Archive for januari, 2014

Oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse kerk te Knokke-Heist

januari 25, 2014
Unknown

Dominee Alexander Eberson

Op vrijdag 24 januari 2014 kwamen zo’n 70 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Anglikaanse Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

Dit jaar waren we te gast bij de anglicaanse geloofs-gemeenschap en was het de Protestantse Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Canada. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ (1 Kor. 1,1-17) werd uitvoerig besproken door dominee Alexander Eberson tijdens de homilie.

Voorgangers in de dienst waren Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Jan Van Wassenhoven, E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (allen van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Metropoliet Athenagoras van België en Priester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

Unknown-4

Tijdens de Oecumenische viering

Het openingswoord alsook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Dominee Alexander Eberson. De eerste lezing uit de Korintiërs werd gezongen door Priester Bernard Peckstadt en de evangelielezing volgens de evangelist Marcus met het verhaal van Kafarnaüm werd gelezen door E.H. Jan Van Wassenhoven. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen.

Unknown-3

De gelovigen tijdens de viering

De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door de orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert. Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

Voor meer sfeerbeelden van deze intense oecumenische viering: KLIK HIER

Unknown-1

E.H. Willy Snauwaert, E.H. Jan Van Wassenhoven (katholieke kerk, Metropoliet Athenagoras van België (orthodoxe kerk), Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), Priester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk, Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk) en E.H. Pradip Smagge (katholieke kerk)

Advertenties

Oecumenische vesperdienst in de Sint Petrus en Paulus kerk te Oostende

januari 23, 2014
DSC_0108

E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende

Op woensdag 23 januari 2014 werd een vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar was het de beurt aan de Katholiek Kerk om in deze oecumenische dienst voor te gaan en dit te organiseren.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende ging in deze vesperdienst voor samen met Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

Het welkomstwoord, enkele gebeden alsook de homilie en de slotzegen werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van stad Oostende en de schriftlezing werd er gezongen door Priester Bernard Peckstadt.

DSC_0109

Het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk

De dienst werd er mooi verzorgd door het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk van Oostende. Een menigte gelovigen uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder ook een mooie delegatie van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

DSC_0113

 Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan E.H. deken Antoon Wullepit voor de dienst en de ontvangst van deze oecumenische viering. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

DSC_0117

E.H. Heer Antoon Wullepit bij de eindzegen.

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 23, 2014

Op zondag 19 januari 2014 werd reeds voor de achtste maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden.

DSC_0105

De vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken in Brugge bij het lezen van de voorbeden.

Dit jaar had men als thema gekozen: “Is Christus dan verdeeld?” – 1 Kor. 1. 1 – 17.

Protestanten, Rooms-katholieken, Anglicanen en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Protestantse Kerk om deze oecumenische dienst te vieren.

Zo gingen er voor: E.H. Dominee Frans van de Sar van de Protestantse Kerk, E.H. Jan Tilleman ( en E.H. Henk Laridon (voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) van de Rooms-Katholieke Kerk, Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en E.H. en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

E.H. Jan Tilleman deed er het welkomstwoord. Dominee Frans van de Sar ging verder voor in de dienst las er het Evangelie en hield dit jaar de homilie. E.H. Jan Tilleman, Vader Bernard Peckstadt en Revd Augustine Nwaekwe lazen er afgewisseld enkele voorbeden voor besloten met het gezamenlijk bidden van het Oecumenisch Onze Vader.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het Kerkkoor van de Protestantse Kerk van Brugge o.l.v. Patrick Hellebuck.

DSC_0101

Het Kerkkoor van de Protestantse Kerk van Brugge o.l.v. Patrick Hellebuck.

Dit jaar was er een heel grote opkomst en het werd een heel deugd-doende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie waren er een tiental parochianen aanwezig.

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

DSC_0097

Van links naar rechts:Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap, Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Dominee Frans van de Sar van de Protestantse Kerk, E.H. Henk Laridon en E.H. Jan Tilleman van de Katholieke Kerk

Homilie tijdens de Oecumenische vesperdienst
gehouden door E.H. Dominee Frans Van Der Sar

Broeders en zusters,

Gods grootheid gaat de werkelijkheid waarin wij leven zozeer te boven.

God kan daarin aanwezig zijn en ons heel nabij zijn. Maar in de ervaring van Zijn aanwezigheid en nabijheid, krijgen wij nooit werkelijk inzicht in zijn oneindige grootheid: De grootheid van Zijn liefde. De grootheid van Zijn genade en Zijn ontferming. De grootheid waarmee Hij heel de schepping omvat houdt en onderhoudt, ook het leven van de mensheid en van ieder mens.

Het is de grote ontdekking geweest van het volk Israel, waartoe God dit volk heeft verkozen: Om de Ene en Enige God te mogen leren kennen. Er is geen Andere dan Hij. Er zijn geen Andere goden naast Hem. Er is één God, de schepper van hemel en aarde. Eén God voor alle mensen. Wij kunnen de grootheid van God niet omvatten. En toch laat God zich kennen, op momenten en in fragmenten. Toch maakt Hij zich aan ons bekend. Hij heeft zich aan alle volken en alle mensen bekend willen maken in Jezus Christus. Hij heeft Zijn Geest laten uitgaan tot alle mensen. Voor elk mens is het mogelijk deze ene God te leren kennen en Zijn nabijheid te ervaren.

Maar het is altijd een verzoeking voor ons om in zulke momenten en fragmenten van openbaring, teveel te willen zien. Dat kan verdeeldheid brengen tussen mensen. Het is onvermijdelijk gebleken dat het verdeeldheid brengt tussen mensen. De bijbel vertelt ons over deze mogelijkheid meteen al in het begin, het oerverhaal van deze verdeeldheid, het verhaal van de zondeval en van de verdrijving uit het paradijs.

En toch moet onze geloofsbelijdenis blijven, dat er maar één God is, één Christus, één Geest. Er is maar één God, de God van ons heil, de God die in Zijn eenheid redt en verzoent, die de gebrokenheid van de schepping en de verdeeldheid tussen mensen heelt. Er is maar één Christus, in wiens lichaam wij uitverkoren zijn om de verbondenheid met God en met elkaar te hervinden. Er is maar één Geest die zich verdelen wil over alle mensen en die het Woord van God uitzaait in de wereld. De ene God, in de eenheid van Christus en van de heilige Geest. De God van ons heil, de God die liefde is.

Daarom roept Paulus ons in de naam van onze Heer Jezus Christus op om eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in ons denken en onze overtuiging volkomen één te zijn. Hij heeft gehoord van de verdeeldheid in de kerk van Korinthe: Dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd?

Christus is één. Er is één Geest, de Geest van de Levende God, de ene, de enige. Deze eenheid vraagt ons om ook onderling de eenheid en de verbondenheid met elkaar te bewaren.

De kerk is verdeeld geraakt. En er is verdeeldheid en afstand gekomen tussen het volk Israel en de Kerk. Dat is een verdrietige zaak omdat het door ons onvermogen komt. Het is goed dat wij in deze tijd dit verdriet weer met elkaar kunnen delen. Wij mensen kunnen de eenheid van de kerk niet herstellen. Dat is ook niet aan ons en het gaat onze krachten te boven. Het is belangrijk dat we ons dat bewust zijn. Als we dat niet doen, kan de realiteit des te gruwelijker uitvallen. Wij moeten blijven geloven in de eenheid van God, de eenheid van Christus, waarin geen verdeeldheid is. In de eenheid van de Heilige Geest. Daarop alleen kan de eenheid van de kerk gegrond zijn.

DSC_0104

De grote menigte aan gelovigen van onze verschillende Christelijke kerken in Brugge

De kerk is één in haar geloof in de Drieenige God. Die eenheid is zij in de 20 eeuwen van haar geschiedenis nooit verloren, want de eenheid van God is haar fundament. Het is deze eenheid waarin wij mogen geloven, zoals we dat uitspreken in de oecumenische geloofsbelijdenissen van de Kerk. Een eenheid die wij bereid moeten zijn te delen en te bewaren in de oneindige rijkdom waarmee God zelf, waarmee Christus en waarmee de Geest zich uitdeelt aan de mensheid, aan ieder mens, aan ieder van ons

De rijkdom van Gods liefde en genade wordt het meest heilzaam voor ons als wij, wat wij ontvangen, niet voor onszelf willen houden maar willen delen met elkaar. Zij wordt het meest heilzaam voor ons als wij God willen ontmoeten zoals Hij aanwezig is in de ander, in onze naaste.

Vandaag is het Kana zondag. In veel kerken zal het verhaal gelezen zijn van de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. Een gebeurtenis die symbolisch is voor de verandering en vernieuwing die Jezus heeft gebracht in onze verhouding tot God en tot elkaar, met Zijn leven en sterven. De bruiloft te Kana is een voorteken van het Koninkrijk Gods dat als een bruiloft is. Overstijging van het menselijk tekort. Heling van de gebrokenheid van de schepping, de afstand en verwijdering die er gekomen zijn tussen God en de schepping, tussen God en mens en tussen mensen onderling.

Er stonden zes watervaten van ongeveer twee a drie metrete. Dat moet een overvloed van wijn zijn geworden, 700 liter wijn. Van de kerkvader Hiëronymus wordt verteld dat hij op de besmuikte vraag van iemand of ze dat allemaal hebben opgedronken, geantwoord heeft: “Nee we drinken er nog steeds van”. Zo is het. Deze overvloed van wijn staat voor de overvloed van Gods liefde en genade. Dit wonder voltrekt zich nog steeds. Ook in ons leven. Water dat wijn wordt. Mensen die de onderlinge verbondenheid met God en elkaar hervinden, wat het ook was dat verdeeldheid en afstand tussen hen had gebracht. Omdat zij geloven in de ene God, de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

DSC_0106

Tijdens de receptie onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal