC_0396.JPG

De Vesperdienst werd voorgegaan door Aartspriester Bernard Peckstadt, Rector van de parochie, in concelebratie met Vader Bart D’Huyvetter en Vader Andreas D’hoe, bedienaar van deze parochie. De Rooms-Katholieke kerk was vertegenwoordigd door de deken van Oostende  E.H. Antoon Wullepit en de Anglikaanse kerk door de Revd. Father Augustine Nwaeckwe en de Protestantse kerk door E.H. Dominee Andries Boekhout.

De bijbel lezing werd verzorgd door Dom. Andries Boeckhout en de evangelielezing werd er verzorgd door Vader Bernard Peckstadt.  Father Augustine Nwaeckwe las er het avondgebed. Deze vesperdienst werd  gezongen en verzorgd door het parochiekoor van Brugge en Oostende o.l.v. Stefaan Coudenys. Er was een heel grote opkomst van ongeveer een 120 tal mensen, leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen bijna allen afkomstig uit de regio Oostende. De homilie werd gehouden door E.H. deken Antoon Wullepit.

DSC_0407.JPG

Dienst van de artoklasia of zegening van de vijf broden voorgegaan door Vader Bernard

De viering verliep sereen en ingetogen, volledig in de Orthodoxe traditie met op het einde de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft.

DSC_0394.JPG

Het koor o.l.v. Stefaan Coudenys

Tenslotte hield Vader Bernard op het einde nog een hartelijke woordje van dank aan de vele aanwezigen die gekomen waren om samen te bidden voor de eenheid van alle christenen. Verder stelde hij hen de zopas gerenoveerde kerk voor met de nodige uitleg over de iconostase, de fresco’s, iconen en de polyeleios of luchter. De avond werd verder afgesloten met een feestelijke receptie gehouden achteraan in ons Kerk, aangeboden aan de talrijke opgekomen aanwezigen. Een woordje van dank voor de mensen van onze parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze oecumenische avond.

Nog een woord van dank
E.H. Antoon Wullepit – Deken van Oostende

Dag Vader Bernard,

Veel dank en proficiat voor de oecumenische viering van gisteren.

We mochten ons allen van harte welkom weten in onze vroegere Sint Godelievekerk. De mooie en aansprekende herinrichting van de kerk, naar de orthodoxe traditie, heeft er een pareltje van gemaakt. Het nodigt ons allen uit tot een geest van gebed. Het is als een afglans van het hemelse Jeruzalem, een inkijk in de hemel.

Het vroegere koor is nu versierd met een fresco van de moeder Gods, de vaders, bisschoppen uit de oudste traditie van de kerk. Ook de iconstase is een sprekend getuigenis van de Heer, te midden van allen die getuigen van zijn heerlijkheid. We mochten allen delen in deze vesperdienst. Het reciteren van de eeuwenoude psalmen geeft ons inderdaad een dieper gevoel van verbondenheid, de voorbeden spreken over de noden en verlangens van ons allen. De zegening van de broden en het delen van het brood, opdat allen zich zouden voeden aan die lekkere gaven van Gods schepping, deed onder ons allen een diep gevoel van vriendschap en verbondenheid ontstaan. Het was inderdaad het brood van de vriendschap dat onder ons werd gedeeld.

Vader Bernard,  Vader Andreas en Vader Bart, maar evenzeer de gehele gemeenschap van de Orthodoxe kerkgemeenschap, in bijzonderheid het koor, we zijn jullie dankbaar voor het samen bidden, deze avond. Oprecht dank. We hopen dat we met ons gebed waarlijk welgevallig mochten zijn aan die diepste wens van Jezus: dat allen in hem één zouden mogen zijn. Van harte dank.

DSC_0419.JPG

Vader Andreas, Vader Bart, E.H. Antoon Wullepit de Deken van Oostende en Vader Bernard

Homilie gehouden tijdens de Oecumenische gebedsviering te Oostende
door E.H. Antoon Wullepit – deken van de stad Oostende

Thema : “Recht door zee” (Lezingen: Ex. 15, 1 – 21 en Mt. 9,18 – 26)

Zusters en Broeders.

DSC_0404.JPGEen vader is in groot verdriet, uitzichtloos , want zijn dochter is gestorven. Hij komt Jezus smeken opdat ze weer levend zou mogen worden. Het lijkt me deze avond te spreken over het verdriet van de Vader, de hemelse, want zijn dochter, de kerk, bruid van Christus, is haar levenskracht verloren. De verdeeldheid, die haar al jaren overheerst, ontneemt haar alle kracht tot getuigenis. Met reden zijn we hier samen om Jezus te vragen dat Hij zou komen om zijn bruid, de kerk, weer op te richten en haar de hand te reiken, opdat ze zou mogen opstaan en leven.

Zusters en broeders, het thema voor deze gebedsweek voor de eenheid luidt: “Ontzagwekkend, Heer, is uw hand.” En concreet voor deze avond: ‘want Hij leidt zijn volk ‘recht door zee’. Het wordt ons aangereikt door de christenen van de Caraïben, in bijzonderheid door mensen uit Haïti. Het is een zeer gekende bijbel tekst uit exodus. We lezen deze jubelzang ook, jaar op jaar, in de liturgie van de Paasnacht. Een jubel voor God omdat Hij met sterke hand zijn volk uit de verdrukking en slavernij van Egypte heeft bevrijd en door het water van de dood geleid. Mensen verdrukt in slavernij smeken God om redding. En Hij heeft de ellende van zijn volk gezien. Hij kent hun lijden en met sterke hand heeft hij hen redding gebracht.

Het lijkt me niet toevallig dat juist mensen uit Haïti, die dag aan dag onderdrukking ondergaan en slavernij , zich innerlijk gedreven voelen te grijpen naar zo’n woord. Ze lezen het als een woord van hoop in hun verknechte en mensonterende situatie. Een woord dat God ook hen de kracht geeft om op te staan.

Is het te ver gegrepen te denken dat ook de verdeeldheid onder christenen, doorheen de jaren van geschiedenis gegroeid, ons dag en nacht verknecht. We moeten niet zoeken naar schuldigen, ook niet de vraag stellen naar mogelijke onwilligen. We zijn allen slachtoffer van een verleden;  maar vandaag willen wij stilstaan bij de tranen van de Vader om zijn levenloze dochter.

We weten het, het was het diepste verlangen van Jezus dat we allen één zouden mogen zijn, uitdrukking van de eenheid van Jezus met de Vader. Jezus zelf heeft erom gebeden. Dat kunnen we met Hem deze avond doen. We vertrouwen ons allen, van de vier kerkelijke tradities, toe aan het gebed van Jezus tot de Vader.

Een mooi beeld wordt ons door de christenen van de Caraïben aangereikt. De verschillende kerken zijn als de vingers aan één hand. Elke vinger heeft zijn eigen levens en bewegingskracht, maar voor meer complexere handelingen hebben we meerdere vingers nodig in volmaakt samenspel. Allen zijn we geworteld in dezelfde hand. Het is de hand van jezus zelf, de hand die Hij ons reikt. De machtige hand Gods, die ooit de Hebreeën uit Egypte heeft geleid. Zou die hand van God ons ook vandaag niet leiden?

DSC_0467.JPG

Tijdens de receptie met onze secretaris Achille Venmans en zijn echtgenote van de Oecumenische studie en werkgroep van West-Vlaanderen.

 

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvators- Kathedraal te Brugge

januari 21, 2018

Op zondag 21 januari 2018 werd reeds voor de twaalfde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenische vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Recht door zee” (Exodus 15: 1 – 21).

DSC_0388.JPG

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, leden van de Pinkstergemeenschap en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Katholieke Kerk om deze oecumenische gebedsdienst te vieren.

Monseigneur Lode Aerts de Bisschop van Brugge die in deze dienst voorging deed er het welkomstwoord en hield er dit jaar de homilie. Verder gingen er voor:, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kurt Priem rector van de Oecumenische Kapel te Brugge van de Rooms-Katholieke Kerk. Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge).

DSC_0389.JPG

Het kathedraalkoor van Brugge o.l.v. Ignace Thevelein.

Deze vesperdienst werd heel mooi verzorgd door het kathedraalkoor van Brugge o.l.v. Ignace Thevelein.

Dit jaar was er terug een heel grote opkomst met ongeveer 150-tal mensen. Het werd een heel deugddoende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig.

DSC_0385

De dienst werd voorgegaan door Monseigneur Lode Aerts de Bisschop van Brugge

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvators kathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in het teken van de bidweek voor de eenheid der Christenen te Brugge

januari 20, 2018

Op zaterdag 20 januari 2018 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

2017.01 oecumenische vespers (20).JPG

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor, en het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys, verzorgde er heel mooi deze dienst. Deze vesperdienst werd bijgewoond door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie en voorzitter van de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen).

Op het einde van de vesperdienst was er ook de dienst van de artoklasia  met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Er was een menigte gelovigen van de verschillende  zustergemeenschappen van Brugge aanwezig, die er gekomen waren om samen te bidden in deze bidweek voor de Eenheid van alle Christenen. Nadien volgde er nog een receptie in de parochiezaal. Dank aan het koor en allen die ons hebben geholpen voor deze dienst en de ontvangst van onze medebroeders.

2017.01 oecumenische vespers (2).JPG