Archive for mei, 2013

Historisch: Voor de eerste maal zal een Oecumenische Patriarch de troonsbestijging van een nieuwe Paus bijwonen

mei 31, 2013

Voor de eerste maal zal een Oecumenische Patriarch
de troonsbestijging van een nieuwe Paus bijwonen

Constantinopel – De Oecumenische Patriarch van Constantinopel, Bartolomeus I, zal de inauguratiemis van Paus Franciscus I bijwonen. Het Persbureau van het Oecumenisch Patriarchaat deelde deze beslissing mede, en vermeldde dat zoiets de eerste maal is sinds de Orthodoxe Kerk zich afsplitste van de Katholieke in 1054, en dat dit als een belangrijk teken moet gezien worden van de eenheid der Christenen.

De Oecumenische Patriarch zal vergezeld zijn door Metropoliet Johannes (Zizioulas) van Pergamon, medevoorzitter van de Verenigde Internationale Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Rooms Katholieke en de Orthodoxe Kerk, en door de Metropolieten Gennadios van Italië en Tarasios van Buenos Aires.

De relaties tussen de Katholieken en de Orthodoxen zijn verbeterd sedert het Tweede Vaticaans Concilie door wederzijdse bezoeken, blijken van vriendschap en theologische dialoog.

Ontmoeting van Paus Paulus VI met de Oecumenische Patriarch Athenagoras 1964

Het allerbelangrijkste was de historische ontmoeting van Paus Paulus VI met Oecumenisch Patriarch Athenagoras in Jeruzalem in januari 1964. De Oecumenische Patriarch Bartolomeus hoopt dat een nieuwe samenkomst van de Paus en de Oecumenische Patriarch mogelijk zal zijn in januari 2014 om de 50ste verjaardag van de eerste ontmoeting te vieren.

Na een onderbreking werd de dialoog onder Benedictus XVI ernstig hervat. In een poging dit te bevorderen stelde de Paus manieren voor om het primaatschap van Petrus’ opvolger weer te geven, op een wijze die door de Orthodoxen kon aanvaard worden, en zocht hij hiervoor inspiratie bij de onverdeelde Kerk van het eerste millennium.

De Patriarch hoopt dat onder het nieuwe pontificaat “relaties en samenwerking verder zullen ontwikkelen en dat onze banden verstevigd zullen worden ”.

Historisch:

ls reden voor zijn persoonlijke aanwezigheid op de aanstelling van Paus Franciscus geeft de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de vriendschappelijke verhoudingen tussen de twee Kerken, de Rooms-Katholieke en Orthodoxe. Op de Turkse zender NTV verklaarde de Patriarch dat zelfs vòòr het schisma van 1054 een oecumenische patriarch op een intronisatie van een paus was. Verder drukte de Patriarch de hoop uit dat er tijdens het pontificaat van de nieuwe Paus verdere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in de betrekkingen tussen beide Kerken.

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontrekt zich wel vaker van het protocol, en dit omwille van een broederlijke liefde (vanuit de ‘filadelfia’).  Er zijn vele voorbeelden, maar het volstaat er slechts enkele te vernoemen.

Hij trok zelf naar de begrafenissen van leiders van de lokale Orthodoxe Kerken (Alexandrië, Roemenië, Rusland, Griekenland, Servië, Bulgarije en Antiochië), niettegenstaande het protocol wilt dat de Oecumenische Patriarch vertegenwoordigd wordt door een delegatie en niet in hoogsteigen persoon aanwezig is. Zo trok hij ook naar de begrafenis van Paus Johannes-Paulus II. Dat was de eerste maal dat een oecumenische patriarch de begrafenis van een paus bijwoonde.

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en Z.H. Paus Franciscus

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en Z.H. Paus Franciscus I

Maar tijdens de 22 jaar dat Bartholomeos aan het hoofd staat van de Orthodoxe Kerk heeft hij ook tijdens zijn vele reizen afgeweken van protocolaire voorschriften.

Ook nu zet hij een gewaagde stap! Hij is in Rome voor de inauguratie van de nieuwe Paus. Hij kon blijkbaar niet wachten op de protocolaire ontmoeting met de nieuwe Paus, waar en wanneer deze ook zou plaats hebben. Hij haast zichzelf naar het Vaticaan om er de zelf de nieuwe Paus te feliciteren. Hier bewijst hij dat hij dezelfde houding van de nieuwe Paus deelt: deze van de eenvoud en het overstijgen van het protocol, ten voordele van de ontmoeting en de waarheid; maar ook omdat het voor hem heel duidelijk is dat de dialoog tussen de twee Kerken één van de voornaamste prioriteiten is.

De Oecumenische Patriarch feliciteert
de nieuw gekozen Paus Franciscus I

Meteen na de verkiezing van Paus Franciscus I die avond van 13 maart, heeft Zijne Heiligheid de volgende felicitatiemededeling naar het Vaticaan gestuurd:

Z.H. Paus Franciscus I

Aan de vreugde en jubelkreten bij Uw verkiezing als herderlijke leider van de Rooms Katholieke Christenen van over heel de wereld, voegen wij dit bericht toe aan Uwe Heiligheid om U en de vrome gelovigen van uw gezegende Kerk uit ganser harte te feliciteren en maken wij U onze welgemeende groeten over op deze speciale dag.

Laat ons ook toe, bij deze historische gelegenheid, onze oprechte wensen over te maken en onze vurige gebeden opdat uw pauselijk ambtsperiode een bron moge zijn van vrede in onze wereld van beroering en verdeeldheid, een toevlucht en troost voor de arme en lijdende broeders en zusters van onze Heer, alsook een verder zetting van onze weg naar afstemming en versterking van de dialoog naar eenheid als Zusterkerken.

Moge God Uwe Heiligheid vele jaren in goede gezondheid geven en een vruchtbaar ambstermijn om Zijn volk te dienen met Uw kenmerkende nederigheid, eenvoud en goedheid.

Vanuit het Oecumenisch Patriarchaat, 13 maart 2013

Uwe Heiligheid en geliefde broeder in Christus

Bartolomeus
Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome
en Oecumenisch Patriarch

Advertenties