DE WERELDRAAD VAN KERKEN (WCC) ROUWT OM HET VERLIES VAN PATER THADDEE BARNAS

april 2, 2021

DE WERELDRAAD VAN KERKEN (WCC) ROUWT OM HET VERLIES 

VAN PATER THADDEE BARNAS, 

ZORGZAME OECUMENISCHE SCHRIJVER

De Wereldraad van Kerken (WCC) rouwt om het heengaan van pater Thaddee Barnas, al tientallen jaren een vaste waarde en medestander in elke perskamer van de WCC bij grote oecumenische evenementen.

26 maart 2021 Overlijdensbericht

Vader Thadee Barnas, bekend als oecumenisch vaderfiguur en adviseur van vele redacteuren en commentatoren, was monnik van het klooster van de Verheffing van het Heilig Kruis, het internationale Benedictijner klooster van Chevetogne. Hij overleed aan de complicaties van COVID-19. Hij was een regelmatige bezoeker van de WCC en woonde ook als geaccrediteerde medewerker de 10e Assemblee van de WCC bij in Busan, Zuid-Korea in 2013 en vergaderingen van het centraal comité sinds de jaren negentig.

Bevlogen en gepassioneerd over schrijven, oecumene en eenheid, diende Vader Thadée als adviseur en vriend voor het communicatieteam van de WCC. “We hebben een grote vriend van de oecumenische beweging verloren in de wereldwijde pandemie. Mijn eerste contact met hem in de WCC was in 2015, toen ik een gloednieuwe communicatiedirecteur was, en hij vertelde me heel eerlijk dat we geen prioriteit gaven aan mediarelaties zoals we zouden moeten doen!” herinnert WCC-directeur communicatie Marianne Ejdersten zich met liefde. “Hij organiseerde zelfs een seminar over de WCC en mediarelaties in Moskou voor honderden media’s om het werk van eenheid, gerechtigheid en vrede te promoten”.

Datzelfde jaar bracht hij ook enkele dagen door in Genève om kennis te maken met het werk van het communicatieteam van de WCC. “Hij daagde ons uit om nieuwe methodes te vinden om te werken aan eenheid door middel van mediarelaties en het redactionele deel van de WCC-communicatie,” zei Ejdersten. 

Stephen Brown, redacteur van The Ecumenical Review en voormalig hoofdredacteur van het persbureau Ecumenical News International, herinnerde zich hoe Barnas een vaste waarde was in de perskamer tijdens WCC-bijeenkomsten.

Hij had een levendige, vragende houding, was altijd goed geïnformeerd, en was als journalist een geweldige collega, met een diepe betrokkenheid bij de oecumene,” zei Brown.

Naveen Qayyum, communicatiemedewerker bij de Conferentie van Europese Kerken (CEC) herinnert zich: “Vader Thaddée Barnas nam als journalist deel aan drie algemene vergaderingen van de CEC, in Lyon in 2009, in Boedapest in 2013, en in Novi Sad in 2018. Zijn steun voor het werk van de CEC in Europa en zijn geloof in de eenheid van de kerk zullen ons blijven inspireren.

Ds. Jane Stranz, voormalig hoofdredacteur van Ecumenical Review, die Barnas tegenkwam in vele nieuwsredacties van WCC en CEC en bij ontmoetingen tussen Franstalige oecumenische functionarissen, benadrukte zijn toewijding aan het delen van het goede nieuws over oecumene. “Hij belichaamde het beste van de post-Vaticanum II rooms-katholieke energie en betrokkenheid bij de oecumene,” zei Stranz. “Hij wilde altijd dat de WCC zou uitblinken. Een groot schrijver, een goede en kritische vriend van de oecumenische beweging.”

Geboren in Chicago, studeerde hij aan het WCC Bossey Ecumenical Institute. In het klooster was Barnas 22 jaar bibliothecaris en vele jaren koster van de Byzantijnse kloosterkerk. Hij was de drijvende kracht achter Irénikon, het oecumenische tijdschrift van het klooster, dat in 1926 werd opgericht en waarvan hij enkele jaren directeur was en tot aan zijn dood redactiesecretaris was.

Als voorzitter van de Oecumenische Pastorale Commissie van het bisdom Namen verrichtte hij pionierswerk, onder meer door andere christelijke kerken uit te nodigen om deel te nemen aan de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Hij doceerde ook oecumene aan het Naamse seminarie.

Barnas was bestuurslid van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene, een commissie die werd opgericht om de betrekkingen van de Katholieke Kerk met de andere christelijke kerken en geloofsgemeenschappen te bevorderen en de oecumenische pastoraal verder te ontwikkelen.

Bron: WCC news – met dank overgenomen

Vertaling Michel V.G.

IN MEMORIAM

AARTSDIAKEN THADDÉE BARNAS

Met grote droefheid vernamen wij het nieuws over het ontslapen van Aartsdiaken Thaddée Barnas, monnik van de gekende Abdij der Paters Benediktijnen van Chevetogne.

Al sinds de jaren vijftig onderhield mijn vader een ware vriendschap met deze Abdij. Hij ging er graag op bezoek en als kleine kinderen trokken we met hem en ons Mama mee. Onder de vele monniken die we er gekend hebben, was er Vader Thaddée Barnas, die pas later – na het vertrek van Denis Guillaume – tot diaken en aartsdiaken werd gewijd. Ik herinner mij hem als een joviale en minzame monnik. Voor mij is hij dan ook één van de iconen van de Abdij. Hij was een kenner van vele zaken. Later, als aartsdiaken werd hem ook een voorname rol toebedeeld in de celebraties volgens de Byzantijnse ritus. Hij was een goede celebrant. 

Hij heeft ook veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de belangrijke bibliotheek van de Abdij.  Boeken en tijdschriften van over de hele wereld zowel Rooms-katholieke, als orthodoxe. Tevens werkte hij mee aan de regelmatige verschijning van het tijdschrift ‘Irénikon’, tijdschrift dat alom gekend is en straks 100 jaar bestaat. Maar hij was ook zeer begaan met het ideaal van het streven naar het herstel van de zichtbare eenheid van de christelijke Kerken; zeg maar een ware bezieler van de oecumenische gedachte. Zowel als kenner, maar ook als persoon, beleefde hij alles met een open geest de Oecumene. Hij was lid van de Katholieke Nationale Commissie voor de Oecumene en nam al te graag deel aan grootse oecumenische bijeenkomsten, zoals de Algemene Vergaderingen van de Wereldraad van Kerken, alsook aan deze van KEK.

Dankzij Metropoliet Athenagoras van België mocht hij als waarnemer aanwezig zijn op het Groot en Heilig Concilie van de Orthodoxe Kerk, dat in juni 2016 bijeenkwam op het Griekse eiland Kreta en 10 van de 14 lokale Orthodoxe Kerken bijeenbracht. 

Op de diakenwijding van Vader Bernard, op 19 juli 2003, vertegenwoordigde hij de Abdij van Chevetogne, iets dat Vader Bernard altijd in het bijzonder heeft gewaardeerd. 

Op 26 februari 2015 bezocht Aartsdiaken Thaddée ook nog onze oecumenische studie-en werkgroep van West-Vlaanderen en onze orthodoxe parochie te Brugge in gezelschap van een groep van vertegenwoordigers en theologen van de Wold Communion of reformed Churches en van de Katholieke kerk. Het was een heel mooi ontmoeting en moment waar Vader Thaddée dan ook nog sprak over hun bekend tijdschrift Irenikon. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de Abdij van Chevetogne. De monniken ontvingen boodschappen van sympathie van over de gehele wereld.

We zijn God dankbaar dat we Vader Thaddée Barnas hebben mogen kennen en ontmoeten en nu blijven we voor hem en zijn zielenrust bidden. De Orthodoxe Parochie van Brugge betuigt haar medeleven aan de Abt en de monniken van het klooster van Chevtogne.

Eeuwige gedachtenis!                                                                  Vader Bernard P.

Heilige Kruisverheffing, patroonheilige van de kerk en parochie Sint-Kruis

januari 21, 2021

Heilige Kruisverheffing, patroonheilige van de kerk en parochie Sint-Kruis

In de wondermooie hymne aan de inwoners van Filippi schrijft de apostel Paulus:‘Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan mensen gelijk geworden (Fil., 2, 6-7). Deze verzen worden voorgelezen in de tweede lezing op het feest van de Heilige Kruisverheffing, 14 september.
Die dag vieren we de patroonheilige van één van de kerken en parochies van de federatie Sint-Kruis Brugge. Enerzijds is de naam verwant aan de Orthodoxe gemeenschap, anderzijds onderhoudt de katholieke gemeenschap al vele jaren een twinning met de Anglicaanse kerk, namelijk met de parochie Saint-Denys Sleaford in het bisdom Lincoln. 

-In 2002 worden de eerste contacten gelegd door vicar John Patrick, toenmalige pastoor van Saint-Denys, Sleaford en priester Jan Rossey, toenmalige pastoor van Heilige Kruisverheffing, Sint-Kruis Brugge. De twinning ziet het levenslicht, een jaarlijkse ontmoeting tussen beide parochies wordt in het leven geroepen. Om beurt trekt een twintigtal mensen uit Sint-Kruis naar Sleaford, het ander jaar komt een delegatie van Sleaford naar Sint-Kruis. De ontmoeting gebeurt in het kader van groeiende oecumenische verbondenheid. Er is immers meer dat ons verbindt dan dat ons verdeelt. Het gezamenlijk gebed, zusterlijk en broederlijk, verdiept de eenheid. Een viertal dagen verblijven de bezoekers in gastgezinnen en wordt hen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Hoogtepunt is de eucharistieviering op zondag en een ontmoetingsavond waar niet alleen gans de federatie toe is uitgenodigd maar ook de andere christelijke kerken uit Brugge. Wederzijdse vriendschap tussen de gezinnen, die al jaren bestaat, is het geheim van de twinning. 

Twinning 2019

Wie de neogotische kerk te Sint-Kruis binnentreedt, wordt meteen getroffen door de rijke symboliek die op diverse plaatsen verwijst naar het feest van de heilige Kruisverheffing, dat zijn oorsprong heeft in de vierde eeuw. Keizer Konstantijn is te Rome verwikkeld in een oorlog tegen keizer Maxentius. Op een nacht heeft hij een visioen, hij ziet de woorden aan de hemel: ‘in hoc signo vinces, in dit teken zal je overwinnen’. Deze woorden zijn verwerkt in een hedendaags kunstwerk aan de linkerkant naast de biechtstoel (anno 2000). Konstantijn beveelt het kruis mee te dragen tijdens de volgende veldslag. Hij wint de strijd. Samen met zijn troepenmacht neemt hij het christelijk geloof aan. Ook zijn moeder keizerin Helena bekeert zich. Ze geeft opdracht opgravingen te doen in Jeruzalem op zoek naar het kruis waar Jezus aan gestorven is. Een tempel wordt afgebroken en het kruis gevonden op 13 september 326. Daags er na wordt het kruis plechtig verheven en in processie rondgedragen door de straten van Jeruzalem. Sedertdien is het feest van de Heilige Kruisverheffing op 14 september. De Kruisvinding is uitgebeeld in het rechterretabel van het hoofdaltaar dat volledig is gewijd aan het kruisdood van de Heer. Naast het kruis staat keizerin Helena. Hierdoor hebben wij 
een bijzondere verwantschap met de Orthodoxe kerkgemeenschap te Brugge die de naam draagt ‘Orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena’. Links vooraan in de Orthodoxe kerk bevindt zich een prachtige icoon van de heilige Konstantijn en de heilige Helena. In de eucharistieviering op zondag volgend op hun feestdag (21 mei) wordt in Sint-Kruis een bijzondere voorbede aan de orthodoxe gemeenschap gewijd.‘Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan mensen gelijk geworden’. 
Geen pracht, geen praal noch macht maar liefde, goddelijke onweerstaanbare liefde, is Gods Majesteit. God en Jezus zijn één in die liefde. Jezus heeft echter zich er niet willen aan vastklampen. Hij heeft het bestaan van een mens aangenomen en Gods liefde op aarde gebracht. Die liefde deelt Hij met ons. Wij mogen er kwistig mee omspringen. 
Blijf in mijn liefde’, is het thema van de bidweek (Joh., 15, 5-9).Allen weten we echter dat liefde vaak gekruisigd is. Het altaar van de Heilige Kruisverheffing is doorweven met kruissymbolen. Ook de eenheid is gekwetst. Zijn we niet allen oecumenisch geroepen om wonden te helen door telkens opnieuw en steeds meer te verblijven in Gods liefde, die er altijd is en altijd eerst? Zijn liefde is de bron van de eenheid.

Diaken Wilfried Desrumaux
Parochie Heilige Kruisverheffing

Initiatieven Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen 2021

januari 17, 2021

INITIATIEVEN BIDWEEK 2021

Facebookactie Bidweek 2021 Blijf in mijn liefde

Tijdens de bidweek wordt er dagelijks iets gedeeld op de facebookpagina Brugse kerken delen licht vanuit de verschillende gemeenschappen die verbonden zijn met de oecumenische studie- en werkgroep WVL. Het zal divers zijn: een gebed met een foto, een meditatie, een filmpje, een vespersviering. 

Zondag 17 januari: Gebed Henk Laridon (voorzitter oecumenische studie- & werkgroep)

Maandag 18 januari: Gebed Nadine Van Parys (Adventskerk Brugge)

Dinsdag 19 januari: Gebed rev. Augustine Nwaekwe (Anglicaanse Kerk)

Woensdag 20 januari: Gebed Dhr. Bart Vande Vyvere (pastorale eenheid Tielt-Pittem) 

Donderdag 21 januari: Gebed Ds. Jannica de Prenter (Verenigde Protestantse Kerk Brugge)

Vrijdag 22 januari: Meditatie Henk Laridon

Zaterdag 23 januari: Vesperdienst Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe parochie)

Zondag 24 januari: Gebed Dhr. Wilfried Desrumaux (Parochie St.-Kruis)

Meebidden voor de eenheid van de kerk met Jos Douma

Tijdens de bidweek biedt Ds. Jos Douma (predikant Plantagekerk Zwolle – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nederland) mensen de mogelijkheid om dagelijks samen te bidden voor de eenheid van de kerk, steeds van 19.30 – 19.50 uur. In de gebedsvieringen staat steeds een zin of een vers centraal uit Joh 15:1-17: het Bijbelgedeelte dat gekozen werd voor deze bidweek. De linken naar de livestreams zullen ook dagelijks gedeeld worden op de facebookpagina Brugse kerken delen licht.

Meer info over dit initiatief: https://www.levenindekerk.nl/week-van-gebed/

Op Brugse kerken delen licht, kunt u dus vinden:

  • In de voormiddag een meditatie of gebed vanuit de oecumenische studie- of werkgroep.
  • In de namiddag de link naar de gebedsvieringen van Jos Douma.

Livestream oecumenische viering Sint-Michielsbeweging

Op 20 januari om 19.30 uur heeft de Sint-Michielsbeweging een oecumenische viering die live gestreamd zal worden vanuit de Sint-Michielskerk te Kortrijk. 

Kerk & Leven in het kader van de Bidweek

  • Brugge-stad: artikel van Jean Bastiaens (Bijbelhuis Zevenkerken) over oecumene. Hij spreekt o.a. over een nieuw initiatief van de oecumenische werkgroep ‘samen rond de Bijbel’ over Job en het lijden.
  • Assebroek: herpublicatie en aanpassing van een interview met Jannica de Prenter over predikantschap en oecumene in Brugge.

Comité Intercléssial de Bruxelles (CIB) – Franstalig

  • Een podcast van de oecumenische viering op 18 januari; de toespraken zullen tevens in pdf beschikbaar zijn op de website van het CIB.
  • Leden van het comité zullen dagelijks een gebed/ meditatie aanbieden. Het is te volgen via de radio en de RCF website: https://rcf.streamakaci.com/rcfbe.mp3

Meer info: http://www.cib.brussels/

De gemeenschap van Grandchamp

De zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp hebben de teksten voor de bidweek voorbereid en kozen voor Johannes 15: de verbondenheid met Christus als bron voor de vrucht van de eenheid. De oproep tot verbondenheid en gebed ademt de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp. De gemeenschap van Grandschamp is ontstaan in de jaren ’30 toen vrouwen uit verschillende protestantse kerken samen op zoek gingen naar een spiritualiteit van stilte. In de Regel van de orde, die later de naam ‘Derde Orde van de Eenheid’ zou aannemen, proef je de sterke aandacht voor de verbondenheid met Christus in werk, gebed en stilte. 

Oecumenische viering 2020 –
Laat ons samen blijven bidden voor de éénheid

Bid en werk
opdat zijn Rijk kome.
 
Laat iedere dag
het Woord van God
je werk en je rust bezielen.

Bewaar in alles
de innerlijke stilte
om in Christus te blijven.

Laat de Geest
van de Zaligsprekingen
diep in je doordringen:
vreugde, eenvoud en barmhartigheid.

Meer weten over Grandschamp: https://www.grandchamp.org/nl/communiteit/

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2021)

januari 10, 2021

Bidweek voor de eenheid van de christenen  (18 – 25 januari 2021)

Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen  

(Johannes 15,5-9)

De mens is een sociaal wezen. Dat zegt men al eeuwen. Het betekent dat iedere mens verbindingen heeft. We behoren tot een bepaalde familie. We hebben een naam en een identiteit. Die hebben alles met onze afkomst te maken. Niet weinig mensen gaan op zoek naar hun voorouders en leggen een genealogie aan. In een ‘stamboom’ wordt dan mooi de geschiedenis en samenstelling van de familie weergegeven. De boom, met wortel, stam, takken en bladeren drukt de evolutie en de verbondenheid uit

Als thema voor de oecumenische bidweek 2021 werd voor de verbondenheid gekozen. In het hoofdstuk 15  van het Johannesevangelie vinden we het mooie beeld dat Jezus hiervoor gebruikt: ’Ik ben de wijnstok, jullie de ranken; mijn vader is de wijnbouwer’. Bij de ranken maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de vruchtbare ranken, die bijgesnoeid worden, en de onvruchtbare ranken, die weggesneden worden. Vruchtbaarheid vindt zijn oorsprong in de liefde.

Liefde is altijd iets dat mensen verbindt. Uit liefde zijn we allen geboren. Nog anderen zijn in onze familie geboren. Door bloedverwantschap zijn we met elkaar verbonden. Van familieleden die we waarderen en in het hart dragen zijn we graag familie. Het geeft ons een genoegen, vaak niet zonder enige fierheid. Bij het achterhalen van familieverbanden komt men wel eens in het gesprek uit op de zin: ‘Uiteindelijk we allemaal wel ergens familie van mekaar,…langs Adam rond’.

Christenen behoren allemaal tot de christenfamilie, hoe verschillend ze ook zijn. 2021 jaar na Christus bestaat het christendom uit een bonte verscheidenheid aan kerken en gemeenschappen. Tussen die christenen zijn er soms grote verschillen. Maar ze zijn allemaal familie. ‘Langs Christus rond’, zouden we mogen zeggen, zijn alle gedoopte christenen familie van elkaar. De jaarlijkse bidweek voor de eenheid van de christenen brengt dit onder de aandacht.

Bij ‘familie’ horen familiefoto’s. Telkens ik een foto zie van een oecumenische dienst, waarbij de verschillende voorgangers even poseren, heb ik een dubbel gevoel. Mijn eerste gevoel is een goed en positief gevoel: Mooi, prachtig…die christenen uit verschillende kerken slagen erin samen te komen en te bidden! Zoiets zou 50 jaar geleden zeker nog niet mogelijk geweest zijn. Maar een tweede gevoel is eerder negatief: Ze zijn nog altijd niet één! Er blijven verschillen en geschilpunten. Er is nog een weg af te leggen. Er is nog werk in het proces van één worden.

De oecumenische beweging is een lang proces. Pessimisten zien weinig vooruitgang en hebben vaak al de hoop op vereniging opgegeven. Optimisten, daarentegen, trekken zich op aan iedere nieuwe stap tot verzoening. Dat de oecumenische beweging in de voorbije decennia niet is stilgevallen is op zich al bemoedigend. Kardinaal Walter Kasper schreef in 2009 een boek over 40 jaar oecumenische dialoog. Hij koos voor de titel: ‘Een rijke oogst’. Op de voorpagina van de Nederlandstalige editie (van uitgeverij Abdij van Berne) prijkt een passende foto van een bloeiende wijngaard. Zo’n wijngaard uitbouwen vergt veel zorg en tijd. Het is een proces van jaren, precies zoals het oecumenisch proces. Wie erin werkt heeft ijver en geduld nodig, continu en permanent. Pas op die manier kan er groei en vruchtbaarheid zijn.

Bij zijn gebruik van het beeld insisteert Jezus op de intense band tussen rank en wijnstok, dus tussen de leerling en Jezus zelf. Hij zegt: ‘Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen… Als jullie in mij blijven in mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’. ‘Blijf in mijn liefde’, voegt hij er nog aan toe. Zelf blijft hij in de liefde van de Vader.

Er is dus doorstromende en wederzijdse voeding en bevruchting, dankzij de liefde. Is die er niet, dan verdorren de takken. Een opdracht voor de oecumenische beweging is om  niet te verdorren. Verdorren gebeurt wanneer een rank niet meer verbonden is en geen voeding meer krijgt.
Zo is het noodzakelijk dat alle christelijke kerken met de ene Christus verbonden blijven. ‘Los van mij kun je niets’, zei Jezus. De verbondenheid is essentieel. Geen enkele rank is uit zichzelf vruchtbaar. Zo is een christelijke kerk of gemeenschap, die zich isoleert en niet langer verbonden leeft, gedoemd te verdorren of te verworden tot een losse aparte sekte.

In een kerk of gemeenschap die zich blijvend verbonden weet met Christus kan zijn liefde doorstromen. Dan groeit die in vruchtbaarheid, volgens het gebruikte beeld. Het feit dat alle gedoopte christenen en alle kerken hun voedingsbron in dezelfde Christus hebben maakt hen met elkaar verbonden. Het is goed om dat blijvend te beseffen.
Iedere rank moet ook beseffen dat zij niet de enige rank is. Er zijn ook andere. Geen enkele rank is dezelfde, maar ze zijn alle gegroeid uit en aan dezelfde wijnstok. Het is de wijnbouwer een eer (v. 8) als de ranken goede vrucht dragen. En wat vrucht voortbrengt, dat is de liefde. In die liefde, zo is de boodschap voor de leerlingen, moeten ze blijven!

Eigen aan liefde is dat ze veel kan verdragen. Ze houdt vol, ondanks de bestaande verschillen. Liefde is maar blijvend als men ook kan verzoenen en onenigheden bijleggen. Het geldt voor individuen, maar ook voor groepen mensen. 
Kerken zullen het maar volhouden als er intern vergeving en verzoening is. Kerken zullen het met elkaar maar volhouden, als ze, over de verschillen heen, liefde en respect voor elkaar blijven betonen. Iedere vruchtbare rank is waardevol en draagt bij tot een goede en gezonde wijngaard. Zo heeft iedere christelijke kerk haar waarde. Meer zelfs, de ene kerk kan de andere stimuleren en helpen vruchtbaar te worden. Daarin zijn spiritualiteit en solidariteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke christengemeenschap kan maar groeien als ze geworteld is in Christus. Dan is het een vreugde vast te stellen dat er vele christengemeenschappen zijn die groeien en bloeien. Dan kan het, naar de titel van het boek van Kasper, een ‘rijke oogst’ worden.

Soms zijn er mooie en treffende oecumenische momenten. Zo mochten we op zondag 
25 oktober in de stad Brugge een mooie viering van ‘500 jaar Reformatie’ meemaken. De viering vond plaats in de Sint-Walburgakerk, een kerk waarin de Rooms-katholieke gemeenschap aan de Protestantse gemeenschap gastvrijheid verleent om er hun vieringen te houden. De viering en werd bijgewoond door de Rooms-katholieke bisschop van Brugge, Lode Aerts. Tevens waren voorgangers en leden aanwezig uit de Orthodoxe, de Anglicaanse kerk en de Pinkstergemeente. Waren er ooit duistere momenten in de geschiedenis van de Reformatie in Brugge, dan was deze bijeenkomst een heel mooi en historisch oecumenisch gebaar.

In het West-Vlaanderen bestaat de  oecumenische studie- en werkgroep, die maandelijks samenkomt. Ze bestaat uit een 30 leden, afkomstig uit verschillende christelijke kerken. De bijeenkomsten kennen een vast stramien: gebedsmoment, broodmaaltijd en werkvergadering. 

Er is in de stad Brugge, in de Ezelstraat 83, een oecumenische kapel als bidplaats voor alle christenen. Tevens is er sedert 1979 de overzeese oecumenische link  met de Engelse bisdommen Lincoln (Anglicaans) en Nottingham (Rooms-katholiek).

De oecumenische werking in West-Vlaanderen heeft een eigen weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

Ook is er oecumenische info te vinden op de facebookpagina ‘Brugse kerken delen licht’.

Gezien de maatregelen omtrent het Covid-19 virus  kunnen de gebedsmomenten tijdens de Oecumenische bidweek dit jaar niet fysiek plaatsvinden.

Een papieren brochure is er dit jaar ook niet.
Een online-brochure kan gevonden worden op volgend webadres:  
www.cib.brussels

Laten we de eenheid onder de christenen dit jaar, meer dan anders, opnemen in ons persoonlijk gebed. Door ons gemeenschappelijk geloof en door ons gebed zijn wij op een bijzondere wijze met elkaar verbonden.

Kan. Henk Laridon,
voorzitter Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen

Oecumenische viering Sint-Salvatorskathedraal Brugge januari 2020

Gebed voor de eenheid

Drieëne God, Schepper en Vader,

Wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede, in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer.

Amen.

Overlijdensbericht van Lucas Croene

december 28, 2020

Overlijdensbericht van ons medelid Lucas Croene

Beste leden van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen,  

Graag breng ik u mijn beste wensen voor een vreugdevolle Kersttijden een gezegend nieuw jaar.  Er is helaas droevig nieuws te melden:Op Kerstmis (25 december) is ons medelid Lucas Croene aan een hersenbloeding overleden.Luc was jarenlang trouw present in onze vergaderingenen was, samen met Marilyn, de oecumene zeer genegen.  In besloten kring is er een afscheidsviering op 5 januari.
Laten we ieder persoonlijk in ons gebed Luc indachtig zijn. Ook onze steun en warme vriendschap aan zijn echtgenote Marilyn.    

Vriendelijke groeten,  Henk Laridon,
voorzitter

Lucas Croene

 Aan Lucas hadden we een goede vriend die zorgde voor geregelde tussenkomsten en dynamische gesprekken.  We leven mee met Marylin en wensen haar veel sterkte toe.
Langs deze weg ook onze beste wensen voor 2021 voor iedereen en voor de werking van de oecumene in het bijzonder.
Allerhartelijkst!
Achille Venmans ex-secretaris

Beste vrienden van de oecumenische werkgroep,

Het is met ontsteltenis en droefheid dat ik het plotse heengaan van onze goede vriend Luc verneem. We kennen elkaar sinds lang. Ik heb hem altijd gekend als een lieve, gecultiveerde man, met veel interesses, o.m. voor het fenomeen van de talen en uiteraard ook voor de oecumene. Ik zie nog levendig het beeld voor me van het verhaal dat Luc  met Allerheiligen en Allerzielen  op het kerkhof van Ver-Assebroek deed over zijn vroeg gestorven broertje. Hij had de gave van het woord. Hij had de gave van de  verwondering. Hij had de gave van de vriendschap. Ik vind het niet toevallig dat hij naar de Heer is toegegaan op de dag dat we vieren dat de Heer naar ons is toegekomen in de gestalte van een mens.  Het mag als een laatste blijk van zijn zin voor symboliek gezien worden. Aan zijn vrouw Marylin breng ik mijn christelijke deelneming over en de verzekering dat ik bid dat God hem nu mag opnemen in zijn eeuwige vreugde en dat hij mag genieten van het veelstemmige koor der engelen, in de gemeenschap van zijn ouders, verwanten en vrienden.

Genegen groet in Christus,
E.H. Kan. en Prof Adelbert Denaux

Met E.H. José Vercaemst en Lucas Croene

Beste oecumenische vrienden,

Graag willen wij ons medeleven en innige deelneming betuigen aan Marilyn bij het heengaan van onze goede vriend Lucas.  Dit heengaan is meteen zijn geboorte voor de eeuwigheid. In deze dimensie zal hij verder leven en blijft hij in onzichtbare liefde met ons verbonden. Eeuwige gedachtenis.! We zullen hem opnemen in ons gebed.

Heel broederlijk in Christus
Vader Bernard Peckstadt – Orthodoxe Kerk

Mijn innige medeleven voor Marilyn, familie en vrienden.

Met kerstmis vieren we hoe God ons nabij komt in onze menselijke kwetsbaarheid.

Moge zijn troost voelbaar zijn voor iedereen die vandaag verdriet heeft om het heengaan van Lucas.

In gebed verbonden.

Dom. Jannica De Prenter – De Verenigde Protestantse Kerk

Beste oecumenische vrienden, 

Het spijt me te horen dat Lucas is overleden. 
Lucas was een goede man met veel humor en vriendschap. 
Het is bijzonder dat hij op Kerstmis is overleden. Hij is opnieuw geboren in de hemel. 

Veel sterkte aan Marilyn de komende tijd. 

Rév. Father Augustine Nwaekwe – Anglikaanse kerk

500 jaar protestantisme in Brugge

oktober 27, 2020

500 jaar protestantisme in Brugge

Laten we elkaar vasthouden,
Laten we elkaar steunen
in solidariteit en liefde
want we zijn allen
broeders en zusters in Christus.

Dat was zondag het thema van de oecumenische herdenkingsdienst van de Reformatie op zondag 25 oktober in de mooie St.-Walburgakerk. In een donkere tijd, waarin het coronavirus weer wild om zich heen grijpt, had de protestantse gemeenschap de moed om deze viering door te laten gaan. Het was een historisch moment: in een voormalige Jezuïetenkerk werd 500 jaar protestantisme herdacht in een brede kring van oecumenische zusters en broeders: protestanten, katholieken en orthodoxen, Zevende-dags Adventisten en mensen van de Pinksterbeweging. Zo ver zijn we dus al gekomen in de oecumene.

De vicevoorzitter van de VPKB ds. Jelle Brouwer, Mgr. Lode Aerts en ds. Jannica de Prenter

In de eredienst gingen de vicevoorzitter van de VPKB ds. Jelle Brouwer, Mgr. Lode Aerts en ds. Jannica de Prenter voor.

Verscheiden voorgangers vanuit de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen werkten mee en verzorgden een gebed of lezing: Ds. De Winne (Pinkstergemeente De Kruispoort), Deken Henk Laridon (voorzitter oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen), vader Bernard Peckstadt(Orthodoxe parochie HH Konstantijn en Helena), Nadine Van Parys (Adventskerk Brugge) en Wilfried Desmureaux (pastorale eenheid St.-Kruis). 

De muzikale ondersteuning werd verzorgd door organist Dimos de Beun en cantors Brecht Crabeels, Martine Buyle en Annegret Kutsch.

In de preek van Ds. Jannica de Prenter stond 1 Sam 23 centraal. David moet vluchten voor Saul. Opgejaagd en achternagezeten trekt hij naar de woestijn van Zif. Ruig en rotsachtig land, waar nauwelijks nog iets groeit. David en zijn mannen verbergen zich. Ze trekken van spelonk naar spelonk en dwars door ravijnen; ze schuilen tussen rotsen en bergkloven.

David zoekt zijn toevlucht in Choresa, want hij voelt hoe Saul hem op de hielen zit. Plotseling straalt er een lichtbundel door de kieren van de grot, want ineens is Jonathan daar: zijn vriend, die hem altijd trouw is gebleven. In feite waren ook David en Jonathan rivalen. Jonathan was immers de kroonprins… ook hij zou op een dag koning van Israël kunnen worden.

Maar David en Jonathan kiezen voor een vriendschap voorbij de rivaliteit. Ze beloven trouw te blijven aan elkaar en elkaar te beschermen. Echte vriendschap is warm en hartelijk, oprecht en trouw en laat zich niet kleinkrijgen door afgunst, jaloezie of machtsstrubbelingen. Vriendschap geboren uit liefde verdraagt alles. Altijd blijft ze hopen op verzoening en vrede.

Ware vriendschap is dat je elkaar steunt,
ook in donkere, moeilijke tijden.
Dat je elkaar hooghoudt en helpen wilt
in onmogelijke omstandigheden.

Dat wij mogen zijn als David en Jonathan.
Laten wij elkaar vasthouden, juist nu.

Aan het eind van de viering waren er twee bemoedigende dankwoorden. Ds. Jelle Brouwer benadrukte dat Luther nooit de kerk heeft willen verdelen. Verscheiden voorbeelden van de protestants-katholieke dialoog passeerden de revue, waarbij Paus Franciscus veelvuldig geciteerd werd.

Mgr. Lode Aerts sloot de dienst af met deze woorden van Maarten Luther:

Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst
Laß uns empfinden der Liebe Brunst
Daß wir uns von Herzen einander lieben
Und im Friede auf einem Sinn blieben.

Zangboek van Wittenberg uit 1524

Vertaling door Ad den Besten:

Geef, heil’ge liefde in overvloed,
Doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
Dat wij één van zinnen elkaar beminnen
Alle twist en tweedracht overwinnen.

Kyrieleis

Vader Bernard Peckstadt, Mgr. Lode Aerts, Bisschop van Brugge
ds. Jannica de Prenter en de vicevoorzitter van de VPKB ds. Jelle Brouwer

In de St.-Walburgakerk klinkt een woord van vriendschap en trouw.

Over kerkmuren heen worden bruggen geslagen, worden verbindingen gelegd.

We zijn op de goede weg.

Verslag: Ds. Jannica de Prenter

Verslag van de vergadering van 12 oktober 2020 in de Protestantse kerk te Ieper

oktober 13, 2020

Verslag van  de vergadering van maandag 12 oktober 2020
in de Protestantse kerk te Ieper


Agenda
1. Gebedsdienst.  
Overweging door Raymond Hausoul  (evangelische gemeenschap Ieper)

2. Werkvergadering
a) We dankten de heer Ghislain Lacante voor zijn jarenlang voorzitterschap van de Oecumenische werkgroep in Ieper.

De Heer Ghislain Lacante voorzitter van de Oecumenische werkgroep van Ieper

Deze groep is werkelijk een pionier in de oecumene. Ze is samengesteld uit leden van verschillende kerkgemeenschappen (Rooms-katholiek, protestants, evangelisch, anglicaans, orthodox). De groep stond/staat in voor oecumenische gebedsmomenten. Ze maakten samen enkele reizen (zoals naar Genève, Nijmegen, Antwerpen en Rome). Bij de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I  speelden ze een mooie rol. Op Goede Vrijdag is er een passietocht die oecumenisch wordt georganiseerd.

Het begon 34 jaar geleden, in 1986. Toenmalig journalist en Ieperling Omer Linseele (van dagblad Het Volk) had vanwege bekenden van het bisdom de vraag gekregen om een groepje anglicanen van het Engelse bisdom Lincoln (waarmee het bisdom Brugge sedert 1979 verbroederd is) in Ieper te ontvangen. Prompt werd dit aangegrepen om oecumenische partners samen te brengen. Men ging ervaringen uitwisselen over Broederlijk Delen. Al gauw werd een Ieperse oecumenische werkgroep gevormd. Pater Boni Van Looveren was een voortrekker en Ghislain Lacante werd voorzitter, wat hij dus geweest is tot nu (2020).
Er werd ook oecumenisch deelgenomen aan het Leerhuis voor de Bijbel. In 2019 werd nog samen een Bijbelinitiatief opgezet, waar 45 mensen aan deelnamen.

Voorzitter Henk Laridon sprak woorden van lof en dank uit aan Ghislain en overhandigde hem een geschenk: een artistiek kruisbeeldje getiteld ‘Auferstanden’ en een boek over de oecumenische beweging (auteur: Jos Vercruysse s.j.).

b) We maakten kennis met Ds. Eleonora Hof (°1986). Zij komt uit Nederland en werd op 3 november 2019 bevestigd als predikant in de protestantse gemeente (VPKB) te Ieper. Eleonora werd in een zeer christelijk-protestants gezin in Noord-Nederland opgevoed. Ze volgde in haar jongere jaren meerdere catechisaties en Bijbelse jeugdkampen.
Ze had interesse in meer en besloot theologie te gaan studeren in Leuven aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). Later behaalde ze in Amsterdam een diploma ‘Master in Bible Translation’. In 2016 tenslotte behaalde het doctoraat aan de Protestants Theologische Faculteit van Utrecht/Amsterdam met een proefschrift over post-koloniale theologie en missie.

Een nieuwe fase in haar leven was de weg naar vrouwelijk leiderschap in een protestantse gemeente. In Ieper was er een vacature, waar ze op inging. Na een opleidingstraject in de gemeente van Menen en Ieper werd ze op 3 november 2019 als predikant bevestigd.
De warme oecumenische ontvangst deed haar goed. Van priester Matthias Parret kreeg ze symbolisch een mooi beeldje van de goede herder.
Eleonora sloeg er intussen de Ieperse geschiedenis op na. Beeldenstorm en veroordelingen in de voorbije eeuwen (met terechtstellingen) waren voor haar confronterend. Dat christenen er nu wel in slagen samen te komen en te bidden, over de grenzen van kerken heen, is voor haar hoopvol. Zo werd ze al betrokken bij de ontvangst van het vredeslicht uit Bethlehem in Ieper met Kerstmis.

‘Oecumene’ omschrijft ze als een ‘feest van eenheid’. Het is bouwen aan een wereldchristendom. Ze gelooft in de oecumene van het hart. Wel blijft het een pijnpunt dat wij als christenen nog niet samen aan tafel maaltijd kunnen vieren. 
Graag neemt ze deel aan een interkerkelijke Bijbelsamenkomst, waaruit ze enkele geciteerde quotes meegeeft. Eleonora wil graag de oecumenische werkgroep in Ieper mee trekken.

We wensen Eleonora als predikant verder alle geluk en vreugde toe.

3. Varia

1) Personalia:

Op 16 september overleed in Brugge Zuster Lucas (Margriet Debusschere) van de Sint-Trudogemeenschap Brugge (voorheen Male). Ze was 91 jaar. Zuster Lucas was jarenlang trouw en geïnteresseerd lid van onze groep. De uitvaart vond plaats in de Christus-Koningkerk te Brugge op 23 september.

Op 25 september overleed in Poperinge priester Cyriel Moeyaert. Hij was 100 jaar. Tot voor enkele jaren was Cyriel trouw lid van onze groep.

Op zondag 22 november zal in de Sint-Amanduskerk te Waregem ons medelid diaken Gildas Cambia tot priester gewijd worden. De wijding zal via live-stream kunnen gevolgd worden. We bidden voor hem in deze periode van voorbereiding. In de Pinkstergemeente ‘De Kruispoort’ is er sinds 1 augustus een nieuwe voorganger-predikant: André De Winne. De inzegeningsdienst vindt plaats op zaterdag 24 oktober.

2) De protestantse gemeente (VPKB) te Brugge houdt haar vieringen momenteel in de Sint-Walburgakerk. Een mooi oecumenisch gebaar!

In die kerk vindt op zondag 25 oktober (om 15.00 u., Reformatiezondag) de viering plaats van 500 jaar Protestantisme in Brugge.  

3) De nationale oecumenische studiedag, die zou plaatsvinden in Luik op zaterdag 14 november, onder het thema ‘Oecumene en taal’. Babelse spraakverwarring of de rijkdom van het pinkstergebeuren?’  wordt verplaatst naar het voorjaar 2021.

4) International Ecumenical Fellowship (IEF) organiseert een mini-congres in Istanbul van 4 tot 8 december 2020. Er is een audiëntie voorzien met de orthodoxe patriarch Bartholomeos. Meer info te krijgen bij Adelbert Denaux.

5) Het thema voor de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2021)

luidt: ‘Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen’ (Johannes 15,5-9). Voor de

vesperdienst in de kathedraal te Brugge is de Orthodoxe kerk aan de beurt.

6) In 2021 zal men herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Mechelse gesprekken (tussen

Rooms-katholieken en Anglicanen) werden gehouden. Men plant een herdenking en een expo in

Parcum te Leuven. Van 1-3 december 2021 wordt een academisch colloquium gepland. 

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com
en de facebookpagina Brugse kerken delen licht.

8) Volgende vergaderingen: 
Donderdag 26 november in de oecumenische kapel te Brugge: Patrick Desmarets brengt een synthese van het boek Marcus als tegenevangelie van Egbert Rooze.

Dinsdag 8 december: bezoek aan de Adventskerk te Brugge.

(verslag: H. Laridon)

Twee oecumenische groepen ontmoetten elkaar

Twee oecumenische groepen ontmoetten elkaar: de meer Brugs georienteerde studie-en werkgroep West- Vlaanderen trok naar het zuiden voor een ontmoeting met de Ieperse oecumenische groep.

Samen bidden, een oecumenisch getuigenis van ds. Eleonora Hof, en afscheid van Ghislain Lacante: een pionier in de oecumene die vandaag het stokje overdroeg.

Ghislain leerde ons vandaag dat vruchtbare oecumene de weg van groep is, waar ieder aanwezig mag zijn vanuit zijn of haar eigenheid en uniciteit.

Uitnodiging Oecumenische groep – Protestantse kerk te Ieper op 12 oktober 2020

oktober 6, 2020

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN

Uitnodiging

 M a a n d a g    1 2     o k t o b e r    2 0 2 0

In de protestantse kerk (VPKB), Beluikstraat 19 te Ieper.
(Parkeren aanbevolen op het naburige Minneplein)

Goede oecumenische vriend(in),

Je wordt van harte uitgenodigd op onze volgende bijeenkomst met op het programma:

18.15 u.: Welkom

18.00 u.: Gebedsmoment geleid door de protestantse gemeenschap

18.30 u.: Huldiging van de heer Ghislain Lacante, die, na veel jaren trouwe dienst, afscheid neemt als voorzitter van de Ieperse oecumenische werkgroep.
Kennismaking met Ds. Eleonora Hof, predikant protestantse kerk (VPKB) Ieper.

20.00 u. (voor wie het wenst): bijwonen van de Last Post aan de Menenpoort

LET WEL: Er is deze keer geen broodmaaltijd voorzien. Wie het wenst kan uiteraard de plaatselijke Ieperse horeca iets gunnen.

We willen uitdrukkelijk de corona-veiligheidsmaatregelen volgen en houden voldoende afstand. We vragen u uitdrukkelijk daarom uw aanwezigheid vooraf te bevestigen (tegen uiterlijk 9 oktober) bij de voorzitter tel.: 056/60 35 51 of 0477/54 51 31
  deken@decanaat-waregem.net.

We vragen u momenteel geen nieuw lidgeld. Wel is een financieel steuntje steeds welkom op rek. BE14 4738 1051 5183  van Werkgroep Oecumene Brugge.

We heten je van harte welkom en sturen je onze warme oecumenische groeten!

Bij een bezoek van de Ieperse Oecumenische gebedsgroep aan de Oecumenische kapel te Brugge – 21 maart 2019 tweede van rechts Ghislain Lacante

Overlijden van E.H. Cyriel Moeyaert

oktober 6, 2020

Beste leden van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen, in Poperinge is priester Cyriel Moeyaert overleden.

Hij was 100 jaar. Tot voor enkele jaren was hij trouw lid van onze oecumenische groep. We bidden voor zijn zielrust en opname bij de hemelse Vader. Omwille van de cornamaatregelen vindt de uitvaartdienst plaats in familiekring.

Vriendelijke groeten, 

Henk Laridon, voorzitter

E.H. Priester Cyriel Moeyaert

Overlijden van E.H. Cyriel Moeyaert

Op vrijdag 25 september is E.H. Cyriel Moeyaert in het WZC OLV Gasthuis in Poperinge overleden op 100-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Brugge op 23 mei 1920 en er tot priester gewijd op 8 april 1945. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem (16 juni 1945), godsdienstleraar aan het Koninklijk Atheneum te Menen (25 januari 1968), godsdienstleraar en aalmoezenier Instituut O.L.V.-ter-Nieuwe-Plant in Ieper (16 augustus 1969), leraar aan het St.-Vincentiuscollege in Ieper (1974-1980), diocesaan inspecteur Nederlands secundair en technisch onderwijs (september 1974 – september 1990) en priester in de Sint-Jansparochie in Sint-Jan-ter-Biezen Watou.

Vorig jaar stelde hij nog zijn boek ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’ voor. 

Dit jaar, op zaterdag 23 mei, werd priester Cyriel Moeyaert 100 jaar. Dit jaar was hij ook 75 jaar priester. Sinds eind vorig jaar verbleef de bekende priester in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Afgelopen vrijdag is hij er overleden. 

Cyriel Moeyaert werd in Brugge geboren, als jongste van een gezin met 10 kinderen en groeide op in Langemark. In 1945 werd hij tot priester gewijd. Hij was 23 jaar leraar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem, daar was oud-minister-president Geert Bourgeois een leerling van Moeyaert. Hij werd ook nog godsdienstleraar aan het atheneum van Menen en later ook inspecteur Nederlands in het lager onderwijs tot 1990. In de jaren 1992 ging Cyriel Moeyaert wonen in het Poperingse dorp Sint-Jan-ter-Biezen. Hij verzorgde zowel in Sint-Jan-ter-Biezen als in het Frans-Vlaamse Abele de misvieringen. Sinds eind 2019 verbleef hij in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Ook in zijn kamer in het WZC OLV Gasthuis ging hij nog de eucharistie voor. Hij werd daarbij bijgestaan door zijn misdienaar Charly Derycke uit Watou, die de taak al 25 jaar uitvoerde.

Een passie van Cyriel was de Nederlandse taal. De ‘Vlaamse Paardenkoper’ met Beknopte ABN Spraakkunst en Kleine Nederlandse Spraakkunst waren werken van zijn hand. Hij schreef ook ‘Ons Oud Vlaems’, het Frans-Vlaams woordenboek dat in 2005 verscheen. Eind vorig jaar stelde Cyriel Moeyaert zijn boek ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’ voor. Sint-Omaars is een stad in het noorden van Frankrijk en maakte tot 1713 deel uit van Graafschap Vlaanderen. In Sint-Omaars wordt er nog steeds Nederlands gesproken, maar elk jaar minder en minder.

E.H. Cyriel Moeyaert

Cyriel trok jarenlang door Frans-Vlaanderen en dus ook door Sint-Omaars. Alle artikelen die hij door de jaren over het Nederlands in Sint-Omaars schreef, bundelde hij in een boek. 

Bij de Priesterwijding van E.H. Cyriel Moeyaert 8 april 1945

Oecumenische viering – 500 jaar Protestantisme in Brugge

oktober 6, 2020

Oecumenische viering

Herdenking 500 jaar Protestantisme in Brugge

Beste oecumenische vrienden,

Graag nodig ik u uit voor een oecumenische viering op zondag 25 oktober, waarin wij de Reformatie en 500 jaar protestantisme in Brugge zullen herdenken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de plaatsen wel beperkt en is reserveren noodzakelijk.

Van harte welkom.

Warme oecumenische groet,

Dominee Jannica De Prenter

Verenigde Protestantse Kerk Brugge