Archive for oktober, 2015

Toespraak van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het Europacollege te Brugge

oktober 28, 2015

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

Graag deze info:

Unknown-1Z.A. Oecumenische Patriarch Bartholomeos van Konstantinopel komt naar Brugge.
Op woensdag 18 november  om 16.00 u. geeft hij een toespraak in het Europacollege, Dijver 11.
Dit staat open voor het publiek. U bent er dus welkom!

De toespraak is in het Engels.
Titel:’Spiritual values at the service of a more responsible society’.

Men vraagt vooraf te registreren op  http://www.coleurope.eu/events

De Rector van het Europacollege heeft de eer jullie uit te nodigen op een toespraak die zal worden gegeven door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch BARTHOLOMEOS op woensdag 18 november 2015 om 16u in het Europacollege, Campus Brugge.

Het thema van de toespraak is ‘Spirituele waarden ten dienste van een meer verantwoordelijke maatschappij’.  De Patriarch zal zijn toespraak in het Engels geven.

Het is een grote eer voor het Europacollege om de 270e opvolger van Andreas de Apostel, Zijne Alheiligheid BARTHOLOMEOS I, Oecumenische Patriarch, te mogen verwelkomen. De dialoog met andere godsdiensten, het belang van waarden, de toekomst van onze planeet, en het lot van Christenen in het Midden Oosten zullen het hart vormen van de boodschap die hij aan ons zal vertellen.22773

De Oecumenische Troon van Constantinopel is de eerste ecclesiastische stoel van de Orthodoxe Kerk.  Het gaat terug op Sint-Andreas, de eerstgenoemde van de Apostelen.  De titel ‘Oecumenische Patriarch’ werd toegekend aan de Patriarch van Constantinopel door het IVe Oecumenische Concilie in de Ve eeuw.  Over de grenzen heen is de Oecumenische Patriarch momenteel de spirituele leider van meer dan driehonderd miljoen orthodoxen over heel de wereld.

EcumenicalPatriarchBartholomewIProgramma:

16u00: introductie van de Oecumenische Patriarch BARTHOLOMEOS door Prof. Dr. Dr. Jörg MONAR, Rector van het Europacollege

16u10: toespraak van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch BARTHOLOMEOS

17u00: conclusies door de heer Margaritis SCHINAS, woordvoerder van de Europese Commissie

Dit evenement is open voor het publiek.  Registratie is verplicht voor 10 november 2015, 12u00.

Dit evenement zal live uitgezonden worden.  Meer info hierover volgt.

Advertenties

Uitnodiging: Nationale studiedag van de Katholieke Nationale commissie voor Oecumene

oktober 28, 2015

images-1Goede vrienden

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen op de negenenveertigste oecumenische ontmoetings- en studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene die plaatsvindt op zaterdag 28 november 2015 van 10 tot 17 uur in de Oude Abdij, Drongenplein 27 – 9031 Drongen met als onderwerp:

De relaties tussen de Kerken en de Staat,

de casus van het godsdienstonderwijs in België

Sinds de Franse Revolutie kwam er in de meeste Westerse samenlevingen een scheiding tot stand tussen Kerk en Staat. Deze evolutie bevrijdde de kerken enerzijds van iedere vorm van staatsinmenging. Anderzijds erkennen de kerken de autonomie van de staat in politieke, juridische en economische kwesties.

Maar scheiding tussen Kerk en Staat impliceert niet een scheiding tussen kerken en samenleving die het geloof verdringt in de privésfeer.

Tijdens zijn hoofdlezing in de voormiddag zal Dr. Pantelis Kalaïtzides, Grieks-orthodox theoloog, directeur van de theologische academie van Volos (Griekenland) de problematiek in het algemeen belichten met aandacht voor de situatie van de Grieks-orthodoxe Kerk in Griekenland.

In de namiddag vragen we ons af welke implicaties de scheiding van Kerk en Staat heeft voor het godsdienstonderricht in het officieel onderwijs, meer bepaald in België.

Referaten vanuit de andere kerken:

  • Birte Day, inspectrice voor het anglicaanse godsdienstonderwijs
  • M. van Stiphout, jurist aan de Interdiocesane Dienst voor het katholiek Godsdienstonderwijs in Nederlandstalig België
  • Guy Rainotte , inspecteur voor het protestants godsdienstonderwijs en professor aan de faculteit Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, schetst de huidige problematiek in het officieel onderwijs voor Franstalig België.

Op de conferentie zijn de teksten van de referaten in het Frans en in het Nederlands beschikbaar.

In bijlage ontvangt u de dagorde en een inschrijvingsformulier. Het is ook mogelijk om digitaal in te schrijven op http://www.kerknet.be/microsite/NKCO/

In de hoop u in Drongen te ontmoeten, groet ik u van harte.

 

Etienne Quintiens                                                         Peter De Mey

secretaris                                                                       voorzitter

Oecumenisch Symposium: Lincoln – Brugge – Nottingham – Harnosand

oktober 15, 2015

In het kader van de link tussen de bisdommen Lincoln (Anglicaans), Nottingham (Rooms-katholiek) en Brugge vond onlangs een symposium plaats. In het verleden vond vijfjaarlijks een ontmoeting plaats tussen de respectievelijke bisschoppen en hun delegaties, genoemd Bishops’ Consultation. Op 30 september en 1 oktober 2015 was er weer zo’n treffen. De bisschop van Lincoln had de andere bisschoppen uitgenodigd in Londen. Bovendien betrok hij er het Lutherse bisdom Harnosand uit Zweden bij, waar Lincoln een connectie mee heeft.

Oecumenisch Symposium

Oecumenisch Symposium

Het symposium vond plaats in het Saint Matthew’s Conference Centre in hartje Londen. Er waren 24 deelnemers. Onderwerp was ‘Providing united church leadership in an age of secularisation and social change’ (‘Voorzien in een verenigd leiderschap van de kerk in een tijd van secularisatie en sociale verandering’). De Brugse delegatie bestond uit de priesters Kurt Priem, Henk Laridon, Charles Lommens, diaken Wilfried Desrumaux en mevrouw Francine Fonteyne-Missuwe.

Na de verwelkoming door Christopher Lowson, Anglicaans bisschop van Lincoln, stelde elke delegatie haar eigen bisdom voor aan de hand van een powerpointpresentatie. Eigen context, beleid, politieke toestand, recente beslissingen en actuele problemen en uitdagingen kwamen daarbij aan bod. Over de grenzen van landen en kerken heen blijken de problemen vaak zeer gelijkaardig.

De thematiek van het symposium werd aan bod gebracht in twee conferenties. Professor sociologie Grace Davie (docente in Exeter) kwam eerst aan de beurt. Ze maakte in het verleden studies over godsdienstsociologie. Ze had het over de verschuiving in Europa in de opvatting over religie en godsdienst. ‘A shift from obligation to consumption’, noemde ze het. Het secularisatieproces heeft zich overal doorgezet. We zitten in de Europese christelijke kerken met een culturele erfenis. Deze is goed te zien in kerkgebouwen. Het is een heuse opdracht voor de kerken te bepalen waar men nu tijd en geld moet in investeren. Geloof en godsdienst worden nu meer gezien als een persoonlijke en private keuze. Toch blijft er binnen de geloofsgemeenschappen ruimte en vertrouwen voor een actieve minderheid. De migratie en toestroom van nieuwelingen (‘new arrivals’) zijn en worden voor de kerken een uitdaging.

Tweede spreker was Frank Turner s.j., Brits Jezuïet, een man met internationale ervaring en beslagen in Europees en internationaal recht. Hij doceerde aan de universiteiten van Manchester en San Francisco. Hij was een tijd secretaris van de Rooms-katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Hij verbleef van 2004 tot 2011 in Brussel als leider van het Jesuit European Office. De thematiek van ‘opkomen voor de rechten van de armen’ is hem dierbaar. Als christen kun je volgens hem niet anders dan opkomen voor het evangelie. Dat evangelie kan niet verkondigd worden zonder een oproep tot bekering. Ook als is de secularisatie een feit, Europeanen hebben christelijke wortels. We kunnen niet meer christen zijn zoals in de middeleeuwen. We kunnen als kerken niet meer domineren. Wel kunnen christenen overtuigen door een bewuste en gedreven levenswijze: ‘well lived and joyfully lived’, zo drukte voormalig anglicaans aartsbisshop Rowan Williams het uit. Daartoe moeten kerken zeker blijven werken aan hun eigen identiteit. Het zal een uitdaging blijven in de maatschappij als relevant over te komen. Kerkmensen hebben een pastorale zending. Hij verwees hierbij naar de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium en de encycliek Laudato si van paus Franciscus.

In gemengde groepen werd over de aangebrachte materie gereflecteerd. De afgevaardigden van de vier bisdommen erkenden de grote opdracht om als christelijke kerk én zichzelf te blijven én goed te onderscheiden en in te spelen op de actuele cultuur en omstandigheden. Andere gewoonten en visies bleken bijvoorbeeld te bestaan betreffende het kinderdoopsel. Meer dan in de andere bisdommen is de kinderdoop in ons bisdom nog voor velen een gewoonte (weliswaar met eigen kansen en moeilijkheden). Het Zweeds hervormde christendom in Harnosand kent al langer deze gewoonte niet. Verschillen bleken ook te bestaan in de wenselijkheid tot inmenging van de kerk inzake maatschappelijke en ethische kwesties. De dialogen waren perspectiefverruimend en horizonverbredend.

Per delegatie werd nog gereflecteerd over de huidige toestand van de link. Die kan maar onderhouden worden door goede en regelmatige contacten en broederlijke vriendschap. Elke diocesane commissie wil werk maken van een plan voor de toekomst. Hartelijke contacten houden de band warm. Als christenen hebben we zoveel gemeen. We kunnen, door elkaar beter te kennen en te verstaan, samen getuigen en elkaar tot steun zijn.

In een vesperdienst in Westminster Cathedral werd samen gebeden. Bisschop Lowson van Lincoln, bisschop Mc Kinney van Nottingham en bisschop Eva Nordung Byström van het Lutherse Harnosand zongen en baden samen met hun gedelegeerden en aanwezigen, in eenheid verenigd. Op uitnodiging van Lord Cormack, jarenlang parlementair uit Lincoln en lid van the House of Commons, kreeg het hele gezelschap een rondleiding in het Britse parlement (hogerhuis en lagerhuis) afgesloten met een feestelijke maaltijd aan de oevers van de Thames.

Henk Laridon