Archive for januari, 2016

Oecumenische gebedswake te Antwerpen

januari 26, 2016

26.01.2016 Antwerpen Ongeveer 500 mensen hebben deelgenomen aan de Oecumenische Wake van de Antwerpse Raad van Kerken, die plaats had in de mooie neo-Byzantijnse Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen. Dit jaar was de Grieks-orthodoxe Kerk verantwoordelijk voor de organisatie van de Wake.

Daardoor werden er de orthodoxe Vespers gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, omringd door de priesters Angelos Kamalidis (Oecumenisch Patriarchaat), George Valcu, Gheorghe Macovei, Gabriel Bogdan (Patriarchaat van Roemenië), en Kliment Samovarov (Patriarchaat van Moskou), en de diakens Barnabas Genbrugge (Oecumenisch Patriarchaat) en Oleg Aheyenka (Patriarchaat van Moskou). Hunne Excellenties Johan Bonny (rooms-katholieke bisschop van Antwerpen) en Paul Van den Berghe (rooms-katholiek bisschop-emeritus van Antwerpen), evenals protestantse pastores, en rooms-katholieke en anglicaanse priesters en diakens.

Tijdens de Oecumenische gebedswake in Antwerpen

De gezangen werden verzorgd door een gemengd Byzantijns koor (dat in het Grieks, Roemeens en Nederlands zong) en een Russisch koor (dat in het Slavisch zong).

Z.E. Metropoliet Athenagoras samen met Z.E. Bisschop Johan Bonny

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verklaarde hoezeer de zichtbare eenheid van de christenen verlangd wordt, en dat de orthodoxen steeds bidden dat God die mogelijk maakt. Nochtans reiken de scheidsmuren tussen de kerken zelfs vandaag niet tot in de hemel.

Zijne Excellentie Bisschop Johan Bonny hield een mooie homilie over de nood aan eenheid onder de christenen.

Vader Angelos Kamalidis en Diaken Barnabas Genbrugge, hebben, net als Protopsaltis Antonios Tarlizos en Emma Van der Kaden, een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het welslagen van deze viering.

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België en Z.E. Bisschop Johan Bonny

Advertenties

Archbishop Gennadios and Archbishop David Moxon were invited by Pope Francis to share in the giving of the Pontifical Blessing.

januari 26, 2016

Archbishop Gennadios (Orthodox Church) and Archbishop David Moxon (Anglican Church) were invited by Pope Francis to share in the giving of the Pontifical Blessing.

This took place in front of the 3000-strong congregation at the Papal Basilica of St Paul’s outside the Walls, the venue for the final day of the Week of Prayer for Christian Unity in Rome. We were called to the side of the Papal Throne and he said “let’s share this together”. He received his papal pastoral staff, began the prayer and raised his hand. Archbishop Gennadios (the representative of the Ecumenical Patriarch) and I raised our hands also. It was incredibly moving to be part of what (I think) was an unprecedented invitation, which said far more even than the words which were actually recited.

761876.jpg

Archbishop Gennadios (Orthodox Church) and H.B. Pope Francis I and Archbishop David Moxon (Anglican Church) giving the Pontifical Blessing

This invitation suggested that the blessing of God and the grace of God flow through our diversity in this moment of unity. It would be wrong to read too much into what happened, but in the minutes that followed the conclusion of the service, it was the talk of the evening. To me it seems a very poignant, unforgettable, and evocative sign of our essential unity in baptism and of our desire to share the blessings of God whenever there is opportunity; to bless and be blessed because we belong to the Church of the Triune God, which is One, Holy, Catholic, and Apostolic.

The power of this action was preceded by a straight-from-the-heart homily, in which Pope Francis said,

“As Bishop of Rome and pastor of the Catholic Church, I want to ask for mercy and forgiveness for the behavior of Catholics towards Christians of other Churches which has not reflected Gospel values. At the same time, I invite all Catholic brothers and sisters to forgive if they, today or in the past, have been offended by other Christians. We cannot cancel out what has happened, but we do not want to let the weight of past faults continue to contaminate our relationships. God’s mercy will renew our relationships.”

718920.jpg

This immediately challenges Christians who aren’t Roman Catholic to respond in the same way, asking for forgiveness for the wrongs we have done and the wounds we have inflicted on the body of Christ. This mutual confession automatically brings forth a sense of forgiveness, grace, and hope and we can be closer than we were before because of this. Such a movement of grace is indeed a blessing we can all share.

Archbishop David Moxon

Director’s Blog – The  Anglican centre in Rome

Oecumenische gebedsdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 24, 2016

DSC_0305.JPGOp zondag 24 januari 2016 werd reeds voor de tiende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch gebedsdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Anglicaanse Kerk om deze oecumenische dienst te vieren.

Zo gingen er voor: Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kurt Priem (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en rector van de Oecumenische kapel van Brugge van de Rooms-Katholieke. E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkster gemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende van de Orthodoxe Kerk.

DSC_0668.JPG

De voorgangers tijdens de Oecumenische viering in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield dit jaar de homilie welke nadien vertaald werd naar het nederlands door E.H. Henk Laridon. Vader Bernard Peckstadt las er het evangelie volgens de Heilige evangelist Mattheus (5, 1-16). Gebeden om de Heilige Geest te vragen werden er gelezen door Father Augustine samen met enkele kinderen van de Anlicaanse kerk. Enkele gebeden van hoop werden voorgelezen door de verschillende voorgangers.

DSC_0314.JPG

Gemengd zangkoor Cantate o.l.v. Adriaan Debaut

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het prachtige ‘Gemengd Zangkoor Cantate’ o.l.v. Adriaan Debbaut en begeleid door Ignace Michiels op het orgel.

Dit jaar was er terug een grote opkomst en het werd een heel deugd-doende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig. Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Predikatie door Rev. Augustine Nwaekwe (anglicaans priester)
in de Gebedsdienst in de Bidweek voor de eenheid van de christenen

Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
zondag 24 januari 2016

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het thema voor de bidweek van de eenheid luidt dit jaar:’Jullie zijn geroepen om de grote daden van de Heer te verkondigen’ (1 Petrus 2,9). De inspiratie voor deze tekst is gebaseerd op Gods heilsdaden in de heilsgeschiedenis, toen God zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte met grote wonderen, en ook door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Petrus schrijft nu aan christenen van zijn tijd temidden van vervolgingen, om hen eraan te herinneren welke hun identiteit is als christenen. Gelovigen in Christus zijn hierdoor een nieuw volk geworden. Daarom wijst de auteur erop dat zij en ook wij geroepen zijn de grote daden van de Heer te verkondigen. Het is een oproep voor alle gedoopte christenen, bewust van onze traditie.

DSC_0312 (2).JPG

Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse kerk

Als St Petrus zijn brief schreef tussen 70 en 80 n. C., richtte hij zich niet tot Rooms-katholieken of Anglicanen, of Orthodoxen, of Protestanten of mensen van de Pinkstergemeente. Hij schreef deze brief aan alle gelovigen in Christus, hen wijzend op hun nieuwe identiteit en hun roeping. Deze komen voort uit ons doopsel. Ons ene doopsel komt voort uit ons geloof en onze hoop in Jezus Christus onze Heer. Dat is het enige fundament van de kerk. We horen het straks in het slotlied.

De liturgische uitdrukking in de Roomse en Oosterse tradities bevat een krachtig gebed dat ons inspireert en vraagt dat de Heer ons ‘eenheid en vrede mag geven’ en dat is Zijn wil. Dat gebed is geïnspireerd door het gebed van Jezus bij zijn afscheid (in Joh 17):’Mogen zij allen een zijn, zodat ze weten dat jullie mijn leerlingen zijn’.

In het Anglicaanse Book of common prayer bidden wij:’Inspireer voortdurend de universele kerk met de Geest van waarheid, eenheid en eendracht’. De Heer Jezus is de Heer van de kerk en hij verhoort onze gebeden als we samen bidden en samenkomen.

In één van zijn geschriften schreef kardinaal Mercier, voormalig aartsbisschop van Mechelen-Brussel:’Willen we met elkaar tot eenheid komen, dan moeten we elkaar liefhebben; willen we elkaar liefhebben, dan moeten we elkaar kennen; willen we elkaar kennen, dan moeten we naar elkaar toegaan en elkaar ontmoeten’.

 Als christenen van verschillende overtuigingen vinden we diepe inspiratie in het verlangen naar eenheid op bas van ons ene doopsel. Aldus worden we geroepen de grote daden van de Heer te verkondigen, te vechten tegen onrecht en ongelovigen te brengen tot de gemeenschap met Christus. Jezus heeft ons in het evangelie gezegd dat we ‘het licht der wereld en het zout der aarde zijn’. ‘Laat uw licht schijnen zodat allen uw goede werken zien en de God van de hemel verheerlijken’.

Als gelovigen zijn we niet geroepen om Jezus Christus voor ons alleen te houden, maar we zijn gedoopt opdat we anderen over Jezus Christus kunnen spreken; Hem kunnen verkondigen zo dat zij die nog niet in hem geloven tot geloof kunnen komen in Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, de hoop van alle volken.

 Rev. Augustine Nwaekwe

(vertaling: Henk Laridon)

Voor meer foto’s: KLIK HIER

DSC_0323.JPG

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

januari 23, 2016

Op zaterdag 23 januari 2016 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

DSC_0617.JPG

Vader Bart en Vader Bernard tijdens de vesperdienst

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor samen met Vader Bart D’Huyvetter. Er was een menigte van gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig die er gekomen waren om samen te bidden als afsluiting van deze bidweek voor de Eenheid van alle Christenen.

De Katholieke kerk werd er vertegenwoordigd door E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en en Diaken Guy Heirbaut. We waren ook blij dat er vanuit enkele klooster gemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig waren waaronder twee zusters van de Karmelitessen. Het koor stond onder leiding van Stefaan Coudenys.

DSC_0625.JPG

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard er een homilie en verwelkomde hen allen heel hartelijk. Nadien was er ook nog een toespraak door Vader Bart D’Huyvetter die er sprak over het ontstaan en het belang van de Oecumene. Nadien volgde er nog een receptie in de parochiezaal voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders.

Toespraak na de vespersdienst en artoklasia
door Vader Bernard Peckstadt de rector van de parochie

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

Van Harte welkom in onze orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena hier in Brugge. Dank voor het komen meebidden met ons speciaal in deze gebedsweek voor de eenheid der christenen. Voor velen is het hier zelfs reeds een thuiskomen want zoals u weet proberen wij steeds een open parochie te zijn waar het gebed, het spiritueel leven en de vereniging met God hier heel centraal staan. Vergeten wij het niet : onze voornaam kan verschillend zijn (Rooms-Katholiek, Orthodox, Anglikaan, Protestant), maar onze familienaam blijft echter dezelfde. Maar wij zijn allen in werkelijkheid “Christenen”.

Dit jaar heeft men als thema gekozen : “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Wij allen, christenen, zijn geroepen om de liefde van God en de vrede in de wereld uit te dragen, en deze enige ware liefde en vrede is slechts mogelijk in Christus. Concreet betekent dit dat wij deze vrede enkel en alleen kunnen vinden in de intieme en innige vereniging met God.

DSC_0630.JPGDeze intieme vereniging met God kunnen wij slechts bereiken door ons voortdurend gebed : in ons persoonlijk gebedsleven, maar vooral in het liturgisch gebed waarbij wij Christus, – hem op intieme wijze – in de Goddelijke Liturgie “eucharistisch” kunnen ontmoeten.

Zo spreken wij in onze Orthodoxe kerk nog heel dikwijls over het belang van het universeel priesterschap welke gebaseerd is op bepaalde passages uit de schriften. Wij verwijzen nogmaals naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk II vers 9: “Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.”

 Dit was ook de zending reeds bij de eerste apostelen. Maar ook bij de eerste christenen beleefden zij op een heel bewuste wijze hun volle deelname aan Christus: het feit dus dat zij echt “ledematen” waren van de Kerk. In de wereld krijgt het “universele priester­schap” waarmee iedere gelovige bekleed is werkelijk zin. De christenen moeten door de wereld “niet verleid” worden, maar zij moeten op hartstoch­­­te­lijke wijze “het Heil van de wereld betrachten”.

Dierbare broeders en zusters,

Iedere christen heeft een “missionaire” roeping in de wereld. Onze missie vandaag in deze actuele wereld, zal niet zozeer meer bestaan in het houden van vurige “missiepredicaties”, maar vooral in het eenvoudig beleven van een christelijke levenswijze. Het christelijk geloof is vooral een levenswijze, het is het wezen van onze godsdienst, het is de liefde voor God en de mens, de zachtmoedigheid, de nederigheid, de vrede, de vergeving en de verdraagzaamheid. Nooit mag de wereld, de “andere”, de “broeder of zuster” hem onver­schillig blijven, om ‘t even wie… ook al is die “andere” niet-gelovig.

Als christenen vergenoeg zamen wij ons niet met het eenvoudig vervullen van onze plichten tegenover onze Kerken door slechts bepaalde uitwendige vormen. Er wordt van ons veel meer gevraagd : vooral de navolging van Christus in ons leven.

Bidden wij samen, alle dagen, maar heel speciaal vandaag voor de “vrede” in de wereld, en danken wij God voor deze grote genade die wij van Hem steeds mogen ontvangen, om zijn grote Menslievendheid en “vrede” hier zelfs samen terug te vinden in deze gemeenschappelijke getuigenis die wij hier hebben mogen beleven.

Aan ons om Zijn medewerkers te zijn en dit ideaal – de zichtbare eenheid van de christenen – na te streven!

Wij hebben hier zojuist 5 broden gezegend, tarwe, olie en wijn, als een – in een geest van onnoemlijke erkentelijkheid voor God – teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en ons nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods’ natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven. Vanavond nodigen wij U uit dit brood broederlijk te delen in een geest van eenheid en samenhorigheid, maar ook als prefiguratie van onze zo zeer verlangde eucharistische communio of gemeenschapsband, die ooit hersteld zal worden op een ogenblik dat God zelf zal bepalen.

DSC_0622.JPG

Tijdens de artoklasia het zegenen van de vijf broden de olie en de wijn.

Vergeten wij in deze Bidweek voor de Eenheid van de Christenen immers niet dat wat ooit een Russisch theoloog heeft gezegd, nl. «dat de muren van de scheiding van de Kerken niet tot in de hemel reiken…». We mogen er ons van overtuigen, ook in de wereld van heiligen is er geen scheiding tussen Oost en West.

Alvorens u hier een stukje brood in ontvangst kan nemen gaan we nu nog even luisteren naar een heel mooie Byzantijnse hymne gezongen in het Grieks. “Agni Partene Despina”. Welke gecomposeerd is door de Heilige Nectarios van Aegina op het eiland Lesbos in de 19e eeuw. De Heilige Nectarios hield eraan om een hymne te schrijven om zijn groot respect en eer te willen betuigen aan de Moeder Gods en dit in zijn persoonlijk gebed en relatie tot Haar.

Oecumenische Gebedsviering in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist

januari 22, 2016

Op vrijdag 22 januari 2016 kwamen zo’n 80 christenen DSC_0034.jpgsamen voor de oecumenische gebedsdienst in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist.

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

Dit jaar waren we te gast in de Heilig Hartkerk en was het de Orthodoxe Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Letland. Dit jaar heeft men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het thema werd uitvoerig besproken door Vader Bernard Peckstadt tijdens zijn homilie.

DSC_0032.jpg

Van links naar rechts Father Stephen Murray, Priester Willy Snauwaert, Priester Pradip Smagge, Dominee Alexander Eberson en Vader Bernard Peckstadt

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (beide van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

Het openingswoord als ook het evangelie en de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Aartspriester Bernard Peckstadt. De eerste lezing uit de profetie van Jesaja werd gelezen door Monique vanuit de katholieke kerk en tweede lezing werd gezongen door Nicolas Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen. Vermits het aan de orthodoxe kerk was om deze viering voor te bereiden werd er ook door hen geopteerd om een typische heel oude Byzantijnse hymne te zingen in het Grieks namelijk Phos Ilaron wat in het nederlands vertaald betekent Vriendelijk licht. Deze hymne werd daar gebracht door Vader Bernard Peckstadt samen met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste.

DSC_0024.jpg

Vader Bernard met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste zingen samen Phos Ilaron (Vriendelijk licht)

Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door de pianist Koen Pauly van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

DSC_0043.jpg

De voorgangers en lectoren op het eind van de Oecumenische viering

 

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

DSC_0046.jpg

Tijdens de receptie

Oecumenische wake 2016 in het kader van de week van het gebed voor de eenheid van de Christenen

januari 22, 2016

Brussels – 21.01.2016 Enkele dagen geleden, vierden we de Menswording van Christus, Zijn Doop en Theofanie. Tevens is de maand januari door mensen van goede wil gekozen om er samen aan te herinneren dat Christus ons één enkele schat heeft nagelaten: Zijn liefde en Zijn Kerk.

Over onze verdeeldheden en zelfgenoegzaamheid heen, beleven we elk jaar van 18 tot 25 januari een week, toegewijd aan het Gebed voor de Eenheid der Christenen.

“Opdat u de deugden zou verkondigen van de Heer” (1 Petrus 2:9). Door die aansporing is het Interkerkelijk Comité voor Brussel (IKB-CIB) aan het werk getogen, en sinds de maand juni 2015 begonnen aan een folder met oplage van meer dan 20.000 exemplaren, met een opsomming van lezingen, meditaties, overpeinzingen en inlichtingen over oecumene tijdens de zevendaagse.

Het hoogtepunt van die gebedsweek is de uitwerking van een oecumenische wake die volgens een rolverdeling telkens in een andere christelijke kerk in Brussel doorgaat. Voor 2016 ging de oecumenische wake door in de Koninklijke Kapel (protestantse kerk van Brussel), op donderdag 21 januari om 19u30.

In een tot de nok gevulde kerk, en met de zegen van de vertegenwoordigers van de erediensten, was de ceremonie betoverend voor ieder, en voelde elkeen zich warm onthaald, verbonden door een witte, bij het binnenkomen van de kerk ontvangen sjaal om de hals. “Ontvangen is een feest gezien het leven verlicht wordt door de vriendschap en het vertrouwen van wie komt. (…) Vandaag worden we uitgenodigd in naam van Jezus. Wij vieren Hem levend te midden van ons. Laat ons elkaar ontvangen en Zijn woord van leven”.

De homilie werd verzorgd door Rvd. Canon Dr. Paul Vrolijk, over het thema van het koninklijk priesterschap en onze rol als christen in onze huidige maatschappij. De uitwisseling van de witte sjaals als tekens van vrede en de gezamenlijke zegen van de hoofden van de erediensten, sloten de wake af.

De Orthodoxe Kerk werd er vertegenwoordigd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en zijn hulpbisschop, Zijne Excellentie Petros van Troas, evenals de Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evàngelos Psallas (Oecumenisch Patriarchaat), en Diaken Michael Lomax (Patriarchaat van Moskou).


Orthodoxe vesperdienst in de orthodoxe kerk te Oostende in het teken van de gebedsweek voor de éénheid van de Christenen

januari 21, 2016

Op donderdag 21 januari 2016 had in de Orthodoxe Kerk van De HH Kyrillos en Methodios aan de Goedheistraat 9 te Oostende  de Oecumenische vesperdienst in het teken van de bidweek voor de eenheid plaatst met deelname van vertegenwoordigers en  gelovigen van de Anglikaanse, Rooms-Katholieke en Orthodoxe Kerk.

De Rooms-Katholieke kerk was vertegenwoordigd door de deken van Oostende  E.H. Antoon Wullepit en de Anglikaanse kerk door de Revd. Father Augustine Nwaeckwe .

DSC_0493.JPG

Vader Bernard en Vader Andreas, bij de kleine intocht tijdens de vesperdienst

 

Er was een grote opkomst van ongeveer een 100 tal mensen, bijna allen afkomstig uit de regio Oostende. De homilie werd gehouden door Vader Bernard, rector van de Orthodoxe parochie H.H. Kyrillos en Methodios. Op het einde van de vesperdienst werd de zegening van de broden of Artoklosia gehouden, die symbool staat voor de verbondenheid tussen de verschillende kerkgemeenschappen.

DSC_0539.JPG

Een hartelijke woordje van dank door V. Bernard aan de vele aanwezigen, die gekomen waren om samen met ons te bidden voor de eenheid van alle christenen, sloot de plechtigheid af. De avond werd verder afgesloten met een receptie gehouden achteraan in ons Kerk, aangeboden aan de talrijke opgekomen aanwezigen. Een woordje van dank voor de mensen van onze parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Ook dank aan ons koor, versterkt door een enkele mensen van Brugge, voor de goede verzorging van de vesperdienst.

verslag Cathy Van Bruaene

Orthodoxe vesperdienst in de kerk
HH.Kyrillos en Methodios te Oostende.

Donderdag 21 januari ging in het kader van de week voor de eenheid van de Christenen een oecumenische viering door in de Orthodoxe kerk HH.Kyrillos en Methodios te Oostende. Voor de Orthodoxe gemeenschap van Oostende was het een bijzondere viering want voor de eerste maal konden zij voor de andere geloofsgemeenschappen gastheer zijn in een volwaardig kerkgebouw. De invulling van het gebouw oogt reeds mooi en zal zoals vader Bernard vertelde nog mooier worden.

DSC_0524.JPG

Tijdens de Artoklasia de zegening van de vijf broden

Er waren veel gelovigen van de verschillende Christelijke gemeenschappen opgedaagd. Sommigen onder hen kenden reeds het kerkgebouw omdat zij er waren geweest tijdens een open deur dag maar voor velen die niet vertrouwd zijn met de Orthodoxe kerk was het een eerste en aangename kennismaking.

Ik heb verschillende keren gehoord hoe vriendelijk de gastheren zijn. Voor buitenstaanders is de Orthodoxie soms iets vreemds maar nu konden zij zich er een beeld van vormen hoe dicht wij eigenlijk naast elkaar staan maar toch soms zo weinig van elkaar weten.

DSC_0544.JPG

Vader Bernard tijdens zijn dankwoord, de katholieke kerk was vertegenwoordigd door E.H. Deken Antoon Wullepit en de Anglicaanse kerk door Revd Father Augustine

De viering verliep sereen en ingetogen, volledig in de Orthodoxe traditie met een vesperdienst. Aan iedereen werd een mooie brochure aangeboden met de teksten en lezingen zodat men goed kon volgen. Eén van de mooie momenten was de artoklasia of zegening van de broden waarbij de vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen een cirkel vormden om de te zegenen broden. Mij deed het veel plezier toen vader Bernard tijdens het Litiegebed tijdens de smeekbeden naast de heiligen, martelaren, patriarchen ook de H.Godelieve vernoemde de patrones van de voormalige katholieke kerk.

Na de dienst was er een gesmaakte receptie waar de aanwezigen echt gestalte gaven aan hun broer en zuster zijn en elkaar wederzijds beter hebben leren kennen. Een woord van dank aan de mensen die deze receptie hebben verzorgd is zeker op zijn plaats.

DSC_0593.JPG

Aartspriester Bernard Peckstadt met Gilbert Van Geyt

Als gewezen verantwoordelijke voor het kerkgebouw toen het nog gebruikt werd door de Katholieke kerk ben ik zeer gelukkig te zien hoe het kerkgebouw wordt gebruikt en ook hoe wij eigenlijk, ondanks verschillen in geloof zo dicht naast elkaar staan. In zijn dankwoord zei vader Bernard o.m. dat iedereen altijd welkom is in de kerk.

Het thema van de gebedsweek was : “Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9), wel deze avond was voor mij een wonderbare vervulling !

Gilbert Van Geyt,
gewezen voorzitter kerkraad voormalige Sint Godelieveparochie.

DSC_0578.JPG

E.H. Deken Antoon Wullepit tijdens de receptie

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2016)

januari 3, 2016

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2016)
Thema: ‘
Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare
vervullingen des Heren’  (1 Petus 2,9)

petrus_paulus_LR+(02)

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 22 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 23 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie. Meer info: KLIK HIER

Op zondag 24 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 24 januari om 16.00 u.
in de Sint-Salvatorskathedraal

images-1

OECUMENISCHE VESPERDIENST

Te Ieper
Op zondag 24 januari om 18.00 u. in de Protestantse kerk, Beluikstraat 19: oecumenische gebedsdienst, m.m.v. het kon. Sintniklaasmannenkoor.

 Te Izegem
Op vrijdag 15 januari om 19.30 u in de winterkapel van de Sint- Tillokerk, in samenwerking met de Verenigde Protestantse kerk van Wevelgem.

Te Knokke

Op vrijdag 22 januari om 19.00 u. in de Heilig Hartkerk (Dumortierlaan 50) : Oecumenische gebedsviering. Nadien receptie. (Dit jaar georganiseerd door de Orthodoxe gemeenschap)
voor meer info: KLIK HIER

Te Kortrijk

Op woensdag 20 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische vespers, met protestanten, orthodoxen en katholieken. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis bij een drankje en een hapje.

Te Oostende

Op donderdag 21 januari om 19.00 u. in de Orthodoxe kerk van de heiligen Cyrilles en Methodios (Goedheidstraat 9): Orthodoxe vesperdienst met artoklasia (zegening van de vijf broden). Nadien receptie. Voor meer info: KLIK HIER

 Te Roeselare
Op zondag 17 januari om 10.00 u. in de Sint-Godelievekerk: viering volgens de Latijnse ritus, opgeluisterd met Byzantijnse gezangen in het Nederlands en het Oud-Slavisch door het mannenkoor Jubilate uit Waarschoot (o.l.v. Stefaan De Vriendt).

Op zaterdag 23 januari om 17.30 u. in de Sint-Godelievekerk: gezamenlijke viering (katholieken en protestanten) met refreinen van Taizé. Dominee Peter van bruggen houdt de overweging. Deken Renaat Desmedt sluit de dienst af met een zending en zegen.

Te Torhout

Op dinsdag 19 januari om 19.00 u. in het Missiehuis van Scheut (Bruggestraat 9): oecumenische gebedswake en broodmaaltijd. Om 20.00 u. toespraak door priester Henk Laridon.

Te Waregem

Op zaterdag 23 januari om 19.00 u. in de bovenzaal van De Ark (Zuiderlaan 44): Gebedsdienst met mensen van de Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Pinkstergemeenschap, de Evangelische Christenen. Ontmoeting en drankje achteraf

Oecumenische gebedsviering te Knokke 22 januari 2016

januari 2, 2016

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING
HEILIG HARTKERK
Dumortierlaan 50 Knokke-Heist

Tijdens de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, welke weldra terug zal plaats vinden van 18 tot 25 januari, worden alle christenen opgeroepen te bidden voor meer onderlinge eenheid. De bidweek wil ons steeds opnieuw doen beseffen dat alle christelijke kerken eenzelfde oorsprong en roeping hebben.

In Knokke wonen katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse christenen. In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen komen we op vrijdagavond 22 januari om 19u samen in de Heilig Hart kerk in de Dumortierlaan te Knokke voor een oecumenische gebedsdienst. Elk jaar is het een andere geloofsgemeenschap die instaat voor de organisatie van deze dienst. Dit jaar is het aan de beurt van de orthodoxe gemeenschap.

Sinds enkele jaren wordt aan een bepaalde oecumenische groep christenen uit een lokale Kerk gevraagd een bijbeltekst uit te kiezen, waaruit het jaar­thema wordt gehaald.

Dit jaar wordt door een groep vertegenwoordigers uit Letland als thema een tekst gekozen uit de eerste brief van Petrus die ons beschrijft wat we eigenlijk zijn als volgelingen van Christus: «Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.» (cf. 1 Petrus 2,9)

Steeds opnieuw worden wij “gezonden” om van Gods Aanwezigheid in de wereld te getuigen en om er Zijn Boodschap te brengen. Ieder christen heeft een “missionaire” roeping in de wereld door ons universeel priesterschap. Meer dan ooit moeten wij volhouden in ons gebed voor de eenheid. Wij moeten er van getuigen dat God steeds in ons midden blijft, ons ziet, ons zegent, maar ook op ons vrij antwoord wacht, op het vrij antwoord van iedere gelovige mens.

Tenslotte mogen wij ons niet laten ontmoedigen door die eenheid die uit blijft. Maar laat ons als christenen samen bidden tijdens deze Oecumenische viering voor de eenheid van alle christenen. Maar vergeten wij toch vooral niet dat ook Christus bidt voor de eenheid van alle gelovigen : “Niet voor hen (de leerlingen) alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U…” (Joh. XVII, 2O).

 Aartspriester Bernard Peckstadt
rector van de Orthodoxe Kerk van Brugge

Affiche-Knokke.jpeg