Archive for maart, 2015

Verslag van de vergadering van vrijdag 20 maart 2015

maart 30, 2015

OECUMENISCHE  STUDIE- EN WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN
in de Priorij O.L.V. van Bethanië te Loppem

1.  Gebedsdienst:
Samen met de zustergemeenschap vieren we de vesperdienst.

2.  Werkvergadering:  onze voorzitter, Henk Laridon, spreekt ons over ‘Barmhartigheid’

gebouw 04Door onvoorziene omstandigheden moest de geplande spreker op het allerlaatste moment afzeggen.  Dankzij de creativiteit en de onderlegdheid van onze voorzitter kregen we toch een boeiende conferentie, zij het over een ander onderwerp dan was voorzien.

Als leidraad gebruikt de spreker het recent verschenen boek van kardinaal Walter Kasper, gewezen hoofd van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.  Het draagt als titel – voorlopig alleen in het Duits (2013) en Engels verschenen – ‘Barmherzichkeit’ of ‘Mercy’.
De vele aanslagen en het zinloze geweld van de laatste maanden doen bij velen heel wat vragen rijzen.  Gebeurt dit allemaal in de naam van God?  Over welke God gaat het dan?  Nochtans is God almachtig en oneindig barmhartig.  Hoe kan dat dan?Kasper_Mercy

De uiteenzetting is opgebouwd op en rond verschillende Bijbelteksten, die hieronder worden vermeld, zonder ze volledig te citeren.  Met die teksten bij de hand wordt dit korte verslag meer leesbaar en verstaanbaar.

–  Efeziërs 2,4-10:  ‘God die rijk is aan barmhartigheid’.  Toen paus Johannes XXIII in 1961 het Tweede Vatikaans Concilie uitriep, zei hij:  “In plaats van gestrengheid wil de Kerk nu kiezen voor het geneesmiddel van de barmhartigheid”.
–  Hosea 11,8-9:  ‘Want Ik ben God, Ik ben geen mens.  Ik laat mij niet gaan in toorn’.
–  Exodus 34,5-7a:  ‘De Heer is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw,…’.  Ook als er bij God ook al eens woede opkomt, dan verdwijnt die algauw door de liefde.
–  Micha 7,18-20:  ‘Wie is God als U, die de ongerechtigheid vergeeft, die zijn toorn niet altijd laat duren’.
–  Jesaja 54,7-8.10:  ‘Een kort ogenblik heb Ik u in de steek gelaten, maar met groot medelijden breng Ik u weer bijeen’.
–  Wijsheid 11,21-26:  ‘Maar U ontfermt zich over iedereen, omdat U alles kunt’ en ‘U spaart echter alles, omdat het van U is’.  Hier komt de kracht van de barmhartigheid aan bod.  God kiest voor de armen, de marginalen.
–  Matteüs 11,28-30:  ‘Omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart’.
–  Lucas 6,36:  ‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig  is’.  Zo gaat God met de mensen om en zo moeten wij met mekaar omgaan.

Besluit:
–  De bijbel leidt ons naar een God die altijd barmhartig is.
–  Barmhartigheid is de kern van het evangelie en de sleutel tot christelijk leven.  Dit is trouwens de ondertitel van het boek van kardinaal Kasper.

Advertenties

Verslag van de Vergadering van 26 februari 2015

maart 5, 2015

Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen

Bezoek van een groep vertegenwoordigers en theologen
van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk.

Verslag

17.00 u.: Samenkomst, inleiding en variapunten (zie verderop).

Van 22 tot 28 februari 2015 had er in Gent (in het karmelietenklooster) een internationale dialoog plaats tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk. Deze dialoog situeert zich op wereldschaal. De World Communion of Reformed Churches is het mundiale samenwerkingsverband van Gereformeerde kerken. De huidige dialoogronde werd in 2011 gestart. Ieder jaar komt een vaste groep van 16 katholieke en gereformeerde theologen uit de hele wereld gedurende een week samen om een gezamenlijk document voor te bereiden dat moet leiden tot meer consensus tussen beide kerken. Ieder jaar is ofwel de Gereformeerde kerk, ofwel de Katholieke Kerk in een bepaald land gastheer. Nadat men vorig jaar te gast was bij de Presbyterian Church of Scotland, werd dit jaar aan de Vlaamse theoloog Peter De Mey (KU Leuven) en zijn collega Prof. Dr. Annemarie Mayer, gevraagd om deze dialoog in België te laten doorgaan. Het is een initiatief dat de steun van de bisschop-referendaris voor oecumene, Mgr. Bonny, wegdraagt.

De groep maakte een namiddaguitstap naar Brugge. Ons medelid Kurt Priem gaf hen een rondleiding in de stad (met bezoek aan H. Bloedkapel en bisschopshuis).

17.30 u.: Gebedsmoment samen in de Engelse taal

DSC_0120

Gebedsmoment in de Oecumenische kapel

17.50 u.: Toelichting

Door Nederlander Dr. Douwe Visser (WCRC, gereformeerd gesprekspartner) werd wat toelichting gegeven over de dialoog tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk en hun samenkomst in Gent.

DSC_0123

De Nederlander Dr. Douwe Visser (WCRC, gereformeerd gesprekspartner)

Het betreft een dialoogproject dat vijf jaar in beslag neemt (2011-2015). Nu was het het vijfde en laatste jaar. Terwijl tijdens de 4 voorafgaandelijke bijeenkomsten de nadruk vooral lag op de verre voorbereiding van een consensustekst middels lezingen, vormde de bijeenkomst in België de beslissende laatste stap. Een beperkt drafting team, dat op basis van de input van de laatste jaren momenteel een ontwerp-tekst voorbereidt, zal er haar werk voorstellen en deze tekst zal in intensieve werkvergaderingen worden geamendeerd. Men hoopt dan dat de vruchten van het werk tijdens het symbolisch belangrijke jaar 2017, de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie, publiek kunnen worden gemaakt.

Het thema van de bijeenkomst nu was ‘Justification and Sacramentality: The Christian Community as an agent for Justice’ (Rechtvaardiging en sacramentaliteit. De christengemeenschap in actie voor rechtvaardigheid).

Het dialooggezelschap bestond uit 7 Rooms-katholieken (met als co-voorzitter mgr. Kevin Rhoades, bisschop van Fort Wayne-South Bend, VSA) en 9 hervormden (met als co-voorzitter Rev. Dr. Martha Moore-Keish, professor aan het Columbia Theologisch seminarie en voorganger in de Presbyteraanse kerk, Decatur, Georgia, VSA). Prof. Peter De Mey, professor systematische theologie aan de KU Leuven, was één van de Rooms-katholieke vertegenwoordigers en gastheer dit jaar. Hij is tevens voorzitter van het Bureau van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene.

Prof. Peter De Mey loofde onze oecumenische groep en sprak een woord van dank uit voor het gebed en de gastvrijheid.

DSC_0127

Groepsfoto met de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk samen met onze werkgroep van Oecumene Brugge

Variapunten:

DSC_0113

De voorzitter E.H. Henk Laridon

0) De voorzitter uitte een woord van dank voor de deelname aan de initiatieven in de voorbije Bidweek voor de eenheid. Er waren op veel plaatsen gebedsmomenten. Een mooie vesperdienst in de kathedraal met veel volk. Er zijn wat klachten over de internationale brochure en de Nederlandstalige versie: De teksten zijn soms onvoldoende bruikbaar en de Nederlandse vertaling was niet altijd goed. De voorzitter heeft dit in Brussel kenbaar gemaakt.

1) Op 22 januari is in Brussel de orthodoxe bisschop Maximos van Evmenia (°1935) overleden. Hij was hulpbisschop van het aartsbisdom (oecumenisch patriarchaat van Constantinopel).

2) Van 29 januari tot 1 februari bracht de oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeos I, een bezoek aan België. Hij werd o.a. ontvangen door koning Filip en minister Reynders. Hij gaf een lezing aan de KU Leuven, ging voor in de orthodoxe kathedraal in Brussel en werd ontvangen door de Rooms-katholieke bisschoppenconferentie.

3) Na de terreur en angst van de voorbije weken organiseert een comité van officiële vertegenwoordigers van de christelijke kerken, het jodendom, de islam en de  vrijzinnigheid van België op zondag 15 maart in Brussel een nationale manifestatie ‘Together for Peace – Vrijheid en Respect’. De mars vertrekt om 14 uur aan de Stalingradlaan (nabij het Zuidstation) en eindigt om 16u30 aan de Kunstberg (nabij Centraal Station).

4) Op Goede Vrijdag 3 april is er in Ieper een Passietocht, met deelname van verschillende kerken. Start aan de Sint-Pieterskerk om 20.00 u.

5) Op dinsdag 12 mei 2015 om 20.00 u. in de Sint-Jakobskerk te Brugge: Taizé-Avondgebed n.a.v. de herdenking van 100 jaar geboorte van Frère Roger Schutz.

6) De orthodoxe parochie in Brugge bestaat volgend jaar 20 jaar. Er zal hierover een kunstboek gepubliceerd worden.

7) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

8) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

9) Volgende vergadering:

Vrijdag 20 maart in priorij OLV Bethanië te Loppem. Priester Marc Van Eenoo komt spreken over vredeswakes en herdenkingen Kerstbestanden (n.a.v. herdenkingen 100 jaar W.O. I).