Archive for december, 2013

Activiteiten voor de bidweek van de éénheid in West-Vlaanderen

december 31, 2013

Bidweek voor de éénheid van de christenen
18-25 januari 2014
oekumene4
Activiteiten

Te Brugge
Op zondag 19 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 19 januari om 16.00u. in de Sint-Salvatorskathedraal: Oecumenische vesperdienst.

Op vrijdag 24 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 25 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie.

 Te Ieper
Op zaterdag 18 januari om 18.00 u. in de kerk Onze Lieve Vrouw Middelares, Capucienestraat 48: oecumenische gebedsdienst.

 Te Izegem
Op vrijdag 17 januari om 19.30 u. in het Sint-Michielshuis, Papestraat 9: Taizé-gebed, georganiseerd door de decanale jeugddienst i.s.m. de Sint-Michielsbeweging.

 Te Knokke
Op vrijdag 24 januari om 19.00 u. in de Anglicaanse kerk (Zoutelaan) : oecumenische viering.

Te Kortrijk
Op woensdag 22 januari om 19.00 u. in de Sint-Michielskerk: samen bidden met protestanten, orthodoxen en katholieken. Nadien ontmoeting.

 Te Oostende
Op vrijdag 17 januari om 19.30 u. in de kapel O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen (Rachel Lancsweertplein): gebed in de geest van Taizé.

Op woensdag 22 januari om 19.00 u. in de decanale Sint-Petrus en Pauluskerk: oecumenische gebedsviering voorgegaan dit jaar door de Katholieke kerk o.l.v. E.H. deken Antoon Wullepit.

 Te Torhout
Op donderdag 23 januari om 19.00 u. in de decanale Sint-Pieterskerk: gebedswake voor de eenheid.

 Te Waregem
Op zaterdag 18 januari om 19.00 in de Ark (Zuiderlaan 44): oecumenische gebedsviering.

Uitwisseling
In het weekend van 18-19 januari gaan de priesters Kurt Priem en Frederik Ghesquière de homilie verzorgen in de Engelse parochies Stamford en Scunthorpe (in de bisdommen Lincoln en Nottingham).

Advertenties

Over de Bidweek of jaarlijkse gebedsweek voor de éénheid.

december 31, 2013
B024_AbbePaul

L’Abbé Paul Couturier

Begin de 20e eeuw werd het initiatief hiervoor genomen door Father Paul Watson van de Amerikaanse “Episcopal Church” terwijl in Engeland de Reverend Spencer Jones een der grote bewonderaars ervan was en later in Frankrijk Abbé Couturier, die ook aan de “Gebedsweek”  een nieuwe, universeel-kerkelijke richting gaf. Abbé Couturier heeft die intentie verbreed en gemaakt tot wat ze thans nog is: hereniging van alle christenen. Van toen af werd dan ook in de andere Kerken geijverd om de Bidweek ingang te doen vinden en sinds enkele jaren is de viering ervan zowat algemeen.

Sinds enkele jaren wordt aan een bepaalde oecumenische groep christenen uit een lokale Kerk gevraagd een bijbeltekst uit te kiezen, waaruit het jaar ­thema wordt gehaald. Dit jaar werd als thema gekozen voor de bidweek voor de éénheid januari 2014: “Is Christus dan verdeeld?” (1Kor 1,13).

 Tot vóór korte tijd waren de gebedsintenties van de Bidweek elke dag voor een bepaalde Kerk of geloofsgemeenschap. Men heeft echter ingezien dat hiermee de aandacht meer gevestigd bleef op wat de verschillende Kerken van elkaar gescheiden houdt dan op wat ze reeds gemeenschappelijk hebben. Sinds een paar jaar bidt men nu samen voor alle Kerken van een bepaald land of continent.

 Dit jaar heeft de “Gebedsweek voor de Eenheid”  plaats op een ogenblik dat de geschiedenis waarop veel redenen tot ongerustheid bestaan voor wie naar de toekomst kijkt; want de wereldvrede en zelfs de overleving van gans de mensheid wordt bedreigd.

Toch zijn er ook tastbare tekenen die erop wijzen dat God de christenen dichter tot elkaar brengt. Onweerlegbare tekenen duiden op een opmerkelijke toenadering tussen de Kerken voor wat de opvatting van de eenheid zelf betreft en de betekenis van de doop, huwelijk, eucharistie, kerkelijk ambt en gezag. Nooit tevoren kende men in de geschiedenis van de oecumene zoveel wederzijds verantwoordelijkheidsbesef en vaste wil om tot de volledige zichtbare eenheid te komen. En toch dreigen op elk ogenblik ons egoïsme, ons gebrek aan edelmoedigheid en doorzettingsvermogen een gevaar te vormen om al onze goede pogingen teniet te doen. Meer dan ooit moeten wij volhouden in ons gebed voor de eenheid.

 

Priester Jo Hanssens sprak over 40 jaar Pax Christi in Vlaanderen

december 31, 2013
DSC_0283

Priester Jo Hanssens

Op donderdag 12 december 2013 sprak Priester Jo Hanssens over 40 jaar Pax Christi in Vlaanderen. Er waren ongeveer 25 leden aanwezig en het was een heel boeiende avond.

Priester Jo Hanssens (°1940, priester gewijd in 1966) is sinds 1976 werkzaam in Pax Christi en de voorbije 9 jaar voorzitter van Pax Christi Vlaanderen. Michel De Samblanx volgt hem nu als voorzitter op. Onlangs werd 40 jaar Pax Christi Vlaanderen gevierd. Bij die gelegenheid verscheen bij uitgeverij Halewijn het boek ‘Kwetsbare vrede. 1945 tot vandaag’.

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen. Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.

De stichting van Pax Christi moet gesitueerd worden in 1945. Stichters zijn mgr. Pierre-Marie Théas (1894-1977) en Marthe Dortel-Claudot. Théas was bisschop van Montauban en later van Tarbes-Lourdes. In maart 1945 was Zuid-Frankrijk al bevrijd van het juk van de nazi’s. Théas gaf Dortel-Claudot groen licht om met een christelijk geïnspireerde beweging voor vrede en verzoening van start te gaan. In de avond van 13 maart 1945 kreeg dit project in een appartement in Montauban de naam Pax Christi. Théas had zich al openlijk verzet tegen de vele deportaties en maatregelen tegen joodse burgers. Zo was het doel van Pax Christi dubbel: de redding van joodse burgers en de verzoening met het Duitse volk. ‘Het evangelie is onze leefregel’, stelde Théas. ‘Laten we samen proberen het Onze Vader te bidden’ was de uitnodiging.

In april 1948 werd in het Duitse Kevelaer (bij Aken) een eerste congres gehouden. Er waren 600 aanwezigen. In Frankrijk was op dat moment Angelo Roncalli  (de latere paus Johannes XXIII) pauselijk nuntius. Hij nam vlug contact met Pax Christi, dat hij steunde. Als paus opende hij in 1962 het twee Vatikaans concilie en schreef in 1963 de encycliek Pacem in Terris. Dit wordt als zijn testament beschouwd. Hij stierf enkele weken later. In die encycliek pleitte de paus ervoor om te werken aan nieuw vertrouwen tussen de landen.

‘Ontwapenen om te ontwikkelen’ werd de slogan van Pax Christi. De beweging maakte bewust de keuze voor een actief-geweldloze weg, die ook de figuur van Jezus Christus kenmerkt. Boven alles is de dialoog de te verkiezen methode om tot vrede te komen. Men wil zoeken naar de kunst van de geweldloze dialoog.

In 1950 werd kardinaal Maurice Feltin internationaal voorzitter van Pax Christi. Hij gaf de beweging drie grote pijlers, die tot op vandaag gelden om aan vrede te werken: gebed, studie en actie voor de vrede. Onder impuls van het echtpaar Jean en Hildegard Goss-Mayr ontstond een eigen vormingsdienst voor vredeseducatie.
Tal van acties werden door Pax Christi ondernomen: pelgrimages voor de vrede, vredestochten, de jaarlijkse vredesweek. Bekend was de slogan in 1994: ‘Honger stil je niet met wapens’, met een actie tegen de landmijnen en anti-persoonsmijnen.

DSC_0281 Pax Christi en Oecumene.

Het oecumenisch proces behoort tot de dynamiek van de beweging. De verschillende Europese kerken lanceerden halfweg de jaren ’80 het oecumenisch proces voor ‘gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’. Pax Christi ondersteunde en volgde het volledige proces vanaf de eerste voorbereidende stappen tot en met de drie grote Europese Assemblees te Basel (mei 1989); Graz (juni 1997) en Sibiu (september 2007). In de aanloop naar de Assemblee te Basel had de oproep van de Duitse kernfysicus Carl Friedrich von Weizsäcker voor een vredesconcilie in 1983 een groot impact. In 1986 verscheen zijn boek ‘De tijd dringt’.

De laatste jaren zijn er ook acties in Oost-Congo en Burundi, voor reïntegratie van gewezen kindsoldaten en gewezen rebellen. ‘Ontmoeten doet ertoe’ is één van de actuele slogans van Pax Christi.

 Pax Christi is sinds 1973 in Vlaanderen een aparte beweging en vierde onlangs zijn 40ste verjaardag. Pax Christi Vlaanderen werk actief mee aan de herdenkings- en vredesvieringen n.a.v. de herdenking van 100 jaar Grote oorlog, onlangs in een wake in Langemark. In Heuvelland werd onlangs een vredespad geopend, met een Franciscaanse wandeling. Op 6 maart 2014 wordt in Ieper een vredesdag gepland.

We citeren nog enkele paragrafen uit de missie van Pax Christi:

Pax Christi Vlaanderen heeft als opdracht:
– vrede, verzoening en gerechtigheid te bevorderen voor allen, beginnend bij de meest kwetsbaren en zorg dragend voor de ons toevertrouwde aarde;
– vanuit de geest en de visie, de methode en de strategie van de actieve geweldloosheid mensen en groepen te inspireren, te vormen en te begeleiden op weg naar een samenleven in vrede, op lokaal en bovenlokaal vlak.

Pax Christi Vlaanderen is als beweging voor vrede actief:
– vanuit een gender perspectief, gericht naar diverse leeftijdsgroepen en met uiteenlopende actievormen;
– in alle geledingen van onze samenleving: het socio-culturele middenveld, de arbeids- en bedrijfswereld en de wereld van kunst, onderwijs, vorming, wetenschap, politiek en levensbeschouwing;
– met aandacht voor de constructieve rol die levensbeschouwingen, religies en kerken kunnen vervullen in de opbouw van vrede, verzoening en gerechtigheid.

Pax Christi Vlaanderen steunt daarbij op drie pijlers:

Spiritualiteit: In een open dialoog scheppen we ruimte voor de verdieping van de inspiratie en de motivatie van iedereen die met onze beweging meewerkt aan vrede en verzoening. Ons specifiek uitgangspunt is de geweldloze boodschap van Jezus van Nazareth, die we verdiepen door een kritisch-constructieve dialoog met de Bijbelse traditie.

– Studie en vorming: Vredesopbouw vraagt ook studie over de oorzaken van oorlog en geweld, over geweldpreventie en over de wegen naar verdraagzaamheid en verzoening. Ook vorming en opvoeding tot geweldloze conflicthantering en respectvolle communicatie horen bij het vredeswerk.

Actie: Vredesopbouw gebeurt door concrete initiatieven van bewustmaking op persoonlijk en collectief vlak, door acties gericht op structurele veranderingen en door volgehouden beleidsbeïnvloedend werk en dit in eigen omgeving, in eigen land, op Europees vlak en op internationaal vlak.
We geloven in onze opdracht en zijn ervan overtuigd dat we daadwerkelijk kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige, harmonische en vredevolle wereld.

Over de bidweek – Gebedsweek voor de éénheid 2014

Nadien gaf onze voorzitter Priester Henk Laridon nog een toelichting bij het thema van de bidweek voor het jaar 2014. Het nieuw thema luid als volgt: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor 1,13)

De teksten van de brochure Gebedsweek voor de eenheid kan u vinden op http://www.c-i-b.be

Tenslotte werd de avond beëindigd met enkele variapunten medegedeeld door de voorzitter.

1. Op 27 november 2013 heeft de Heilige Synode van het Orthodox Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel het ontslag aanvaard van metropoliet Panteleimon van België, dit om gezondheidsredenen. Vervolgens werd Bisschop Athenagoras (Yves Peckstadt) verkozen tot nieuw Metropoliet van België en exarch van Nederland en luxenburg. MgrAthenagoras werd geboren in 1962 en werd in 2003 bisschop gewijd.

De plechtige intronisatie vindt plaats te Brussel in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsengelen (Stalingradlaan 34) op zaterdag 21 december om 15.00u. Onze felicitaties.

2. Van 28 december tot 1 januari is er in Straatsburg een europese Taizé-ontmoeting.

DSC_0282

Priester Henk Laridon voorzitter van de Oecumenische Studie en gebedsgroep West-Vlaanderen gaf ons een toelichting over de gebedsweek voor de eenheid 2014.

3. Het theam voor de bidweek voor de eenheid januari 2014 is : “Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor 1,13). De teksten komen dit jaar uit Canada. Oecumenische vesperdienst in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge op zondag 19 januari om 16.00u.

4. Op zaterdag 10 mei is er in het Bijbelhuis Zevenkerken een studiedag over de Dode Zeerollen. Spreker: Hans Debel.

5. Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

6. Volgende vergadering:

Woensdag 19 februari 2014: Vader Bernard Peckstadt brengt verslag over een reis naar de Heilige Athosberg.

De intronisatie van de nieuwe Metropoliet van België voor de Orthodoxe kerk

december 23, 2013

Intronisatie van de nieuwe Orthodoxe Metropoliet van België
en Exarch van Nederland en Luxenburg
Mgr Athenagoras
(lid van onze studie en gebedsgroep West-Vlaanderen)

DSC_0014

De nieuwe Metropoliet Athenagoras van België

DSC_0157

Toespraak door de Katholieke Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny

Brussel. We maken historische gebeurtenissen mee in de Heilige Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Als gevolg van het vrijwillig aftreden van de vorige Metropoliet van België, Mgr. Panteleimon, en de unanieme verkiezing door de Heilige Patriarchale Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel van Mgr. Athenagoras als nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop van België, ging er een ceremonie van intronisatie door op zaterdag 21 december 2013.

De Orthodoxe Kathedraal te Brussel, in de Stalingradstraat, naar behoren ingericht voor de plechtigheid, was helemaal gevuld. Een massa orthodoxe gelovigen zijn gekomen om de nieuwe Metropoliet te zien, hem te eren, hem te begroeten en deel te hebben aan zijn vreugde. Mgr. Athenagoras is immers geen onbekende voor de gelovigen. Hij was al 24 jaar werkzaam in het hart van de Heilige Orthodoxe Metropool van België en was de laatste tien jaren hulpbisschop van Zijne Eminentie Mgr. Panteleimon met als titel Bisschop van Sinope. Hij is dus bij zijn gelovigen gekend en zeer gewaardeerd.

Zijn Al-Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus werd door Zijne Eminentie Metropoliet Augustinus uit Duitsland vertegenwoordigd. Hij introniseerde Mgr. Athenagoras door hem het pastorale kruis te overhandigen. Religieuze, burgerlijke en militaire vertegenwoordigers waren aanwezig, vele orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende kerkelijke jurisdicties, Zijne Excellentie M. Constantin Chalastanis, Ambassadeur van Griekenland in België, Kardinaal Godfried Danneels, de Apostolische Nuntius in België, en andere hoge vertegenwoordigers van andere christelijke Kerken en andere religies, clerus, monniken van de Athos Berg, en vele anderen.

DSC_0156

Er was een grote Oecumenische aanwezigheid waaronder Kardinaal Godfried Danneels alsook de Apostolische Nuntius in België en nog zoveel andere.

Zijne Zaligheid de Aartsbisschop Jerome van Athene en heel Griekenland was vertegenwoordigd door de Zeer Eerwaarde Aartspriester Adamantios Avgoustidis, professor aan de Universiteit van Athene. De Metropoliet Athanasius van Achaie vertegenwoordigde de Heilige Synode van de Griekse Kerk. Vele bisschoppen, lid van de Bisschoppelijke Orthodoxe Conferentie van de Benelux waren eveneens aanwezig. De Belgische Staat was vertegenwoordigd door Dhr. Eric Ghysselinckx, een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie.

Vlak na het voorlezen van de beslissing van het Patriarchaat en de Synode over de aanstelling van Mgr. Athenagoras als Metropoliet-Aartsbisschop van België, bracht Zijne Eminentie Metropoliet Augustinus van Duitsland eer aan Mgr. Panteleimon voor het immense werk dat hij verricht had onder zijn pastoraat. Hij werkte immers 56 jaar, waarvan 30 als Metropoliet van België, aan de uitbouw van zijn Kerk, met een bewonderenswaardige inzet die rijke vruchten afwierp. Toen hij hier in België aankwam viel er weinig concreets te bespeuren van de Orthodoxe Kerk, en nu hij het roer overlaat, draagt hij een Orthodoxie over die goed gevestigd is in de drie landen van de Benelux met vele georganiseerde parochies en een officiële erkenning door de Belgische en Luxemburgse Staat. Mgr. Augustinus, sprak in zijn toespraak ook lof over de nieuwe Metropoliet Mgr. Athenagoras, verwijzend naar zijn uitzonderlijke persoonlijkheid, zijn rijke kennis, zijn pastorale ervaring en zijn vele talenten, die hem ook zullen verzekeren van een schitterend pontificaat waardoor hij in de voetsporen van zijn voorganger zal treden.

DSC_3982

Waren ook aanwezig naast Kardinaal Godfried Danneels de Bischoppen Mgr. Luc Van Looy (Gent), Mgr Jozef De Kesel (Brugge) en Mgr Johan Bonny (Antwerpen)

Er volgden nog toespraken, o.a. door de Ambassadeur van Griekenland, door de vertegenwoordiger van de Orthodoxe Bisschoppelijke Conferentie van de Benelux, Mgr. Simon, Patriarch van Moskou, door de Katholieke Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, die tot verwondering van velen een groot deel van zijn toespraak in het Grieks hield, door de vertegenwoordiger van het Belgisch Ministerie van Justitie, door de vertegenwoordiger van de Griekse Kerk en door de Vicaris Generaal van het Orthodoxe Aartsbisdom in België, die in naam van gans de clerus van het Aarsbisdom een herderlijk kruis overhandigde aan de nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop. Allen benadrukten de uitzonderlijke kwaliteiten van Mgr. Athenagoras en riepen hem het “Axios” toe (Waardig!), wat door de gelovigen spontaan herhaald werd.

DSC_0284

Kardinaal Godfried Danneels met de nieuwe Metropoliet Athenagoras van België samen met zijn ouders Aartspriester Ignace en Marie-Thérèse

In zijn intronisatietoespraak richtte Mgr. Athenagoras zich met veel eerbied en broederlijke liefde tot de Eminenties de Metropoliet Augustinus van Duitsland en Metropoliet Panteleimon en bedankte hun van ganser harte. Hij drukte ook zijn dankbaarheid uit, zijn eerbied en zijn oprechte liefde voor Zijne Al-Heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus. Hij bedankte allen voor hun toespraken en hun aanwezigheid. Vervolgens belichtte hij enkele prioriteiten van zijn pastoraat dat nu begint en waar de rode draad het welzijn der mensen wordt, de ondersteuning en de vorming van de orthodoxe clerus, de coördinatie met de Griekse gemeenschappen voor het onderhoud van de zeden en gebruiken van de Grieken die in de Benelux wonen, de goede samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordigers van Griekenland, het optrekken van de inspanning om de orthodoxe jongeren actiever te doen deelnemen aan de activiteiten van de Kerk, het verderzetten van de inspanningen voor een zichtbare eenheid der christenen, in het raam van de deelname aan de oecumenische beweging, het onderhouden van de contacten, de dialogen en aan de vriendschappelijke relaties met de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerkgenootschappen, in navolging van de grote Patriarch Athenagoras, wiens naam hij met fierheid draagt. Mgr. Athenagoras herhaalde zijn totale toewijding aan de Vestiging en de doelstellingen van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Het was een ontroerend moment toen hij, in aanwezigheid van zijn ouders, de Aartspriester Ignace Peckstadt (een opmerkelijke en gewaardeerde persoon in de Orthodoxie) en Mevr. Marie-Thérèse Janssens, over de beslissende rol vertelde die zij gespeeld hebben in zijn persoonlijk traject in het orthodoxe geloof.

Hij besloot als volgt: “Ik vind mijn inspiratie in de evangelische liefdadigheid. “Die liefde is lankmoedig en goedertieren. Die liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij…”(1 Kor. 13, 4-6). Zo zal ik mijn voetstappen zetten in die van Christus net zoals mijn illustere voorgangers: de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos en onze geëerde Wijze Metropoliet Panteleimon. Ik zal aan uw zijde ijveren voor het welzijn van onze Kerk, zowel voor deze hier als voor onze Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Met onze priesters, zal ik mij inzetten voor het welzijn van allen. Pas dan zal ik met fierheid kunnen zeggen dat u “mijn vreugde en mijn bekroning bent”. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen (Mat. 20,28). Bid voor mij en schenk mij uw liefde. Ik bied u de zegening van de Heer aan”.

Diezelfde dag werd een officieel diner aangeboden in het Sheraton Hotel te Brussel waar, buiten de hierboven vermelde personen ook de Europese Commissaris Mevr. Maria Damanaki, de nieuwe Prelaat vereerde met haar aanwezigheid.

DSC_4808

Tijdens de eerste Pontificale Liturgie in de Orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsengelen

De dag erop, zondag 22 december, ging Mgr. Athenagoras voor bij zijn eerste pontificale liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen. Vijf andere bisschoppen (Aartsbisschop Simon-Patriarchaat van Moskou, Metropoliet van Kydonias en Apokoronou Damascene-Kerk van Kreta, de Bisschop van Evmenie Maximos-Metropool van België, de Bisschop van Remeziana Andre-Patriarchaat van Servië, de Bisschop van Arianzos Bartholomeus-Metropool van Duitsland), veertien priesters en vier diakens concelebreerden met hem. De Goddelijke Liturgie werd in het Grieks gecelebreerd, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Slavisch en in het Servisch. De Metropoliet Panteleimon en de Metropoliet van Achaie Athanasius waren ook aanwezig in het heiligdom.

In de overvolle kerk zagen wij ook de Ambassadeur van Griekenland in België, M. Chalastanis, de vertegenwoordigster van het Griekse Ministerie van Onderwijs en Cultuur, de Raadgever van Grieks Onderwijs in België. Zeer opvallend was de aanwezigheid van Mgr. Jean-Pierre Delvile, Bisschop van Luik vergezeld van zijn Vicaris Generaal Abt Alphonse Borras.

Metropoliet Athenagoras bedankte iedereen hartelijk voor hun aanwezigheid op deze voor hem en voor de Orthodoxe Kerk in België zo belangrijke dag en drukte zijn beste wensen uit voor het grote feest van de Geboorte van de Heiland.

DSC_4856

Mgr. Jean-Pierre Delvile, Bisschop van Luik en Vicaris Generaal Abt Alphonse Borras

Klik hier voor: Meer foto’s van de intronisatie

Klik hier voor: Meer foto’s van de Eerste pontificale Liturgie