Archive for januari, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

januari 23, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk
op maandag 23 januari 2017 te Oostende

dsc_0380

E.H. Antoon Wullepit Deken van Oostende

In het kader van de Bidweek voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 16 tot 23 januari 2017, vierden we een Oecumenische Gebedsviering op maandagavond 23 januari 2017 om 19u30 in de Katholieke dekenale kerk Sint-Petrus-en-Paulus te Oostende. Een dienst met als thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5,14-20).

Tijdens de dienst werden allen uitgenodigd tot het belijden van schuld. We gaan immers steeds verder met het oprichten van muren die ons scheiden, muren die gemeenschap en eenheid verhinderen.

Symbolisch werden steeds telkenmale twee stenen vooraan de altaar ruimte geplaatst, gevolgd door enkele voorgelezen woorden waarmee we vergeving vragen en om genade smeken. Dank aan Marie-Ethel, Frieda en Claude voor hun bijdrage hieraan.

dsc_0378

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

Na de Eerste lezing en gevolgd door de Antwoordpsalm nam Vader Bernard het woord en deed het gebed ter inleiding van de Evangelielezing.

De Evangelielezing werd verzorgd in het Engels door RevAugustine Nwaekwe. Vader Andreas las een gebed net voor de aanhef van het Onze Vader. Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit alle concelebranten uit om gezamenlijk de gelovigen te zegenen.

dsc_0375

De zang werd verzorgd door Diaken Jan Steel

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

dsc_0373

Een mooie menigte van gelovigen kwamen meevieren in deze Oecumenische viering te Oostende

Nadien volgde een receptie in de nabij gelegen polyvalente zaal El Mar, gelegen in de Pastoor Pypestraat, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen .

Met onze oprechte dank voor de talrijke aanwezigen. Ook speciaal voor onze reeds genoemde parochianen die bijdroegen tot het welslagen van deze avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Verslag Vader Andreas

dsc_0385

De voorgangers tijdens de Oecumenische gebedsviering

De rijkdom der verscheidenheid

Dit is een uittreksel uit een artikel van “Kerk en Leven” 11 januari 2017, geschreven door E.H. Deken Antoon van de Petrus en Pauluskerk te Oostende, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid der Kerken.

Oecumene begint met respect: de een voor de ander, elk in zijn traditie…/… Die vele jaren van naast elkaar bestaan, zelfs in rivaliteit en verdachtmaking, heeft aan de kerkgemeenschappen de kans gegeven tot ontwikkeling van datgene wat als waarheid werd gezien in de verscheidenheid…/… Deze ontwikkeling onthalen wij met vreugde. Zo hebben de protestante Kerkgemeenschappen immers een krachtige getuigenis van de waarheid van de Heilige Schrift ontwikkeld en tevens de diepste zin van ons gered worden door het geloof…/… De orthodoxe Kerk heeft gestalte gegeven aan de vele vormen van de viering van de goddelijke diensten. En de katholieke Kerk heeft vorm gegeven aan een rijkdom van diakonia.

 

 

 

Advertenties

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 22, 2017

Oecumenische Vesperdienst
– In het teken van de bidweek voor alle christenen –
in de Sint Salvatorskathedraal
te Brugge

zondag 22 januari 2017 

Op zondag 22 januari 2017 werd reeds voor de elfde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenische vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5, 14-20)

dsc_0314

Oecumenische vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, leden van de Pinkstergemeenschap en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische gebedsdienst te vieren. Daarom had men er voor gekozen de Vesperdienst te vieren volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk.

dsc_0320

De voorgangers

Zo gingen er voor:, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux van de Rooms-Katholieke Kerk. Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge), Oikonomos Bart D’Huyvetter, (priester op rust) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

dsc_0350

Vader Bernard die voorging in deze vesperdienst

Aartspriester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk te Brugge die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield er dit jaar de homilie. Ds. Frans Van der Sar las er de Apostellezing van de Heilige Apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20) en E.H. Henk Laridon las er uit het evangelie volgens de Heilige evangelist Johannes (1 Joh. 3, 16-21). Het avondgebed van de vesperdienst werd er gelezen door E.H. Jan Tilleman, en Father Augustine las er het gebed van de Heilige Symeon.

Deze vesperdienst werd gezongen en verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochie van Brugge o.l.v. Stefaan Coudenys.

dsc_0324

het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudendenys

Dit jaar was er terug een heel grote opkomst van ongeveer 180-tal mensen. Het werd een heel deugddoende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig. Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen.

dsc_0302

De voorgangers bij de Oecumenische viering

Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvators kathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Onze orthodoxe vesperdienst in het teken van de bidweek met de deelname van Mgr Lode Aerts – Bisschop van Brugge

januari 21, 2017

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia
in het teken van de bidweek voor de eenheid der Christenen

Op zaterdag 21 januari 2017 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

Dit jaar werd deze vesperdienst bekroond met het bezoek van de nieuwe bisschop van Brugge Mgr Lode Aerts die voor de eerste maal onze kerk bezocht.

2017-01-oecumenische-vespers-6

Mgr Lode Aerts bij het lezen van het avondgebed

Deze vesperdienst werd er verder bijgewoond door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie en voorzitter van de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen), E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux, E.H. Philippe Hallein (professor en president aan het Grootseminarie te Brugge), E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en Diaken Guy Heirbaut allen van de Katholieke Kerk, alsook door E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, door Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe uit Oostende van de Orthodoxe kerk.

We waren ook blij dat er vanuit enkele kloostergemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig was waaronder twee zusters van de Karmelitessen en een zuster van de Zwartzusters.

2017-01-oecumenische-vespers-4

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor, en het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys, verzorgde er heel mooi deze vesperdienst. Op het einde van de vesperdienst was er ook de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven.

2017-01-oecumenische-vespers-20

Bij de zegening van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn.

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard een korte toespraak en verwelkomde allen heel hartelijk. In zijn verwelkomingswoordje zei hij er onder meer: “Monseigneur Lode, ik houd eraan u als – de nieuwe Bisschop van Brugge – te verwelkomen en te danken omdat u op onze uitnodiging zijt ingegaan, om met ons samen te bidden tijdens deze bidweek voor de eenheid van de christenen. Monseigneur, het is de eerste maal dat u onze parochie bezoekt. Maar we weten evenwel dat de Orthodoxe Kerk u niet onbekend is, daar u in Gent regelmatig de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas hebt bezocht. We weten dat u heel open staat en een medewerker bent van de Oecumene.”

DSC_0246.JPG

Mgr Lode Aerts – de nieuwe Bisschop van Brugge met Vader Bernard Peckstadt

Nadien was er ook nog een toespraak door Mgr Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge. Hij zei onder meer hoezeer hij getroffen was door de schoonheid van onze kleine orthodoxe Kerk en vooral door de mooie dienst en de liturgische gezangen.

Dit is voor hem een getuigenis van het sterke geloof dat de orthodoxe Kerk in de loop der tijden heeft bewaard en doorgegeven tot op deze dag; een geloof in Gods grootheid en zijn barmhartigheid. Terwijl de Katholieke Kerk zich ontwikkeld heeft in de liefde voor de evenmens, in zovele vormen van naastenliefde en sociaal engagement, zo heeft de Orthodoxe Kerk de liefdevolle aanbidding tot God ontwikkeld in haar mooie liturgische diensten, gezangen, iconen en fresco’s, en ook doorheen het voortdurend gebed der gelovigen.

Er was een grote menigte van ongeveer 60 gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig, die er gekomen waren om samen te bidden in deze bidweek voor de Eenheid van alle christenen.

dsc_0289

Mgr. Lode Aerts – Bisschop van Brugge, E.H. Henk Laridon en Vader Bernard Peckstadt

Nadien volgde er nog een feestelijke receptie in de parochiezaal om er de nieuwe bisschop Monseigneur Lode van Brugge te verwelkomen samen met de vele aanwezigen.

Een woordje van dank voor de mensen van de orthodoxe parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Oecumenische Gebedsviering in de St George – de anglicaanse kerk te Knokke-Heist

januari 20, 2017

Voor meer foto’s

Oecumenische Gebedsviering in de St George
– de anglicaanse kerk te Knokke-Heist –

Op vrijdag 22 januari 2017 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de St George Church de anglicaanse kerk te Knokke-Heist.

img_0959

Oecumenische gebedsviering in de St Georgekerk te Knokke-Heist

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar waren we te gast in de anglicaanse kerk en was het de Anglicaanse Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Duitsland. Dit jaar heeft men als thema gekozen: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5, 14-20) Het thema werd uitvoerig besproken in het engels door Rev. Augustine Nwaekwe tijdens zijn homilie. E.H. Henk Laridon gaf nadien een heel mooie vertaling van deze homilie in het nederlends.

img_0992

Rev. Augustine Nwaekwe

Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk)

Voorgangers in de dienst waren Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk), Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (beide van de Federatie Knokke-Heist), (kathoimg_1023lieke priesters),  en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk). In gebed was ook aanwezig Z.E. Metropoliet Athenagoras van België.

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Reverend Augustine Nwaekwe. De evangelielezing werd gezongen door Vader Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door verschillende lectoren voorgelezen.

Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door de organist Adriaan Debbaut van de Anglicaanse en Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

img_09371

De voorgangers in de Oecumenische gebedsviering te Knokke-Heist

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

Voor meer foto’s: KLIK HIER met dank aan Geneviève Matthys voor de foto’s

Programma: Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2017)

januari 2, 2017

Bidweek voor de eenheid van de christenen
(18 – 25 januari 2017)


Thema: ‘Ons verzoenen:
de liefde van Christus drijft ons’ (2 Kor 5,14-20)

images-1

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 20 januari 2017 om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 21 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden).  Met de aanwezigheid van Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge.
Nadien receptie. Meer info: KLIK HIER

Op zondag 22 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 24 januari om 16.00 u 

OECUMENISCHE VESPERDIENST

in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

unknown-3

opgeluisterd door het koor van de Orthodoxe parochie van Brugge
o.l.v. Stefaan Coudenys

Te Ieper
Op zondag 22 januari om 18.00 u. in de Anglicaanse kerk (St George Memorial Church, Elverdingestraat): oecumenische gebedsdienst, geleid door de Orthodoxe kerk, met medewerking van de christelijke kerken in Ieper en opgeluisterd door het orthodox koor uit Kortrijk.

Te Knokke

Op vrijdag 20 januari om 19.00 u. in de Anglicaanse kerk St George, Zoutelaan 77: interkerkelijke viering.

Te Kortrijk
Op woensdag 18 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische wake rond het doopsel van de Heer, met protestanten, orthodoxen en katholieken. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis bij een drankje en een hapje.

Te Oostende
Op maandag 23 januari om 19.30 u. in de Sint-Petrus en Pauluskerk: Oecumenische gebedsviering.

Te Roeselare
Op dinsdag 24 januari om 19.30 u. in de Protestantse kerk (Geuzentempel, Jan Mahieustraat 21): oecumenische bijeenkomst onder de titel: ’Aan tafel met de dominee, mevrouw Elizabeth Bouman’.

Te Torhout

Op donderdag 19 januari om 19.00 u. in het Missiehuis van Scheut (Bruggestraat 9): oecumenische gebedswake en broodmaaltijd. Om 20.00 u.: Conferentie door de Anglicaanse priester (Brugge-Oostende-Knokke) Rev. Augustine Nwaekwe.

Te Waregem

Op zaterdag 21 januari om 19.00 u. in De Ark (Zuiderlaan 45): oecumenische gebeds- en ontmoetingsavond.