Verslag van de vergadering van dinsdag 9 juli 2019 – Oecumenische Kapel Brugge

juli 12, 2019

Agenda

1. Werkvergadering:


 Deel 1 : Kennismaking met de nieuwe deken van Brugge.

We maakten kennis met de nieuwe deken van Brugge Kan. Lieven Soetaert (°1960). In zijn seminarietijd was hij reeds met enkele seminaristen in het Anglicaanse Lincoln geweest.

Hij was 10 jaar leraar aan het Sint-Vincentiuscollege en Instituut Immaculata te Ieper. Daar maakte hij kennis met de goede oecumenische werking in Ieper. Hij was vijf jaar inspecteur godsdienst lager onderwijs, met woonst in Diksmuide.

Daarna werd hij pastoor in Knokke. Hij heeft goede herinneringen aan de oecumenische samenwerking daar, vooral n.a.v. de jaarlijkse viering in de oecumenische bidweek (met orthodoxe, protestantse en anglicaanse christenen).
Daarna werd hij pastoor-deken in Blankenberge. Sedert februari 2019 is hij deken te Brugge en pastoor van de Pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. Hij woont in de Jeruzalemstraat 25 te Brugge (op Sint-Anna). E-mail: lieven.soetaert@kerkinbrugge.be

Hij was blij te kunnen kennismaken met de oecumenische kapel en de orthodoxe kerk en beloofde zich goed in te zetten voor de verdere oecumenische werking. We zijn de nieuwe deken dankbaar voor zijn bezoek en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe functie.

Deel 2 :  Voorstelling twinning tussen de parochie H. Kruisverheffing Sint-Kruis Brugge en de anglicaanse parochie St.Denys Sleaford.

Sedert 1979 onderhoudt het bisdom Brugge een oecumenische link met het anglicaanse bisdom Lincoln in Engeland.
In dit kader hebben bepaalde parochies een verbroedering, genoemd een ‘twinning’.
In de parochie van Sint-Kruis Brugge ontstond het 15 jaar geleden onder impuls van pastoor Jan Rossey.
Er werden contacten gestart en in 2006 werd een comité opgericht. Sindsdien bezoeken delegaties van deze parochies elkaar jaarlijks.


Priester Jan Rossey was en is een echte anglofiel. Hij trok regelmatig op reis en op retraite naar Groot-Britannië. Hij verliet de parochie om in te treden in de trappistenabdij op Caldey island in Wales.
Intussen was het twinningcomité in Sint-Kruis goed gevormd en stabiel. Ook de opvolgers van pastoor Jan (met name: Jef Quaghebeur en Hugo Pieters) waren en zijn de twinning genegen. Zowel in de kerk van Sint-Kruis als in de kerk van Sleaford is er een hoekje aan de andere parochie en de twinning gewijd.
Diaken Wilfried Desrumaux schetste het ontstaan en het functioneren van de twinning. Mevrouw Vera Kindt is trekker van het comité. Zij gaf ons met bezieling een getuigenis van de twinning en stelde het programma van een komende trip voor.

Van 25 tot 28 juli komt een groep uit Sleaford op bezoek. Pastoor Philip en nieuwgewijde priester Alan Jenkins behoren tot de groep.

Ze logeren in gastgezinnen. Bij aankomst is er een gemeenschappelijk onthaal.

Op vrijdag 26 juli wordt een bezoek gebracht aan Oudenburg en het Ensormuseum in Oostende.

Op zaterdag 27 juli is er in het Couvent een Oecumenische avond met een hapje. Er is ook mooie muzikale animatie.

Opzondag 28 juli 2019om 10.30 u. is er een anglicaans-katholieke viering in de kerk van St.-Kruis met o.a. diaken Wilfried en Father Philip.  

Men ervaart de contacten als zeer vriendschappelijk en verrijkend. Het is een mooi voorbeeld hoe oecumenische contacten mensen en parochies bij elkaar brengen.

2. Gebedsmoment in de oecumenische kapel

Gebedsmoment voorgegaan door Eerwaarde Heer Henk Laridon – Deken van Waregem en voorzitter van de Oecumenische gebed en studiegroep West-Vlaanderen

3. Broodmaaltijd

4. Varia

1) Op 1 juli op de Studie- en bezinningssessie in het Grootseminarie te Brugge heeft ds. Jannica de Prenter gesproken over ‘Tussen heiligheid en ontwijding: van wet naar profetie in het Eerste Testament’.

2) Van 25 tot 28 juli komt een delegatie van de anglicaanse parochie Sleaford op bezoek in Sint-Kruis Brugge. Op zaterdagavond 27 juli is er een oecumenische ontmoetingsavond in het Couvent in de Brieversweg. Alle info is te krijgen bij diaken Wilfried Desrumaux.

3) Van 22 tot 28 juli houdt IEF een congres in het Poolse Krakow, met als thema ‘De liefde van Christus dwingt ons’

4)In het Engelse Lincoln (gelinkt met het bisdom Brugge) vindt er op 30-31 augustus en 1 september een internationaal milieucongres plaats: Moana – water of life. Navigating climate change for planting health.Het is een organisatie van de universiteit en het bisdom Lincoln.

5) Er wordt een Bijbelstudie over het boek Prediker georganiseerd in het Keerske (VPKB) te Brugge. In vijf beurten op donderdag (in namiddag of avond), tussen 3 oktober en 28 november gaat, onder leiding van ds. Jannica de Prenter een soort Bijbelleerhuis door. Alle oecumenische vrienden zijn welkom. Alle info bij Jannica de Prenter.

6) In 2019 viert de Orthodoxe kerk (oecumenisch patriarchaat van Constantinopel)  50 jaar aartsbisdom in België. Bij die gelegenheid komt in november de patriarch Bartholomeos op bezoek van 9 tot 11 november. Op 11 november bezoekt hij Brugge.

7) De jaarlijkse nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene vindt plaats op zaterdag 30 november 2019 in het kasteel Mariagaarde te Hoepertingen (Limburg). Thema: ‘ De synodaliteit in het leven en de zending van de kerken’.

8) Het thema voor de bidweek 2020 is ‘Buitengewoon’ (Handelingen 28,2). De teksten komen uit Malta. Op dinsdag 22 januari 2020 zal Mgr. Athenagoras Peckstadt in de Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken ene lezing geven over ‘Eenheid onder de christenen’.

9) Het kathedraalkoor van de Anglicaanse kathedraal van Lincoln (o.l.v. Aric Prentice) komt van 9 tot 13 juli 2020 op bezoek in West-Vlaanderen. Ze treden op: vrijdag 10 juli in Brugge; zaterdag 11 juli in Waregem; zondag 12 juli in Ieper.

10) In 2021 zal men herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Mechelse gesprekken (tussen Rooms-katholieken en Anglicanen) werden gehouden. Men plant een herdenking en een expo in Parcum te Leuven.

11) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

12)Volgende vergadering: 

Dinsdag 24 september: te gast bij de VPKB-gemeente in ‘t Keerske te Brugge over de figuur van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en zijn teksten over de kerk.

 (verslag: H. Laridon)

Advertenties

Verslag van de vergadering van 21 mei 2019 in de Orthodoxe kerk en Oecumenische kapel te Brugge

mei 23, 2019

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van  de vergadering van donderdag 21 mei 2019
in de Orthodoxe kerk en Oecumenische kapel  te Brugge


Gebedsmoment: Orthodoxe vesperdienst. Viering van de patroonheiligen van de parochie, de HH. Konstantijn en Helena voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt.

Vesperdienst voor het Feest van de HH Konstantijn en Helena te Brugge

Broodmaaltijd

Werkvergadering:

Orthodoxe aartspriester Vader Dominique Verbeke (uit Gent) sprak ons over: Oecumene in een orthodoxe context: een brug tussen Oosters en Westers christendom.


Oecumene is een proces van samen op weg zijn. Het is een synodale zoektocht. ‘Syn’ betekent in het Grieks ‘samen’; en ‘hodos’ betekent ‘weg’. De spreker situeert deze zoektocht: tussen utopie en realiteit, tussen God en (klein)menselijkheid, tussen integrisme en relativisme, tussen essentialisme en historiciteit, tussen een historisch en een ascetisch christendom. We mogen beseffen dat de menselijke tussenschotten tussen de kerken niet reiken tot in de hemel
(L. Gillet).
Voor ons allen heeft het christelijk geloof een universeel karakter. Daartegenover heeft geen enkele kerk een universeel karakter.

V. Dominique pleit voor een existentiële participatietheologie. Een model is te vinden in de nederigheid van Christus in de voetwassing (Joh 13). In Mt 16,3 drukt Jezus de leerlingen op het hart de tekenen van deze tijd te verstaan. We kunnen best te rade gaan bij de Vaders.
De H. Gregorius van Nyssa beklemtoont de eigenheid van iedere generatie.

Altijd is het een voorzichtig zoeken naar evenwicht tussen traditie en anachronisme, tussen traditie en moderniteit, tussen oppositie en inculturatie.
Het is goed over te kunnen gaan van een creatieve spanning naar een productieve dynamiek.

Aartspriester Dominique Verbeke

V. Dominique noemt twee jaartallen die in de geschiedenis van de christelijke kerken mijlpalen zijn: het jaar 1453 en het jaar 1989.
Voor het Westen betekende 1453 het einde van de middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd. Deze laatste kreeg een keerpunt met de Franse Revolutie.
Voor het Oosten betekende 1453 het einde van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk en het begin van de Ottomaanse bezetting.
In beide delen speelde Wereldoorlog I uiteraard een fatale rol. Het Oosten werd verder in de 20ste eeuw gekenmerkt door de communistische dictatuur. Daar kwam een einde aan in 1989 (einde communisme en val Berlijnse muur). Na 1989 vond een globalisering plaats.
In de 20ste eeuw is heel veel gebeurd. Vrijheidsfilosofen als Jean-Paul Sartre en Simonne De Beauvoir waren populair en toonaangevend voor het klimaat.

Mogelijke roeping voor de orthodoxe kerk voor de oecumene op vandaag.

V. Dominique probeert een lijstje op te sommen waarin zijn eigen orthodoxe kerk het voortouw kan nemen. Hij noemt:
– Boodschapper zijn en bruggen bouwen tussen de twee christelijke werelden.
– Bruggen slaan in de beide richtingen (Oost en West), zowel uitwendig als inwendig.
– Tot verzoening komen met de ‘westerse’ samenleving en cultuur.
– Tegelijk trouw blijven aan de wortels van het orthodoxe christendom.
– Beleven van de volheid van de Drieëne God. Dit noemt hij het ‘paradigma van de orthodoxe ontologie’, gebaseerd op de relatie met de levende God en met Jezus Christus.
Die ontologie (of zijnsleer van het christendom) veroorzaakt een ethiek of moraal.

Christus openbaart God en mens als mysterie.

We kijken steeds op naar Christus, maar het gelaat toont en versluiert tegelijk. Als gelovige moeten we ons gedragen weten door de gans Andere en de anderen. De waarheid is dialogisch en multivocaal. Een Algerijnse bisschop zei ooit mooi: ‘Wij hebben de waarheid van de andere nodig’.
De ecclesiologie (of kerkleer) is hierbij een valkuil. Elke kerk neemt zijn kerkopvatting als primauteit. Een voorbeeld uit de 5de eeuw: Op het concilie van Chalcedon (451) stond in canon 28: ‘Bisschoppen in niet-Romeinse provincies worden gewijd door de bisschop van Constantinopel.’
Kerk is nooit af, maar steeds in wording. ‘Church in the making’, zei N. Loudovikos. Er is zeker nood aan een participatie-ecclesiologie. Heel vaak moeten we vaststellen dat de participatie-dialoog niet gelukt is. Instituut en hiërarchie hebben in de geschiedenis al te vaak gedomineerd.

Voor ons, christenen, moet de Drieëenheid ons sociaal programma uitmaken (G. Fedotov). Weten we waar de kerk is? ‘Gelukkig weten we niet waar de kerk niet is’, zei L. Gillet. Steeds moet er, volgens Vader Dominique, een eenheid zijn tussen geloof, catechese en liturgie.

Bibliografie: De spreker citeerde boeken van volgende auteurs: E. Behr-Sigel, M.-F. Baslez, G. Florovsky, G. Cuchet, Chr.Yannaros. Hij putte ook ideeën uit de film ‘Nostalgie’ van Andreï Tarkovsky.

Voor meer fototo’s: KLIK HIER

Variapunten:

1) Op zondag 7 april werd mevr. Jannica de Prenter bevestigd als predikant in de VPKB en werd ze verbonden aan VPKB Brugge.. Onze hartelijke gelukwensen en gebed voor ons trouw medelid Jannica.
Vanaf de start van het komende werkjaar zal Jannica in het voorjaar en najaar een Bijbelstudie geven in ’t Keerske. Nieuw is dat deze Bijbelstudie wat breder opengetrokken wordt, en opgesteld wordt voor oecumenische vrienden.

Ieder die verlangt om de Bijbel beter te leren kennen is welkom.

Het zal een soort Bijbelleerhuis worden met een reeks middagen of avonden rond een Bijbelboek, Bijbels figuur of thema.

2) In de Krant van West-Vlaanderen verscheen een mooi artikel over en interview met Jima Kasbarsoum en de Syrische christenen in Waregem. Op 28 maart was ze onze gastspreekster.

3) Op zaterdag 25 mei is er in de orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge het parochiefeest. 9.00 u.: Metten.  10.00 u.: Goddelijke liturgie in de kerk in de Ezelstraat.

4) Op donderdag 30 mei is er in Brugge de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie, die start om 14.30 u. Voorgangers uit alle christelijke kerken zijn uitgenodigd mee op te stappen.

5) Van 25 tot 28 juli komt een delegatie van de anglicaanse parochie Sleaford op bezoek in Sint-Kruis Brugge. Op zaterdagavond 27 juli is er een oecumenische ontmoetingsavond. In een volgende vergadering besteden we daar aandacht aan. Inlichtingen bij diaken Wilfried Desrumaux.

6) Eind juli houdt IEF een congres in het Poolse Krakow, met als thema ‘De liefde van Christus dwingt ons’.

7) In 2021 zal men herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Mechelse gesprekken (tussen Rooms-katholieken en Anglicanen) werden gehouden. Men plant een herdenking en een expo in Parcum te Leuven.

8) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/ 

9) Volgende vergadering:

Dinsdag 9 Juli om 15.00 u.:  Ontmoeting met de nieuwe deken van Brugge Lieven Soetaert.

In september (dag nog te bepalen): bij de VPKB-gemeente in ‘t Keerske te Brugge over Dietrich Bonhoeffer

(Verslag: H. Laridon)

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 21 mei 2019 in Brugge

mei 15, 2019

De Oecumenische studie- en Werkgroep West-Vlaanderen

en de Orthodoxe Parochie van de HH Konstantijn en Helena

nodigen u samen uit voor een uitzonderlijke voordracht:

“ Oecumene in een orthodoxe context:

Een brug tussen Oosters en Westers christendom”

Hiervoor hebben we een uitzonderlijke spreker:

Vader Dominique Verbeke

aartspriester en rector van de orthodox parochie
van de Heilige apostel Andreas te Gent

 

Deze voordracht zal plaats hebben

op dinsdagavond 21 mei 2019 om 19.30u

in de Oecumenische kapel

Ezelstraat 85 te Brugge.

Programma

18.00 u. Welkom

18.15 u. Vesperdienst in de Orthodoxe kerk

(Feest van de HH Konstantijn en Helena)

19.00 u. Broodmaaltijd

19.45 u. Voordracht van Vader Dominique Verbeke

Spreekt ons over over “ Oecumene in een orthodoxe context:

Een brug tussen Oosters en Westers christendom

Daarna volgen de vraagstelling en de mededelingen

We hopen op een talrijke aanwezigheid.


Graag uw aanwezigheid melden per mail

voor maandag 19 mei 2019:

orthodoxie.brugge@skynet.be

tel: 0476/499577  (Vader Bernard)

We heten je van harte welkom en sturen je onze oecumenische groeten!

E.H. Deken Henk Laridon   (Voorzitter Oecumenische groep)

                   Vader Bernard Peckstadt     (rector orthodoxe parochie Brugge)

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

maart 23, 2019

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 nam de oecumenische werkgroep van Ieper het initiatief om een bezoek te brengen aan Brugge. Aanleiding was het feit dat pater kapucijn Boni Van Looveren, tot vorig jaar september pastoor van de parochie OLV-Middelares te Ieper en stichtend lid van de oecumenische werkgroep aldaar, nu bij zijn medebroeders kapucijnen te Brugge woont.

Met een delegatie van de evangelische, protestantse, orthodoxe en katholieke kerkgemeenschappen van Ieper trokken we naar Brugge en bezochten er pater Boni in zijn nieuwe stek. Vanuit de anglicaanse kerkgemeenschap was niemand aanwezig daar er op dit ogenblik geen kapelaan is te Ieper.  Weldra komt een nieuwe anglicaanse priester ons in Ieper vervoegen. Na de koffie met gebak brachten we een geleid bezoek aan de Sint-Salvatorskathedraal.

Daarna wandelden we richting Ezelstraat waar we in de oecumenische kapel opgewacht werden door vader Bernard Peckstadt. Onze gids in de kathedraal, conservator Dirk Desmet en goeie vriend van Ghislain,  wist ons zo danig hard te boeien dat we de tijd wat over het hoofd hadden gezien en eigenlijk rijkelijk te laat aankwamen volgens de afspraak bij vader Bernard. Geen nood, we werden er hartelijk verwelkomd.

Vader Bernard gaf ons eerst een historische schets van hoe de oecumenische kapel ontstaan is en over de voorgeschiedenis van het gebouw. Voor de overste van de kapucijnen te Brugge, pater Reuse, is de stichting van de oecumenische kapel een lang verwachte droom die dank zij zijn inspanningen in 1973 een werkelijkheid werd. De eerste oecumenische stek te Brugge was dus bij de paters kapucijnen.

DSC_0222.JPG

In 1992 kreeg de kapel een nieuw onderkomen in de kapel van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat, een gebouw dat het Brugse stadsbestuur ter beschikking stelde. E.H. Johan Bonny, toen nog professor van het grootseminarie te Brugge werd er de rector. Later werd hij in eerste instantie opgevold door Pieter De Roeck, oud-pastoor an Kruiskerke en dan door E.H. Kurt Priem.

De kapel werd in de loop van 2006 grondig gerestaureerd door het OCMW, waarbij ook de gevel langs de Ezelstraat opnieuw werd beschilderd. We waren eveneens getuige van een prachtig nieuw interieur aangepast aan de orthodoxe traditie.

Na de inwijding van de orthodoxe parochiekerk werd de oecumenische kapel ondergebracht in het vroegere passantenhuis, welke tot dan diende als orthodoxe bidplaats.

Uiteraard brachten we een bezoek aan de orthodoxe kerk dat met een zeer fraai interieur voorzien van zeer mooie iconen en kroonluchters in byzantijnse stijl een bijzondere bijdrage levert telkens er een liturgische viering plaats heeft. Vader Bernard wist trots te vertellen dat er heel wat kerkgangers zijn op zondag en zeker tijdens de paaswake, een hoogtepunt in het liturgisch jaar.

We sloten het bezoek af met een heerlijk kopje koffie die door mevrouw Lucienne, een dame van de binnenkoer en Violetta, een Bulgaarse dame voor ons hadden klaargezet. Oprecht jammer dat we niet langer konden blijven, maar toch dankbaar voor de mooie uiteenzetting van vader Bernard, verlieten we de oecumenische kapel.

Maar… niet zonder een cadeautje, want we kregen elk nog een prachtig boek mee met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk Brugge”

We eindigden de dag met een gezamenlijk etentje in een knus restaurantje te Brugge en namen later op de avond afscheid van pater Boni maar niet zonder eerst nog goeiendag te zeggen aan een zekere Broos.

Dankbaar om zoveel moois dat we samen in de oecumene met elkaar mochten delen reden we weer huiswaarts.

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 28 maart 2019 in Waregem

maart 21, 2019

UITNODIGING

Vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen
28 maart 2019 in Waregem

 

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Beste leden,

Graag herinner ik u aan onze bijeenkomst op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

medium.jpg

Voor de agenda:

Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

Mevr. Jima Kasbarsoum zal ons vertellen over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. We hebben het ook nog over enkele mooie oecumenische gedachten van protestants theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Beste groeten,

Henk Laridon,

voorzitter

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019

maart 20, 2019

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019
in de evangelische kerk, Naaldenstraat 18 te Brugge

Verslag

Gebedsmoment, geleid door Patrick en zijn muzikanten

Broodmaaltijd

Werkvergadering:

Vrij_Evangelische_kerk_Brugge.jpgPredikant Patrick Couchement stelde zijn gemeente voor. Deze evangelische kerk behoort tot de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), die op hun beurt behoren tot de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De Brugse gemeente bestaat reeds 99 jaar en is opgericht door mensen afkomstig uit de Verenigde Staten.
Wekelijks is er een eredienst en één keer per maand viert men het avondmaal. Aan de voorwand in de kerk hangt een groot kruis en de spreuk: ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’.

 

De vrije evangelische gemeenten vormen een stroming binnen het protestantisme. Alle stromingen leggen een eigen nadruk. De vrije evangelische gemeenten zijn nogal vrij en bepalen zelf hun inrichting. Deze gemeente wil de nadruk leggen op het evangelie (betekent redding en genade), de persoonlijke bekering, het persoonlijk bidden, Bijbellezen, het vormen van gemeenschap, evangelisatie. Er is maandelijks een gebedsavond en ook maandelijks een bijeenkomst voor vrouwen en mannen apart en voor de jeugd. Ook is er ruimte voor een uitstap en ‘potluck’. Men probeert het nuttige aan het aangename te paren.

Het doopsel gebeurt op volwassen leeftijd, door volledige onderdompeling. In de kerk is op het podium, onder een luik, een levensgrote doopvont. Er wordt veel gezongen. Veel opwekkingsliederen. De voorganger staat vooraan, zonder gewaad, samen met muzikanten.
Opvallend is de huiver tegenover ritualisme en verstarring. Men houdt niet van vaste rituelen. Gebeden die te vaak herhaald worden (zoals het Onze Vader) hebben het gevaar voor gewoontevorming en ritualisme met zich. Als symbolen kennen ze nauwelijks meer dan het kruis en de ichtus. De voorganger wordt gekozen door de gemeente zelf.
Predikant Patrick Couchement werkt actief mee aan een evangelisatieproject via de radio.

De heer Joost Bastiaens stelde ons het werk van Trans World Radio voor. Dit project bestaat reeds 65 jaar en heeft als doel evangelisatie via de radio. In België bestaat het reeds 55 jaar. Het bestaat nu wereldwijd. Men zendt uit (in de ether) in 160 landen en in meer dan 50 talen.
In het Brugse gebeuren de uitzendingen vanuit Sint-Kruis.
Bedoeling is het evangelie te brengen op plaatsen en aan mensen, die hier anders  niet de kans toe hebben. Het Bijbelvers Matteüs 28,19 is hierbij stichtend.
Joost toonde ons schrijnende getuigenissen uit Noord-Korea.

Met enkele filmfragmenten werd ons het werk van TWR getoond. We kregen beelden uit Noord-Korea, China en Centraal-Afrika.
TWR is ook actief via het internet, met internetradio. Voor Vlaanderen kwam er onlangs een nieuw programma ‘Melk en Honing’. Men wil het evangelie brengen op een eigentijdse wijze, creatief met Bijbelstudies en overdenkingen, met beeld, zang en muziek. We kregen de brochure ‘Ik ga voor je uit’.
Alle info is te vinden op www.twr.be

Variapunten:

1) Op 11 januari 2019 overleed op 68-jarige leeftijd de Russisch-orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs). Hij was de stichter van het orthodox klooster te Pervijze. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 19 januari in het klooster van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze.

2) Onze hartelijke dank aan ieder die meegewerkt heeft of aanwezig was in vieringen tijdens de Bidweek voor de eenheid. Een heel mooie dienst in de kathedraal te Brugge, met hartelijke dank aan Jannica en het koor van de Protestantse gemeente.
In het kader van de link tussen de bisdommen Brugge, Lincoln en Nottingham ging pr. Kurt Priem de homilie verzorgen in het Engelse Lincoln.

3) Op zondag 7 april om 14.00 u. in de abdijkerk van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken te Brugge zal mevr. Jannica de Prenter in de Protestantse gemeente (VPKB) ingezegend worden in het ambt van predikant. Onze hartelijke gelukwensen en gebed.

4) Het tijdschrift ARC-nieuws (met nieuws over de contacten tussen Rooms-katholieke en Anglicaanse kerk) houdt, na 45 jaar, op te bestaan. Men schakelt over naar het brengen van het nieuws via een blog.
In 2021 plant men een herdenkingsviering van 100 jaar Mechelse gesprekken.

5) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

6) Volgende vergadering: donderdag 28 maart in Waregem. Mevr. Jima Kasbarsoum spreekt over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. Voorts geven we enkele oecumenische gedachten van de protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

(Verslag: H. Laridon)

 

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van Brugge

februari 21, 2019

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van BruggeIMG_6481.jpeg

Op zondag 3 februari 2019 werd Priester Lieven Soetaert aangesteld als nieuwe pastoor-deken van de pastorale eenheid Sint-Donatius Brugge. De Sint Salavatorskathedraal van de liep op deze zondagnamiddag vol voor de officiële aanstelling van Priester Lieven Soetaert tot nieuw pastoor-deken van Brugge. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering en de dienst werd heel mooi verzorgd door het kathedraal koor o.l.v. Ignace Thevelein.

Lieven Soetaert was tot nu toe deken van het decanaat Blankenberge-Oostkust en pastoor van de pastorale eenheid Maria, Ster-der-Zee Blankenberge-Zuienkerke, en werd met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot deken van het decanaat Brugge en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Onze Orthodoxe kerk werd vertegenwoordigd door Aartspriester Bernard Peckstadt, de Protetstantse Kerk werd vertegenwoordigd door Jannica de Prenter.

IMG_6486.jpeg

De nieuwe deken Lieven Soetaert met Vader Bernard Peckstadt

De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Daarna volgde een receptie in zaal Tabigha, in het Sint-Jozefinstituutte Brugge. Wij willen Deken Lieven Soetaert van harte feliciteren en wensen hem veel moed in zijn nieuw dienstwerk.

Aanstelling en inzegening van de nieuwe Predikant in de Protestantse gemeente VPKB – Mevr. Jannica de Prenter

januari 29, 2019

DSC_0221.JPGBeste leden van de Oecumenische Studie- en Werkgroep,

Mijn hartelijke dank aan ieder die aan de voorbije Oecumenische gebedsweek heeft meegewerkt of deelgenomen.

– Ik mag jullie het goede nieuws aankondigen dat ons medelid mevr. Jannica de Prenter op zondag 7 april in ’t Keerske in Brugge zal ingezegend worden in het ambt van  predikant in de Protestantse gemeente VPKB (zie bijlage).
Allen welkom!

hartelijke groeten,

Henk Laridon,

voorzitter

save the date_andere kerken-page-001.jpg

 

Uitnodiging: Evangelische kerk – 19 februari 2019

januari 29, 2019

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Ik kondig meteen de volgende vergadering aan:

i282882364556979868._szw480h1280_.jpg

19 februari om 18.30 u.​  in de evangelische kerk.

Nog eens herinneren aan onze komende vergadering te Brugge op dinsdag 19 februari 2019 in de evangelische kerk in de Naaldenstraat 18 (centrum).

Naast een toelichting door ons medelid en predikant Patrick Couchement, krijgen we een toelichting bij de werking van een project van wereldwijde evangelisatie via de radio: ‘Trans World Radio’.

Wie met de wagen komt wordt aangeraden de stad binnen te rijden via de Ezelstraat en verderop in de Sint-Jakobsstraat de parking Biekorf te nemen.

We worden ontvangen door ons medelid Patrick Couchement.

Met oecumenische groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Overlijden van Archimandriet Vader Thomas, Higoumen van het klooster Moeder Gods Troosteres der bedroefden.

januari 20, 2019
Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep,

581.jpg Met droefheid meld ik u het overlijden van de orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs) uit Pervijze, jaren lid van onze groep. Hij was 68 jaar.

De uitvaartdienst zal op zaterdag 19 januari plaatsvinden.

Graag uw gebed voor hem en de gemeenschap.

 

Stichter orthodox mannenklooster in Pervijze

op 68-jarige leeftijd overleden

 Op zaterdag nam de orthodoxe gemeenschap afscheid van archimandriet Thomas (Geert Jacobs). Hij overleed aan de gevolgen van een ziekte. Thomas stichtte in Pervijze het enige orthodoxe mannenklooster van België. De abt is 68 jaar geworden.

6212e92d-eaa7-4353-acff-22be0629b982.jpg