Archive for september, 2014

Verslag van de vergadering van 2 september 2014: “ARCIC III, een nieuwe fase in de gesprekken tussen de rooms- katholieke en de anglicaanse Kerk”

september 5, 2014

Verslag van de vergadering van  dinsdag  2  september  2014

in de oecumenische kapel te Brugge

 “ARCIC III, een nieuwe fase in de gesprekken tussen
de rooms- katholieke en de anglicaanse Kerk”,

door ons medelid kanunnik Adelbert Denaux

I.  Wat voorafging

IMG_2018

Professor en Kanunnik Adelbert Denaux (lid van onze Oecumenische Studie en gebedsgroep West-Vlaanderen)

De spreker schetst de voorgeschiedenis die tot ARCIC III heeft geleid.  Er waren de Lambeth-conferentie, het document van 1920 met de vier zuilen van het anglicanisme (Heilige Schrift, de credo’s, de sacramenten van het doopsel en de eucharistie, het historisch episcopaat met de aangebrachte aanpassingen), de Mechelse gesprekken, het Vaticaans Concilie met de affirmatie dat de anglicaanse Kerk de bevoorrechte partner is in het geheel van de oecumenische gesprekken. De theologische commissie, gevormd in de schoot van ARCIC, vindt dat de problemen niet alleen moeten worden benoemd, maar dat ze ook moeten worden geïmplementeerd en opgelost in het leven van de Kerk.

We onderscheiden twee voorafgaande fases in de toenadering tussen de roomse en de anglicaanse Kerk:  een eerste van 1970 tot 1981 (ARCIC I) en een tweede van 1983 tot 2005 (ARCIC II).  In de eerste fase, gebaseerd op het rapport van Malta (1969), worden de klassieke punten van meningsverschillen behandeld, in de tweede komen vijf documenten aan bod in verband met:  de verlossingsleer, de ecclesialogie, de ethiek, Maria en de eucharistie en het ambt.

IMG_2014
II.  ARCIC III
Start pas in 2011.  Het hiaat van zes jaar wordt verklaard door een aantal nieuwe evoluties in de anglicaanse Kerk:  homoseksualiteit (er werd een homoseksuele bisschop gewijd), huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht,…  Door het gebrek aan een centraal gezag in de anglicaanse Kerk wordt de oplossing van die problemen uiteraard vertraagd.

In 2011 is dan de nieuwe commissie gevormd, die intussen al viermaal bijeengeweest is in de verschillende werelddelen.  Ze bestaat uit 18 theologen, waaronder 5 dames.  De opdracht is het behandelen van de volgende thema’s:

–  Kerk als lokale en universele gemeenschap, en vandaar uitkomen op ethische beslissingen;
–  herstel van de gehele gemeenschap tussen de rooms-katholieken en de anglicanen;
–  het werk van ARCIC II bundelen.

De spreker heeft het verder over de inwijding van de nieuwe leden die zich moeten inleven in wat er in ARCIC I en II werd besproken.  De aangewende werkwijze is deze van de receptieve oecumene:  kritisch zelfonderzoek naar onze eigen problemen, maar ook op zoek gaan naar de goede zaken uit de apostolische traditie van de andere partij en die dan zoveel als mogelijk overnemen, zeg maar ontvangen (receptie).  Hij vertelt over de activiteiten van de commissie en in het bijzonder over de werkzaamheden waar hijzelf nauw bij betrokken is.  Tot slot heeft hij het over de manier waarop de opdracht gestalte zal moeten krijgen:  hoe tot een gemeenschappelijke verklaring te komen?

ImageGen.ashx

MEMBERS OF ARCIC III present at the meeting

Advertenties